Vuokranantajalla oli oikeutettu etu käsitellä vuokralaisten lasten henkilötunnuksia

15.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Tietosuoja – Valvontaviranomaisen määräys – Lapsi – Henkilötunnus – Vuokraustoiminta – Käsittelyn lainmukaisuus – Kansallinen liikkumavara – Oikeutettu etu – Tietojen minimointi

Apulaistietosuojavaltuutettu oli antanut vuokraustoimintaa harjoittavalle yhtiölle rekisterinpitäjänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, jäljempänä tietosuoja-asetus) 58 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisen määräyksen saattaa käsittelytoimet lasten henkilötunnusten keräämisen osalta asetuksen säännösten mukaisiksi sekä poistaa kerätyt henkilötunnustiedot siltä osin, kuin niiden keräämiselle ei ollut ollut asianmukaisia perusteita.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiöllä oli ollut vuokraustoiminnasta johtuva tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu lasten henkilötietojen käsittelyyn. Ottaen huomioon tietosuojalain 29 §:n 2 momentin sekä sen seikan, että henkilön luotettava yksilöinti vuokraustoiminnassa on tärkeää rekisteröidyn oikeusturvankin kannalta, hallinto-oikeus katsoi, että oikeutettu etu ulottui puheena olevassa tilanteessa myös lasten henkilötunnusten käsittelyyn. Koska henkilötunnuksen käsittelyä oli tällä perusteella pidettävä tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a) alakohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla lainmukaisena, sitä ei voitu pitää puheena olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomana sovellettaessa tietojen minimointia koskevaa ensin mainitun artiklan c) alakohtaa. Yhtiön käsittelytoimet puheena olevilta osin olivat siten olleet lainmukaiset, minkä vuoksi apulaistietosuojavaltuutetun päätös oli kumottava.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus 15.8.2022 1036/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments