Ku­lut­ta­ja-asia­mies puut­tui For­tu­min epä­mää­räi­seen ym­pä­ris­tö­mark­ki­noin­tiin: vi­her­pe­sul­la ei pääs­tä “koh­ti puh­taam­paa maa­il­maa”

1.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttaja-asiamies on arvioinut energiayhtiö Fortumin Äiti Maa -televisiomainosta, jossa luodaan mielikuvaa yrityksen ympäristöystävällisyydestä. Mainoksen luoma kokonaisvaikutelma oli harhaanjohtava, sillä se antoi liian myönteisen ja yksipuolisen kuvan yrityksen ympäristövaikutuksista.

Fortumin Äiti Maa -televisiomainoksessa käytetään mm. ilmauksia ”kohti puhtaampaa maailmaa” ja ”puhdas energia ja kierrätys”. Katsojalle luodaan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan Fortumin toiminnalla on voimakkaasti myönteinen ympäristövaikutus. Mainoksella pyritään vaikuttamaan Fortumin imagoon ja brändiin sekä välillisesti myös Fortumin tuotteiden myyntiin.

Ym­pä­ris­tö­mark­ki­noin­nin on ol­ta­va sel­ke­ää ja pe­rus­tel­tua

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, eikä olennaisia tietoja saa jättää kertomatta. Tämä koskee myös ympäristöväittämiä. Väitteiden on oltava selviä, täsmällisiä ja ymmärrettäviä, eikä niillä saa johtaa kuluttajia harhaan. Yrityksellä on myös oltava näyttöä väittämiensä tueksi. Periaatteet on vahvistettu Euroopan komission ohjeissa ja kuluttaja-asiamiehen ympäristömarkkinointilinjauksessa.

Kuluttaja-asiamiehen arvion mukaan mainosvideon pääviesti ”kohti puhtaampaa maailmaa” ja mielikuva Fortumin ympäristöystävällisyydestä jää liian yleiseksi ja epämääräiseksi. Mainoksessa ei kerrota Fortumin omista toimintatavoista tarkemmin, niiden muutoksista tai eri tavoista vähentää ympäristön kuormittumista.

”Mai­nok­sen väit­tä­mä on epä­mää­räi­nen pa­rem­man tu­le­vai­suu­den lu­paus, joka jät­tää po­si­tii­vi­sen mie­li­ku­van, mut­ta ei anna ku­lut­ta­jal­le to­del­lis­ta tie­toa ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten va­lin­to­jen tuek­si.”
Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Fortum sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta siihen, ettei se toteuta ympäristömarkkinointia tavalla, jossa luodaan yleistävillä väitteillä ja kuvituksella mielikuva yrityksen ympäristöystävällisyydestä ilman, että samassa yhteydessä käy selkeästi ilmi, mihin konkreettisiin seikkoihin annettu kokonaisvaikutelma ympäristöystävällisyydestä perustuu.

Fortum vahvisti myös, ettei se jatkossa käytä markkinoinnissaan sellaisia epämääräisiä tulevaisuuteen suuntautuneita väitteitä toimintansa ympäristövaikutuksista, joita se ei pysty jo markkinoinnin toteuttamishetkellä näyttämään toteen.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments