Helsingin hallinto-oikeus: Poliisin on annettava asianajajalle päämiehensä pahoinpitelyä kuvaava valvontakameratallenne – mahdollisuus katsoa poliisilaitoksella ei riitä

25.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin hallinto-oikeus 23.11.2022 H6769/2022, Dnro 25187/03.04.04.04.01/2021

Asianajaja oli pyytänyt päämiehensä puolesta saada käyttöönsä rikosasian esitutkintapöytäkirjan liitteenä olevan valvontakameran DVD-videotallenteen. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tutkintasihteeri on vastannut sähköpostitse, ettei poliisilaitos lähetä videotallenteita ja että ne voi käydä katsomassa poliisilaitoksella erikseen sovittuna aikana. Avustaja on pyytänyt asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on valituksenalaisella päätöksellään päättänyt olla luovuttamatta valvontakameratallennetta pyydetyllä tavalla kopiona. Avustajalle on varattu erikseen sovitulla ajalla mahdollisuus tutustua pyydettyyn tallenteeseen valvottuna poliisilaitoksen tiloissa.  Päätöksen perusteluiden mukaan

pyynnön kohteena oleva kopio valvontakameratallenteesta. on  esitutkintalain 9 luvun 7 § :n 2 momentin tarkoittama kuvatallenne, jonka antaminen tulee arvioitavaksi kyseisen lainkohdan pemsteella. Kuvatallenne voidaan antaa vain luovuttamalla tallenne esitutkintaviranomaisen luona nähtäväksi, jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on syytä olettaa, että tiedon antaminen muulla tavoin voisi johtaa tallenteessa esiintyvän henkilön yksityisyyden suojan loukkaamiseen. Nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa on syytä olettaa, että tallenteen luovuttaminen avustajan käyttöön hänen pyyntönsä mukaisesti voisi johtaa tallenteessa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojan loukkaamiseen. Tallenne sisältää etenkin rikoksen uhrin yksityiselämään luokiteltavia tietoja, jotka ovat suojattavia etuja. Yksityiselämään liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ilman vahinkoedellytyslauseketta tarkoittaen sitä, että lähtökohtaisesti niitä ei anneta poliisilaitoksen toimesta. Nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että tallenne joutuisi julkisuuteen ilman tallenteella esiintyvien henkilöiden suostumusta, mikäli tallenne luovutettaisiin avustajan pyytämällä tavalla. Näin ollen poliisilaitos luovuttaa tallenteen esitutkintaviranomaisen luona nähtäväksi esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti.

Asianajaja totesi valituksessaan, että

päätös on lainvastainen. Tallenteen luovuttaminen asianajajalle ei lähtökohtaisesti voi johtaa kenenkään tallenteelta ilmenevän henkilön yksityisyyden suojan loukkaamiseen. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan KHO 2021:27 arvioinut kysymystä esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 2 momentin ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain välisestä suhteesta. Ratkaisun perusteella asiaa arvioidaan lähtökohtaisesti puhtaasti esitutkintalain perusteella. Korkein hallinto-oikeus on arvioinut kysymystä valvontakameran tallenteen julkisuudesta toisella tavalla kuin mitä poliisilaitos tässä tapauksessa on tehnyt. Valvontakameran tallenne tulee lähtökohtaisesti luovuttaa asianosaiselle, mikäli tallenteelta ilmenevien henkilötietojen käsittely voidaan riittävällä tavalla suojata tietosuojalaissa säädetyllä tavalla. Tämä kriteeri täyttyy sillä, että tallenne luovutetaan asianosaisen avustajalle, joka asianajajana on julkisen valvonnan alainen ja on lain sekä asianajajia sitovien tapaohjeiden nojalla velvollinen huolehtimaan muun muassa tietojenkäsittelyn suojaamisesta. Tallennetta pyytänyt asianajaja toimii asiassa asianomistajan avustajana. On vaikea ymmärtää perustelua, jonka mukaan asianomistajan yksityiselämää tulisi suojata häneltä itseltään.

Hallinto-oikeus kumosi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päätöksen ja oikeutti asianomistajan saamaan esitutkintapöytäkirjan liitteenä olevan valvontakameran videotallenteen. Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys tietojen antamistavasta eli siitä onko poliisilaitos voinut kieltäytyä antamasta tallenteesta kopiota asianomistajalle tämän avustajan pyydettyä sitä ja katsoa, että tallenteesta voidaan antaa tieto avustajalle vain luovuttamalla se esitutkintaviranomaisen luona nähtäväksi esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti.

”Hallinto-oikeus on tutustunut tietopyynnön kohteena olevaan valvontakameratallenteeseen, joka sisältää kolme eri valvontakameralla kuvattua otosta, joihin yhteen on tallentunut pahoinpitelytilanne. Tallenteella esiintyvät henkilöt näkyvät tummina hahmoina, eivätkä he ole ulkopuolisen tunnistettavissa taikka todettavissa alaikäisiksi. Lisäksi tallenteella näkyy ajoneuvoja, joiden merkit taikka rekisterinumerot eivät ole tunnistettavissa. Tähän nähden hallinto-oikeus arvioi, että asiassa ei ole ilmennyt perusteita sille, että tallenteiden luovuttaminen avustajan haltuun olisi voinut johtaa tallenteilla esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojan loukkaamiseen tai että se olisi lapsen edun vastaista.

Valituksenalaista päätöstä on perusteltu myös sillä, että koska kyseessä oleva tallenne on kuvattu valvontakameralla, jonka sijainti on tallenteen kautta paljastettavissa, tallenne on salassa pidettävä myös julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella. Tiedon antaminen vaarantaisi turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumisen. Hallinto-oikeus toteaa, että tieto valvontakameroiden sijoittelusta voi sinänsä olla julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella salassa pidettävä tieto. Nyt kyseessä olevien valvontakameratallenteiden kuvauspaikka ei ilmene saadusta selvityksestä. Kuvakulman, kuvausajankohdan ja heikon kuvanlaadun vuoksi tallenteista ei kuitenkaan voida katsoa ilmenevän suojattavan kohteen turvajärjestelyistä sellaista tietoa, että pyydettyjen tallenteiden luovuttaminen vaarantaisi turvajärjestelyiden tarkoituksen toteutumisen.

Edellä esitetyn perusteella valituksenalainen päätös on kumottava ja on luovutettava kopio hänen pyytämästään videotallenteesta.”

esitutkinta-julkisuus-hhao

Suomen Asianajajaliitto on myöntänyt valitusta varten prosessiavustusta. Tukea voidaan myöntää oikeusjärjestelmän, normiston tai viranomaistoiminnan virheisiin liittyviin juttuihin, joista saaduilla ennakkoratkaisuilla on laajempaa merkitystä perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments