Generic filters
Exact matches only
29.5.2024 Tiedotteet

Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2024–2026

Asianajajaliiton hallitus valitsee elokuussa 2024 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin. Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Asiantuntijaryhmien tehtävänä on toimia Asianajajaliiton oikeudenalakohtaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hakuilmoitus-asianajajaliiton-valiokunnat-ja-asiantuntijaryhmat-toimikaudelle-2024-2026/
21.5.2024 Oikeusuutiset

Apulaistietosuojavaltuutettu: Teleoperaattorilla oikeus säilyttää matkapuhelinasiakkaidensa tietoja kolme vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että teleoperaattorilla on oikeus säilyttää matkapuhelinasiakkaidensa tietoja kolme vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen. Aikaraja juontuu siitä, että lain mukaan velat vanhentuvat kolmessa vuodessa. Jos tiedot poistettaisiin sitä aikaisemmin, yrityksellä ei välttämättä olisi mahdollisuutta puolustautua tilanteessa, jossa asiakas tai muu velkoja esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti teleoperaattorin toimintatapaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/apulaistietosuojavaltuutettu-teleoperaattorilla-oikeus-sailyttaa-matkapuhelinasiakkaidensa-tietoja-kolme-vuotta-asiakkuuden-paattymisen-jalkeen/
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuloverotuksen massamuotoisten julkisten tietojen käsittely perintätoiminnan yhteydessä velallisasiakkaiden maksukykyä arvioitaessa ei ollut yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla lainmukaista

KHO:2024:73 Asiakirjajulkisuus – Tietosuoja – Perintätoiminta – Verotustietojen sähköinen luovuttaminen – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötieto – Henkilötietojen käsittely – Oikeutettu etu – Tasapainotesti Asiassa oli kysymys siitä, oliko pyydettyjen henkilötietojen sähköisessä muodossa tapahtuvalle luovuttamiselle Verohallinnon henkilörekisteristä julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset. Tämä edellytti sen arviointia, oliko tietojen pyytäjällä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuloverotuksen-massamuotoisten-julkisten-tietojen-kasittely-perintatoiminnan-yhteydessa-velallisasiakkaiden-maksukykya-arvioitaessa-ei-ollut-yleisessa-tietosuoja-asetuksessa-tarkoitetulla-tavalla-lain/
13.5.2024 Oikeusuutiset

Doping-asioiden välityslautakunta ei voinut pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-115/22 | NADA ym. Urheilun antidopingasioissa toimivaltainen itävaltalainen välityslautakunta ei ole toimivaltainen esittämään kysymyksiä unionin tuomioistuimelle Arvioidessaan sitä, onko kyseessä unionin oikeudessa tarkoitettu ”tuomioistuin”, unionin tuomioistuin ottaa huomioon useita arviointiperusteita, mukaan lukien riippumattomuuden vaatimuksen, jota kyseinen elin ei täytä. Erään itävaltalaisen ammattilaisurheilijan todettiin rikkoneen antidopingsääntöjä, minkä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/doping-asioiden-valityslautakunta-ei-voinut-pyytaa-ennakkoratkaisua-eu-tuomioistuimelta/
3.5.2024 Nimitysuutiset

Nimityksiä Asianajotoimisto Roihu Oy:ssä

Asianajotoimisto Roihu Oy on kutsunut asianajaja, OTL Jouni Alasen osakkaaksi 15.3.2024 lukien. Alanen on erikoistunut julkisiin hankintoihin sekä EU- ja kilpailuoikeuteen ja työskentelee muun muassa kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvissä toimeksiannoissa. Asianajotoimisto Roihu Oy on kutsunut asianajaja, OTM Tomi Haapmanin osakkaaksi 1.5.2024 lukien. Haapman on erikoistunut työoikeuteen ja työskentelee pääasiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/nimityksia-asianajotoimisto-roihu-oyssa-7/
22.4.2024 Oikeusuutiset

EU:n tietosuojaneuvosto: Suurten verkkoalustojen “consent or pay” -malleissa tulisi olla käyttäjille aitoa valinnanvaraa, jotta suostumus olisi pätevä

Euroopan tietosuojaneuvosto ottaa eilen julkaistussa lausunnossaan kantaa siihen, miten suuret verkkoalustat voivat ottaa käyttöön niin sanottuja ”consent or pay” -malleja käyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua mainontaa varten niin, että ne täyttävät vaatimuksen suostumuksen pätevyydestä. Lausunto annettiin tietosuojaneuvoston huhtikuun täysistunnossa Alankomaiden, Norjan ja Hampurin tietosuojaviranomaisten pyynnöstä. Tietosuojaneuvosto katsoo, että suostumukseen tai maksuun perustuvat…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eun-tietosuojaneuvosto-suurten-verkkoalustojen-consent-or-pay-malleissa-tulisi-olla-kayttajille-aitoa-valinnanvaraa-jotta-suostumus-olisi-pateva/
3.4.2024 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun tarkastustoiminnassa korostuvat vuonna 2024 henkilötietojen käsittelyn valvonta organisaatioissa ja käyttöoikeuksien hallinta

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut tarkastussuunnitelmansa vuodelle 2024. Tarkastuksia suunnitellaan tehtävän kymmenkunta. Useissa tarkastuksissa selvitetään muun muassa sitä, miten rekisterinpitäjät hallitsevat käyttöoikeuksia ja valvovat henkilötietojen käsittelyä toiminnassaan. Tarkastuksia kohdistetaan erityisesti sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa henkilöiden omaa tarkastusoikeutta ja sitä kautta valvontamahdollisuutta on rajoitettu. Tällaista toimintaa on erityisesti turvallisuussektorilla. Tietosuojavaltuutettu tarkastaakin tänä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tietosuojavaltuutetun-tarkastustoiminnassa-korostuvat-vuonna-2024-henkilotietojen-kasittelyn-valvonta-organisaatioissa-ja-kayttooikeuksien-hallinta/
19.3.2024 Oikeusuutiset

Verkkokauppa.comille seuraamusmaksu asiakastietojen säilytysajan määrittelemättä jättämisestä – myös vaatimus asiakkaan rekisteröitymisestä oli lainvastainen

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt Verkkokauppa.com Oyj:lle 856 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun, sillä yritys ei ollut määritellyt, kuinka kauan verkkokauppa-asiakkaiden asiakastilien tietoja säilytetään. Lisäksi Verkkokauppa.comin käytäntö, jossa verkko-ostosten tekeminen edellyttää asiakastilin luomista, on ollut tietosuojasäännösten vastainen. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti Verkkokauppa.comin toimintaa asiakkaalta saapuneen kantelun perusteella. Verkkokauppa.com oli edellyttänyt, että henkilö…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/verkkokauppa-comille-seuraamusmaksu-asiakastietojen-sailytysajan-maarittelematta-jattamisesta-myos-vaatimus-asiakkaan-rekisteroitymisesta-oli-lainvastainen/
19.3.2024 Oikeusuutiset

KHO vahvisti määräyksen poistaa Google-hakutuloksista tiedot henkilöön vuonna 2010 kohdistetusta etsintäkuulutuksesta

KHO:2024:34 Tietosuoja – Henkilötietojen käsittely – Hakukone – Henkilön nimellä tehtävä haku – Etsintäkuulutus – Oikeus tietojen poistamiseen – Oikeus tulla unohdetuksi – Vastustamisoikeus – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Henkilötietojen suoja – Yleisön tiedonsaanti-intressi – Intressipunninta A oli pyytänyt Googlea poistamaan useita hänen nimellään löytyviä hakutuloslinkkejä, jotka johtivat…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-vahvisti-maarayksen-poistaa-google-hakutuloksista-tiedot-henkiloon-vuonna-2010-kohdistetusta-etsintakuulutuksesta/
3.2.2024 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeustuomarille syyte virkarikoksesta

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta hallinto-oikeustuomarina toiminutta vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Hallinto-oikeustuomarina toimineen epäillään hakeneen ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmästä perheenjäsenensä tietoja ilman virkatehtäviin liittyvää perustetta. Hallinto-oikeustuomarina toiminut on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Syyteasia käsitellään Rovaniemen hovioikeudessa. Asian…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/hallinto-oikeustuomarille-syyte-virkarikoksesta/