Lapsen edun huomioon ottaminen käännytysharkinnassa ei ole rajoitettu vain ajankohtaan, kun asia ratkaistaan Maahanmuuttovirastossa

27.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:91 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Maahantulosäännösten kiertäminen – Käännyttäminen – Käännytyksen kokonaisharkinta – Oleskeluluvan epäämisen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus – Muutoksenhakuvaiheessa syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon

A oli hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella B:n aviopuolisona. Hakemus oli hylätty maahantulosäännösten kiertämisen perusteella ja A oli päätetty käännyttää kotimaahansa. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A oli pyrkinyt harhauttamaan viranomaisia antamalla vääriä tietoja ja hänet oli tuomittu lievästä valtionrajarikoksesta. Oleskelulupahakemuksen hylkäämiselle oli siten ollut ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu peruste. Asiassa oli vielä arvioitava, oliko oleskeluluvan epäämistä pidettävä oikeasuhteisena.

A oli hallinto-oikeudessa lisäselvityksessään vedonnut siihen, että hänelle ja hänen puolisolleen oli syntynyt lapsi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että lapsen edun huomioon ottaminen käännytysharkinnassa ei ollut rajoitettu vain siihen ajankohtaan, kun asia ratkaistiin Maahanmuuttovirastossa.

Oleskelulupaharkintaa ja käännytyksen kokonaisharkintaa koskevan arvion tekeminen edellytti, että harkinnalle merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet tulivat selvitetyiksi. Asian olosuhteissa korkein hallinto-oikeus päätti palauttaa asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Ks. lapsen edusta KHO 2022:69 ja KHO 2022:70

Vrt. ja ks. uudesta selvityksestä KHO 2.11.2018 T 5055, KHO 2020:102 ja KHO 2018:141

KHO:2022:91

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments