Generic filters
Exact matches only
14.6.2024 Oikeusuutiset

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Tavoite poliisin ja oikeushallinnon kolmesta keskenään yhteentoimivasta tietojärjestelmästä jäi saavuttamatta

Poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmähankkeet Yhteentoimivat järjestelmät olisivat mahdollistaneet tiedon sujuvan liikkumisen yli viranomaisrajojen ja tehostaneet rikosasioiden käsittelyä. Tarkastuksen kohteena oli kolme tietojärjestelmähanketta: poliisin toiminnanohjausjärjestelmähanke VITJA, Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallintajärjestelmähanke AIPA ja Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke Roti. Hankkeiden yhtenä keskeisenä tavoitteena oli luoda yhteentoimiva tietojärjestelmäkokonaisuus rikosasioiden käsittelyyn,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/valtiontalouden-tarkastusvirasto-tavoite-poliisin-ja-oikeushallinnon-kolmesta-keskenaan-yhteentoimivasta-tietojarjestelmasta-jai-saavuttamatta/
14.6.2024 Oikeusuutiset

Tuomioistuinlaitoksen vastuullisuusraportti julkaistu

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut verk­ko­si­vuil­laan tuo­miois­tuin­lai­tok­sen vuo­den 2023 vas­tuul­li­suus­ra­por­tin. Uusim­mas­sa ra­por­tis­sa nä­kyy syk­syl­lä 2023 ase­te­tun py­sy­vän kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ver­kos­ton työ. Raportissa on pyritty keskittymään tuomioistuinlaitoksen toiminnan kannalta keskeisimpiin YK-tavoitteisiin ja niissä edistymiseen. Vastuullisuudesta raportoidaan YK-tavoitteista koostuvan kehikon kautta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16. (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) mukaiset seikat ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/tuomioistuinlaitoksen-vastuullisuusraportti-julkaistu/
6.3.2024 Oikeusuutiset

TiV: Vuonna 2023 tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytykset paranivat

Vuo­si 2023 oli tuo­miois­tuin­lai­tok­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä. Tuo­miois­tuin­vi­ras­ton joh­to­kun­ta vah­vis­ti maa­lis­kuus­sa tuo­miois­tuin­lai­tok­sen stra­te­gian vuo­sil­le 2023–2033. Li­säk­si Tuo­miois­tuin­vi­ras­ton toi­min­nan al­ku­tai­val­ta ar­vioi­tiin val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja oi­keus­mi­nis­te­riön to­teut­ta­mas­sa vi­ras­toar­vioin­ti­hank­kees­sa. Myös tuo­miois­tuin­lai­tok­sen toi­min­ta­me­not kas­voi­vat mer­kit­tä­väs­ti. ”Tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytykset ovat parantuneet olennaisesti. Perusrahoitusta ollaan vihdoinkin saattamassa kuntoon ja meneillään on useita keskeisiä hankkeita. Tämä luo erinomaiset edellytykset toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tiv-vuonna-2023-tuomioistuinlaitoksen-toimintaedellytykset-paranivat/
19.2.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-02   Lausuntopyyntönne: VN/32207/2022, 9.1.2024 HALLITUKSEN ESITYS ETÄYHTEYKSIEN EDISTÄMISESTÄ OIKEUDENKÄYNNEISSÄ   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja pyydettynä lausuntona esittää seuraavaa.     Yleisesti Asianajajaliitto pitää esitysluonnosta ja siinä ehdotettuja muutoksia keskeisiltä osin hyvinä ja toivottuina. Ehdotetut muutokset vastaavat pääosin niitä näkemyksiä, joita Asianajajaliitto esitti lausunnossaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-hallituksen-esityksesta-etayhteyksien-edistamisesta-oikeudenkaynneissa/
15.2.2024 Lausunnot

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-59   Lausuntopyyntönne: VN/5137/2022, 5.12.2023 LAUSUNTO VALMIUSLAIN VARAUTUMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SEKÄ VALMIUSLAIN YLEISISTÄ KEHITTÄMISTARPEISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän lausuntokierrokselle lähettämästä varautumisvelvollisuutta koskevasta muisoista sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista. Asianajajaliitto lausuu alla ensin varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä sen jälkeen erikseen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-valmiuslain-varautumisvelvollisuutta-koskevasta-muistiosta-seka-valmiuslain-yleisista-kehittamistarpeista/
24.1.2024 Oikeusuutiset

Den svenskspråkiga servicen vid domstolarna utvecklas

Justitieministeriet har tillsatt ett projekt som stöder utvecklingen av den svenskspråkiga servicen vid domstolarna. Domstolarna kan utnyttja resultaten av projektet när de utvecklar sin service på svenska, vilket stöder tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. Syftet med projektet är att stödja utvecklandet av den svenskspråkiga servicen vid domstolarna, utreda eventuella utmaningar…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/den-svensksprakiga-servicen-vid-domstolarna-utvecklas/
16.1.2024 Oikeusuutiset

Asetusluonnos lausunnolla: Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikkoja ehdotetaan lakkautettaviksi

Tuomioistuinvirasto on tehnyt oikeusministeriölle esityksen muutoksista neljän käräjäoikeuden istuntopaikkoihin. Viraston esitys perustuu käräjäoikeuksien omiin aloitteisiin. Asetusehdotus on nyt lausunnolla. Oikeusministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla lakkautettaisiin käräjäoikeuksien istuntopaikat Salossa, Kauhavalla ja Utsjoella. Näissä istuntopaikoissa istuntoja joko ei ole järjestetty lainkaan tai niitä on ollut erittäin vähän. Oikeusministeriön virkamiesten arvion mukaan lakkauttaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/asetusluonnos-lausunnolla-salon-kauhavan-ja-utsjoen-istuntopaikkoja-ehdotetaan-lakkautettaviksi/
21.12.2023 Oikeusuutiset

Tuomioistuimiin rekrytoidaan ensi vuonna yli sata uutta työntekijää

Tuo­miois­tuin­lai­tok­sel­le osoi­tet­tiin oi­keu­den­hoi­don re­surs­sien var­mis­ta­mi­sek­si vuo­des­ta 2024 lu­kien py­sy­vää li­sä­ra­hoi­tus­ta 19,4 mil­joo­naa eu­roa. Tä­män ra­hoi­tuk­sen an­siois­ta ensi vuon­na pys­ty­tään rek­ry­toi­maan yli sata uut­ta työn­te­ki­jää. Uusien työntekijöiden lisäksi määräaikaisista viroista merkittävä osa pystytään nyt vakinaistamaan. ”Lisäys vähentää henkilöstön kuormitusta ja parantaa tuomioistuinten työtilannetta. Käsittelyajat tulevat aluksi todennäköisesti pitenemään, kun ruuhkia puretaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/tuomioistuimiin-rekrytoidaan-ensi-vuonna-yli-sata-uutta-tyontekijaa/
31.8.2023 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto: Uusi hallitus tunnistaa tuomioistuinlaitoksen tarpeet – lähes puolet tarpeesta jää kuitenkin kattamatta

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön eh­do­tus kos­kien val­tion­ta­lou­den ke­hys­pää­tös­tä vuo­sil­le 2024–2027 on jul­kais­tu. Sii­nä osoi­te­taan tuo­miois­tuin­lai­tok­sel­le oi­keu­den­hoi­don re­surs­sien var­mis­ta­mi­sek­si li­sä­ra­hoi­tus­ta 19,4 mil­joo­naa eu­roa tek­ni­sen ke­hyk­sen 2024–2027 mu­kai­ses­ti. Tuomioistuinviraston esitys ensi vuodelle oli 18 miljoonaa euroa suurempi kuin nyt ehdotuksessa esitetty rahoitus. ”Käytännössä tuomioistuinten jutturuuhkien purkamiseen tarkoitettu rahoitus on jäänyt valtiovarainministeriön ehdotuksessa huomioimatta”, ylijohtaja Riku…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/tuomioistuinvirasto-uusi-hallitus-tunnistaa-tuomioistuinlaitoksen-tarpeet-lahes-puolet-tarpeesta-jaa-kuitenkin-kattamatta/
24.3.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä

Oikeusministeriölle L2023-02 Lausuntopyyntönne: VN/32207/2022, 18.1.2023 ARVIOMUISTIO ETÄYHTEYKSISTÄ OIKEUDENKÄYNNEISSÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa etäyhteyksien käyttöä yleisten tuomioistuinten oikeudenkäynneissä koskevasta arviomuistiosta. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Asianajajaliiton näkemyksen mukaan arviomuistiossa on käsitelty kattavasti ja hyvin etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä, sekä asiaan liittyviä eri näkökulmia. Keväällä 2020 alkaneesta covid-19-pandemiasta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-arviomuistiosta-etayhteyksista-oikeudenkaynneissa/