Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus koulukodille sijoitettua lasta koskevan päätöksenteon puutteiden johdosta

8.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

AOA Sakslin:

Havaitsin saamastani selvityksestä ja nuorta koskevista asiakirjoista, että nuorelle oli koulukodissa tehty 17.8.2021 päätökset liikkumisvapauden rajoittamisesta (ajalle 17.8. – 24.8.2021) ja päätös

henkilöntarkastuksesta.
Päätökset näistä rajoitustoimista oli allekirjoitettu ja annettu nuorelle tiedoksi kuitenkin vasta 1.11.2021, eli lähes kolme kuukautta sen jälkeen, kun päätökset oli pantu täytäntöön. Liikkumisvapauden rajoituspäätöksestä puuttuvat lisäksi merkinnät siitä, onko päätöstä annettu tiedoksi muille asianosaisille (huoltajille).

Totean, että liikkumisvapauden rajoituspäätöksestä voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen ja valituksen liitännäisvaatimuksena voidaan hallinto-oikeudelle esittää päätöksen täytäntöönpanoon

liittyviä vaatimuksia.
Selvityksestä myös ilmenee, että nuorta koskevat eristämispäätökset pantiin täytäntöön 18.8.2021 ja 19.8.2021.

Nuori oli yhteydessä kantelunsa johdosta oikeusasiamiehen kansliaan. Nuoren yhteydenottojen johdosta oikeusasiamiehen kansliasta oltiin yhteydessä nuoren sosiaalityöntekijään. Nuorta

koskevista päivittäismerkinnöistä ilmenee, että nuoren sosiaalityöntekijä oli ollut yhteydessä koulukotiin 10.9.2021. Merkinnöistä ilmenee, että sosiaalityöntekijä ei ollut tietoinen

19.8.2021 tapahtuneesta nuoren eristämisestä. Sosiaalityöntekijä oli myös kehottanut antamaan ”kyseiset selvitykset ja eristyspäätös ensi tilassa nuorelle”.


Molemmat eristämistä koskevat päätökset on allekirjoitettu 16.9.2021 ja ensimmäinen rajoituspäätös (18.8.2021) on annettu tiedoksi asianosaisille 16.9.2021 eli samana päivänä kuin päätöskin on tehty.
Jälkimmäisen eristämispäätöksen osalta (19.8.2021), joka oli siis allekirjoitettu 16.9.2021, ilmenee, että se olisi annettu tiedoksi jo 24.8.2021, eli ennen kuin päätöstä oli allekirjoitettu.

… havaitsemani puutteet A:n koulukodin päätösmenettelyssä ovat olleet vakavia, koska ne ovat estäneet nuorta oikea-aikaisesti käyttämään tehokkaasti hänelle kuuluvia oikeussuojakeinoja.

– – –

Jotta lapsi voisi käyttää oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, lapselle tulee ensinnäkin antaa häntä koskevat päätökset oikea-aikaisesti tiedoksi.

Olen pitänyt A:n koulukodin päätöksentekomenettelyssä tapahtuneita laiminlyöntejä vakavina sen vuoksi, että nuoren oikeus saada häntä koskeva päätös tuomioistuimen tutkittavaksi oikea-aikaisesti on estynyt. Menettelyn moitittavuutta lisää se, että kyseessä on ollut haavoittuvassa asemassa oleva lapsi, jonka oikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen on viranomaisen ja sen toimeksiannosta toimivien tahojen toimenpiteiden varassa. Korostan vielä, että A:n koulukodin on täytynyt olla tietoinen lastensuojelulain mukaisista velvoitteistaan. Tämän takia olen päätynyt antamaan A:n koulukodille eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun huomautuksen vastaisen varalle.

Voimankäyttö lapsen kiinnipitotilanteessa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments