AOA: Ulosottomies ei menetellyt väärin kun ulosmittasi kuolinpesän varat ennen hautajais- ja pesänselvityskulujen maksamista

30.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi tutkimaan Ulosottolaitoksen Helsingin toimipaikan menettelyä vainajan veronpalautuksen ja toistuvaistulon ulosmittauksessa. Kantelija oli 1.3.2021 ilmoittanut ulosottovelallisen menehtymisestä ulosottoon. Ulosottomies oli luvannut ottaa ulosottoperinnässä huomioon kohtuulliset hautajais- ja pesänselvityskulut, jotka olivat olleet noin 5.300 euroa. Kuitenkin kantelun mukaan velallisen kuoleman jälkeen 19.3.2021 maksettu palkka oli ulosmitattu, kuten myös vainajalle syksyllä 2021 tullut veronpalautus. Kihlakunnanvouti oli ilmoittanut asiasta tiedusteltaessa, että ulosottoviranomaisilla on oikeus ulosmitata varoja kuolinpesästä vainajan velkojen kattamiseksi huolimatta perintökaaren 21 luvun 1 §:n 2 momentin säädöksestä, jonka mukaan pesänselvitysvelat maksetaan ennen muita velkoja.

Kantelijan mielestä vainajan varoista tulisi ensin maksaa kohtuulliset hautajaiskulut ennen vainajan ulosotossa olevien velkojen maksua.

Kantelijan mukaan ulosottoviranomaiset olivat siten menetelleet vastoin ulosottokaaren 6 luvun 16 §:ssä ja 1 luvun 19 ja 21 §:ssä säädettyä ja heidän toimintansa oli ollut asiatonta.

AOA Pölönen: Lainsäädännössä ei ole säännelty kantelussa tarkoitettua tilannetta eli kysymystä siitä, ovatko kuolinpesän pesänselvitysvelat etusijalla suhteessa ulosottoperinnässä oleviin velkoihin. Perintökaaressa on todettu, että pesänselvitysvelat maksetaan ennen muita velkoja. Säännöksen tarkoituksena voidaan ajatella olevan sen varmistaminen, että vainajan kuolemasta yleensä aina aiheutuvat hautauskustannukset ja muutkin pesänselvitysvelat tulevat maksetuiksi, jotta ne eivät jäisi osakkaiden tai yhteiskunnan maksettaviksi. Kuitenkaan perintökaaressa, ulosottokaaressa tai maksunsaantilaissa ei ole säännelty sitä, tuleeko ulosottoperinnässä olleen vainajan kuolinpesän pesänselvitysvelat suorittaa ennen muita vainajan ulosottovelkoja ja tuleeko kuoleman jälkeen mahdollisesti ulosmitatut varat käyttää ensin pesänselvitysvelkojen maksamiseen ennen vainajan ulosottoperinnässä olleita velkoja.

Siten koska lainsäädännössä ei ole säädetty pesänselvitysvelkojen mahdollisesta ensisijaisuudesta suhteessa vainajan ulosottoperinnässä oleviin velkoihin, asia jää ulosottoviranomaisen harkintavaltaan. Näin ollen totean, että ulosottoviranomaiset eivät ole tältä osin menetelleet asiassa lainvastaisesti tai muutoinkaan virheellisesti. Ulosottoviranomaisen harkintavallassa on siten se, annetaanko ja millä perusteilla kuolinpesän pesänselvitysveloille etusija suhteessa vainajan ulosottovelkoihin.

Pesänselvitysvelkojen huomioon ottaminen vainajan velkojen ulosottoperinnässä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments