Markkinaoikeus: Hankintayksikön tuli kuulla tarjouksen tehneitä kun niiden referenssejä oli selvitetty pistokokein

15.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ykkös Infra Oy > Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy
julkinen hankinta – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – tarjoajan soveltuvuus – referenssit – avoimuusperiaate – hyvitysmaksu

Hankintayksikkö oli tarkastanut jokaisen tarjoajan toimittamat referenssit pistokokein. Pistokokeiden perusteella hankintayksikkö oli tehnyt johtopäätöksen, etteivät valittajan referenssit ole kokonaisuutena vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta RALA-pätevyydestä. Vastaavaa pätevyyttä ei ole myöskään osoitettu vastaavilla näytöillä tai todistuksilla.

– – –

Hankintamenettelyn lähtökohtana on soveltuvuusvaatimustenkin osalta tarjousten lopullisuus. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoajalla on tullut olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-pätevyys tai tarjoajan on tullut toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarjouksen liitteenä tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset, jotka ovat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan sisältäneet muun ohella selvityksen omana työnä sekä alihankintoina tai urakoina toteutettavista töistä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole todettu, mitä tietoja tarjoajien olisi referenssien osalta tullut ilmoittaa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole esimerkiksi pyydetty tarjoajia ilmoittamaan referenssiasiakkaidensa yhteyshenkilöiden yhteystietoja tai todettu mitään muutakaan siitä, onko tarjoajan ilmoittamat referenssit tarkoitus tarkastaa, ja jos on, niin miten.

Hankintapäätöksen mukaan valittaja on suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, etteivät sen referenssit ole hankintayksikön suorittamissa pistokokeissa tilaajilta saatujen tietojen perusteella vastanneet laadun osalta tarjouspyynnössä vaadittua RALA- tai vastaavaa pätevyyttä. Hankintapäätöksessä ei ole tarkemmin kuvattu, mitä valittajan ilmoittamia referenssejä kyseiset laatupuutteet ovat koskeneet.

Hankintayksikkö on siten tehnyt päätöksen valittajan sulkemisesta tarjouskilpailusta ainoastaan pistokoemaisesti valituilta valittajan tarjouksessa ilmoitetuilta referenssiasiakkaiden yhteyshenkilöiltä saamiensa, valittajan toteuttamien urakoiden laadullisia seikkoja koskevien tietojen perusteella. Poissulkemispäätös on perustettu ainoastaan RALA-pätevyyttä vastaavan pätevyyden puuttumiseen, eikä hankintapäätöksessä ole mainittu niitä harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, joihin hankintayksikkö on markkinaoikeudessa lisäksi viitannut. Hankintayksikkö ei ole ennen poissulkemispäätöstä varannut valittajalle tilaisuutta lausua omatoimisesti hankkimistaan selvityksistä eikä edes toimittanut niitä valittajalle tiedoksi. Myöskään hankintapäätöksestä ei ole voinut päätellä, mitä referenssikohteita hankintayksikön esittämät laatupoikkeamat ovat koskeneet.

Rakentamisen Laatu RALA ry:n verkkosivuilta ilmenee, että vaikka yrityksellä olisi riittävä määrä referenssikohteita, yrityksen toteuttamien urakoiden laatupoikkeamat voivat johtaa siihen, että yrityksen pätevyystietoihin lisätään häiriömerkintä tai toistuvien laatupoikkeamien tapauksessa tietyin edellytyksin myös siihen, että yritys poistetaan RALA-pätevyysrekisteristä. Molemmissa tapauksissa tällaista toimenpidettä edeltää kuitenkin verkkosivuilta ilmenevin tavoin yrityksen kuuleminen ja se, että yritykselle varataan tilaisuus tehdä korjaavia toimenpiteitä tai toimittaa hyväksyttävä selvitys tilanteesta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat eivät ole voineet tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella riittävällä tavalla päätellä, että hankintayksikkö tulee tarkastamaan referenssikohdetta koskevien tietojen paikkansapitävyyden ja tekemään päätöksen tarjoajien soveltuvuudesta nyt kysymyksessä olevilta osin referenssiasiakkaan yhteyshenkilöltä saamiensa laatutietojen perusteella. Hankintayksikön olisi näissä olosuhteissa tullut vähintään varata valittajalle tilaisuus ottaa kantaa oma-aloitteisesti hankkimiinsa selvityksiin.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön menettely referenssien tarkastamisen osalta ole edellä mainitulta osin ollut omiaan turvaamaan hankintamenettelyn avoimuuden sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumista.

– – –

Kyse on siten ollut menettelyllisestä virheestä eikä asiassa voida luotettavasti arvioida, miten virheen korjaaminen olisi vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen. Markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettely on toteutettu kysymyksessä olevassa hankinnassa siten virheellisesti, ettei asiassa ole näin jälkikäteen riittävän luotettavasti todettavissa, että valittajalla olisi ollut hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä hankintamenettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Valittajan hyvitysmaksua koskeva vaatimus on siten hylättävä.

MAO:H24/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments