Itä-Suomen hallinto-oikeus ratkaisi valituksia aluehallintoviraston tartuntatautilain mukaisista päätöksistä

2.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallinto-oikeus on ratkaissut tartuntatautilain mukaista yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja tilojen sulkemista koskevat valitukset.

Hallinto-oikeus jätti tilojen sulkemista koskevat valitukset tutkimatta ja hylkäsi valitukset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä koskevilta osin. Aluehallintoviraston valituksenalainen päätös oli tehty 31.12.2021 ja se koski tammikuuta 2022. Päätöksestä valitti kaksi jääkiekkojoukkuetta, yksi puolue ja sen aluevaaliehdokas ja useita liikunta-alan yrityksiä.

Tiedote

Ks. myös

Itä-Suo­men HAO

Tartuntatautilain mukainen päätös – Ravitsemisliikkeiden aukiolorajoitukset – Ravitsemisliikkeiden valvonta – Tartuntatautilain 58 b §

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli määrännyt ravintolan ravitsemis- ja anniskelutoiminnan keskeytettäväksi ja ravintolan pidettäväksi suljettuna asiakkailta 21 päivän ajaksi tartuntatautilain 58 b §:n perusteella, koska ravintolassa oli tietoisesti rikottu ravitsemisliikkeiden voimassa olleita anniskelu- ja aukiolorajoituksia.

Hallinto-oikeus hylkäsi ravintolan valituksen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ravintola oli ollut auki kahtena iltana useita tunteja sen jälkeen, kun ravintolan oli tullut ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan olla suljettuna. Valittaja oli etukäteen julkisesti ilmoittanut aikovansa rikkoa ravintolan aukioloajalle ja anniskelulle asetettua rajoitusta. Valittaja oli rikkonut rajoitusta saamastaan ennakollisesta ohjeistuksesta huolimatta ja tiedottanut rikkomuksesta suoratoistolla julkisesti sen kestäessä. Rikkomus oli ollut etukäteen harkittua, toistuvaa ja useita tunteja kestävää. Aluehallintovirasto oli pyrkinyt selvittämään asiaa yhteydenotoilla, joihin valittaja oli vastannut vasta rikkomuksen jälkeen. Aluehallintovirasto oli voinut arvioida, että velvoitteiden rikkominen oli ollut siten olennaista, että toiminta oli voitu määrätä välittömästi keskeytettäväksi ja liike pidettäväksi suljettuna, eikä puutteiden korjaamista koskevan määräyksen antaminen olisi ollut riittävää.

Aluehallintovirasto oli voinut ottaa toiminnan keskeytyksen kestoa koskevassa harkinnassa huomioon edellä selostetut rikkomuksen tahallisuuden, julkisuuden ja valvontaviranomaisen tavoittamattomissa olemisen ja arvioida 21 päivän keston olevan oikeasuhtainen seuraamus. Valituksenalaista päätöstä ei ollut pidettävä lainvastaisena tai suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

Itä-Suo­men HAO 25.4.2022 983/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments