Apulaisoikeuskansleri puuttui valitusasiakirjojen hitaaseen siirtämiseen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

7.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjäsihteerin vakavaa huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa valitusasiakirjat hovioikeudelle viipymättä. Hän kiinnitti myös saman käräjäoikeuden toisen käräjäsihteerin huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa valitusasiakirjat hovioikeudelle viipymättä. Hän saattoi lisäksi käräjäoikeuden tietoon käsityksensä siitä, että eräissä rikosasioissa käräjäoikeus oli laiminlyönyt lähettää valitusasiakirjat laissa edellytetyin tavoin viipymättä hovioikeuteen ja että laiminlyönti näytti osaltaan aiheutuneen käräjäsihteerin perehdyttämiseen ja tämän tehtävien suoriutumisen valvontaan liittyneistä seikoista. Hän saattoi vielä käräjäoikeuden tietoon tapaukseen liittyvästä vastuun kohdentumisesta ja seurantajärjestelmästä lausumansa. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Apulaisoikeuskansleri kohdisti vakavimmat moitteet käräjäsihteeriin, jonka vastuulla oli ollut kaksi rikosasiaa, joissa valitusasiakirjat oli lähetetty hovioikeuteen yli seitsemän kuukautta vastavalituksen määräpäivän jälkeen. Käräjäsihteerin vastuulla oli lisäksi ollut kolme rikosasiaa, joissa vastaava aika oli ollut kahdesta kolmeen kuukautta. Toisen moitteet saaneen käräjäsihteerin vastuulla oli ollut kolme rikosasiaa, jossa vastaava aika oli kahdesta neljään kuukautta. Kolmessa rikosasiassa, joissa apulaisoikeuskansleri kohdisti moitteensa käräjäoikeuteen, vastaava aika oli noin kolme ja puoli kuukautta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että selvityksistä ei ilmennyt oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä valitusasiakirjojen lähettämisen viipymiselle.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Lapin käräjäoikeuden tietoon käsityksensä siitä, että käräjäoikeus oli laiminlyönyt lähettää riita-asiassa valitusasiakirjat laissa edellytetyin tavoin viipymättä hovioikeuteen. Tilanteeseen vaikutti muun muassa käräjäsihteerin poissaolo sekä uuden käräjäsihteerin perehdyttämiseen liittyneet seikat. Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli lähettänyt valitusasiakirjat hovioikeuteen noin viisi kuukautta vastavalituksen määräpäivän jälkeen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeus ei ollut esittänyt oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä sille, että valitusasiakirjojen lähettäminen hovioikeuteen oli kestänyt näin pitkään. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut asianosaisten perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä ja oli ollut myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Laamannin mukaan valitusasiakirjojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen liittyvät toimenpiteet ja vastuut on sittemmin käyty läpi yksityiskohtaisesti käräjäoikeudessa, mukaan lukien uusien työntekijöiden perehdytys.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments