Oikeusasiamiehen ratkaisu epäillyn oikeudesta valita avustajansa

8.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EOA Jääskeläinen: Poliisilaitoksen mukaan ylikomisarion esittämät perustelut avustajan valinnalle ovat ymmärrettäviä ja muodostettua 13 avustajan listaa voinee pitää esitutkintalain 4 luvun 10 §:n edellyttämällä tavalla ”riittävän laajana avustajapiirinä”. Kuitenkin tällä tavoin poliisin toimesta rajattuja avustajalistoja voidaan lausunnon mukaan pitää kritiikille alttiina poliisin toiminnan luotettavuuden ja tasapuolisuuden sekä erityisesti vapaan avustajanvalinnan näkökulmasta katsoen.

Lausunnossa viitataan siihen, että Suomen asianajajaliiton Löydä asianajaja palvelussa oli lausunnon antamisen aikaan Helsingissä toimivia ulkomaalaisasioihin perehtyneitä asianajajia on 25 ja koko Uudenmaan alueella (Helsinki mukaan lukien) yhteensä 35.

Lausunnon mukaan erityistoimintayksikössä oli ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Poliisilaitos toimitti 1.9.2022 tänne ylikomisarion tammikuussa 2022 laatiman listan helsinkiläisistä asianajajista ja lupalakimiehistä (38 henkilöä), jotka ovat asianajajaliiton sivustolla ilmoittaneet hoitavansa tai joiden tiedetään hoitavan ulkomaalaisasioita. Ylikomisarion mukaan listaa on tarkoitus päivittää aika-ajoin asianajajaliiton sivustolta ilmenevien tietojen perusteella. Luetteloon otetaan myös muita kuin asianajajaliiton sivustolle yhteystietonsa antaneita asianajajia/lupalakimiehiä, sikäli kuin poliisilla on tieto heistä.


Olen samaa mieltä poliisilaitoksen siitä, että aiemmin käytetty 13 avustajan lista on ollut ongelmallinen, kun otetaan huomioon, että siinä eivät ole olleet kaikki paikkakunnan ulkomaalaisasioihin perehtyneet asianajajat. Ottaen huomioon poliisilaitoksella jo tehdyt toimenpiteet, pidän riittävänä, että saatan edellä esittämäni käsitykset poliisilaitoksen tietoon.


Asiassa ei ole tullut ilmi tukea kantelussa esitetyille epäilyille siitä, että poliisi esittäisi kiinniotetulle valikoidun listan mahdollisista avustajista, jotka poliisi on arvioinut poliisin kannalta ”edullisiksi”. Poliisin on kuitenkin aina kiinnitettävä toiminnassaan huomiota paitsi tosiasialliseen puolueettomuuteen, myös siihen miltä toiminta näyttää ulospäin. Tästä näkökulmasta poliisin on myös avustajan valinnassa avustaessaan vältettävä menettelytapoja, jotka voivat olla omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Tätä edellyttää jo poliisin hallinnosta annetun lain 15 f §.


Edellä käsittelemäni avustajanvalintaa koskevat kysymykset tulevat poliisin työssä hyvin usein käytännössä esiin myös muualla kuin Helsingin poliisilaitoksella. Asia on nähdäkseni myös periaatteellisesti tärkeä. Tämän vuoksi pyydän Poliisihallitusta saattamaan tämän ratkaisuni tiedoksi kaikille muillekin alaisilleen poliisilaitoksille ja keskusrikospoliisille.

Epäillyn oikeus valita avustajansa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments