Päiväsakon rahamäärästä annettua asetusta voitiin soveltaa vaikka siinä viitattiin kumottuun vanhaan tieliikennelakiin

4.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2021:7 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Rangaistuksen määrääminen – Sakko

Käräjäoikeus on tuominnut A:n uuden tieliikennelain (729/2018) voimassaoloaikana tehdystä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakon kokonaisrahamäärää 98 euroa (14 päiväsakkoa à 7 euroa) 72 eurolla korottaen tieliikennelain (729/2018) 165 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden ylityksestä määrättävän 170 euron liikennevirhemaksun suuruiseksi. Syyttäjä on hovioikeudessa vaatinut, että sakon kokonaisrahamäärä korotetaan päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaiseksi 200 euroksi.

Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentissa (1082/2015) viitataan vanhaan, kumottuun tieliikennelakiin (267/1981). Hovioikeus katsoi, että uuden tieliikennelain 194 §:n 3 momentti huomioon ottaen päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia voitiin soveltaa myös uuden tieliikennelain perusteella. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen rangaistus voi perustua vain voimassa olevaan kirjoitettuun lakiin tai sen perusteella annettuun asetukseen. Rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin (732/2018) mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tietyistä rikoksista määrättävän sakon kokonaisrahamäärä on korotettava samanlaatuisesta rikoksesta tai rikkomuksesta määrättävän suurimman rikesakon tai tieliikennelaissa (729/2018) säädetyn liikennevirhemaksun suuruiseksi. Tämä lainkohta on muutettu voimassa olevaan muotoonsa samassa yhteydessä, kun on säädetty uusi tieliikennelaki. Lainkohdan säätämisen yhteydessä tai sen jälkeen ei ole annettu sellaista valtioneuvoston asetusta, joka koskisi liikennerikoksista määrättävän sakon kokonaisrahamäärää. Hovioikeus katsoi, että voimassa oleva päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momentin mukainen sakon vähintä kokonaisrahamäärää koskeva säännös, joka oli säädetty 20.8.2015 annetulla valtioneuvoston asetuksella, täytti rikoslain 2 a luvun 3 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n 1 momenttia voitiin soveltaa nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen. A:lle tuomittava sakkorangaistuksen kokonaisrahamäärä tuli siten korottaa 200 euroksi.

I-SHO:2021:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments