Puutteellinen perusrahoitus vaikeutti tuomioistuinten toimintaa vuonna 2021

1.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­ten toi­min­taa vai­keut­ti vuon­na 2021 puut­teel­li­ses­ta pe­rus­ra­hoi­tuk­ses­ta joh­tu­va pit­kä­ai­kai­nen re­surs­si­pu­la ja ruuh­kia en­ti­ses­tään pa­hen­ta­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia. Suu­ris­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta tuo­miois­tui­met ovat kui­ten­kin kyen­neet toi­mi­maan niil­le osoi­tet­tui­hin re­surs­sei­hin näh­den te­hok­kaas­ti, sel­vi­ää tä­nään jul­kais­tus­ta tuo­miois­tuin­lai­tok­sen ti­lin­pää­tök­ses­tä.

”Perusrahoituksen vajaus johtaa väistämättä käsittelyaikojen pitenemiseen ja voi pahimmillaan johtaa tuomioistuinten henkilökunnan uupumiseen. Jatkuessaan tilanne voi vähentää tuomioistuinlaitoksen houkuttelevuutta työnantajana. Myös Tuomioistuinvirasto kärsii resurssivajeesta. Virasto on ollut jo perustettaessa selvästi aliresursoitu sille säädettyihin tehtäviin nähden”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola arvioi.

Myös koronaviruspandemia vaikutti tuomioistuinten toimintaan merkittävästi vuonna 2021. Suullisten istuntojen järjestäminen terveysturvallisesti vaati tuomioistuimissa erityisjärjestelyjä ja aiheutti sen vuoksi lisätyötä. Koronapandemiasta johtuen asiat ovat ruuhkautuneet erityisesti käräjäoikeuksissa, joissa suuri osa asioista käsitellään suullisessa istunnossa. Vaikka keskeytyksessä olevien asioiden määrä saatiin vuoden 2021 loppuun mennessä merkittävästi laskemaan, kertyi ruuhkaa uusista vireille tulleista asioista. Enimmillään keskeytyksessä oli kesäkuun 2020 alussa yli 8 100 asiaa. Vuoden 2021 lopussa keskeytyksessä olevien asioiden määrä oli enää 723.

Käräjäoikeuksiin saapui vuonna 2021 yhteensä 545 327 asiaa eli noin 20 000 asiaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Vuonna 2021 käräjäoikeuksiin saapui 56 753 rikosasiaa. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 5,8 kuukautta.

Muissa tuomioistuimissa järjestetään merkittävästi vähemmän suullisia istuntoja, mistä johtuen myös koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan ovat niissä olleet selvästi vähäisempiä. Hovioikeuksiin saapuvien asioiden määrät tulevat kuitenkin kasvamaan merkittävästi, kun käräjäoikeudet pääsevät purkamaan niihin kertynyttä ruuhkaa.

”Pandemian voidaan arvioida myös kehittäneen tuomioistuinten toimintatapoja tavalla, josta on jatkossa hyötyä. Etäyhteyksien käytön lisääntymisen myötä tuomioistuinten henkilökunnan valmiudet digitaaliseen työskentelytapaan ovat parantuneet”, ylijohtaja Jaakkola lisää.

Hallinto-oikeuksiin saapuneiden asioiden määrä väheni vuonna 2021 yli kahdella tuhannella asialla edellisvuodesta. Asioista 24 prosenttia oli ulkomaalaisasioita (2020: 31 %), joihin kuuluvat myös turvapaikka-asiat. Vuonna 2021 hallinto-oikeuksiin saapui yhteensä 1 245 turvapaikka-asiaa, mikä on selvästi vähemmän (-36 %) kuin edellisinä vuosina (2020: 1 952 asiaa, 2019: 2 871 asiaa ja 2018: 2 331 asiaa). Keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa oli 9,6 kuukautta.

Tuomioistuinlaitoksen toiminnan kulut vuonna 2021 olivat yhteensä 292,2 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kulut muodostuivat henkilöstökuluista (75,5 %) ja vuokrista (12 %).

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstömäärä vuoden 2021 lopussa oli 3 490 henkilöä, joista 25 prosenttia oli määräaikaisia. Naisten osuus henkilöstöstä on noin 71 prosenttia.

Tuomioistuinlaitos kirjanpitoyksikön (KPY 155) tilinpäätös vuodelta 2021

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments