Verohallinto korjannut ohjeitaan koskien testamentin toimeenpanijan asemaa apulaisoikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdosta

28.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi tutkimaan Verohallinnon menettelyn. Kantelija kävi verohallinnon Porin toimipaikassa 16.6.2021. Hän esitti virkailijalle testamentin ja sen tiedoksiannon Valtiokonttorille sekä testamentin tekijän perukirjan. Kantelija pyysi, että perinnönjättäjän veroposti lähetetään hänelle testamentin toimeenpanijana. Virkailija kertoi selvittävänsä asiaa. Hän soitti kantelijalle seuraavana päivänä ja ilmoitti, ettei veropostin lähettäminen kantelijalle ollut mahdollista. Kantelija lähetti 21.6.2021 viestin OmaVero -palvelussa ja esitti siinä uudelleen vaatimuksensa. Kantelijalle vastattiin seuravana päivänä ja vedottiin Verohallinnon ohjeeseen. Kantelija vastauksessaan vetosi perintökaaren määräykseen pesänselvittäjän ja testamentin toimeenpanijan samanlaisista oikeuksista. Tähän viestiin kantelija sai vastauksen, jossa edelleen vedottiin Verohallinnon ohjeistukseen. Perintökaaren mukaan pesänselvittäjän tulee ryhtyä kaikkiin pesän selvittämiseksi tarvittaviin toimiin, ja testamentin toimeenpanijalla on sama valtuus kuin pesänselvittäjällä. Kantelija viittasi oikeuskirjallisuuteen (Aarnio -Kangas, Suomen jäämistöoikeus I, sivu 616). Siinä todetaan, että toimeenpanijamääräyksellä pyritään organisoimaan kuolinpesän selvitys. Toimeenpanija huolehtii kaikista niistä toimista, joista vastuu muutoin kuuluu osakkaille tai pesänselvittäjälle.

===

Menettelyn moitittavuutta arvioidessani olen ottanut huomioon, että kysymys oli harvinaiseksi arvioidusta tilanteesta, jota koskevaa neuvontaa ja ohjeistusta ei ollut Verohallinnon ohjeissa,
Verotusyksikkö korjasi virheen saatuaan kantelun johdosta lähettämäni selvitys- ja lausuntopyynnön ja Verohallinto myös pahoitteli kantelijalle asiasta aiheutunutta ylimääräistä haittaa ja
vaivaa. Lisäksi Verotusyksikön mukaan se aikoo tarkentaa asiakas- ja työmenettelyohjeitaan tältä osin sekä kehottaa virkailijoita tarkkuuteen ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa.

Edellä todetuista syistä ja ottaen huomioon Verohallinnon korjattu ohje tyydyn saattamaan Verohallinnon tietoon käsitykseni viranomaisen selvitysvelvollisuudesta, jonka tarkoituksena on
korostaa virallisperiaatteen noudattamista ja pyrkimystä aineellisen totuuden saavuttamiseen asettamalla viranomaisen velvollisuudeksi huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Verohallinnon menettely testamentin toimeenpanomääräyksen käsittelyssä (pdf)

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments