Hallintotuomioistuin voi antaa täytäntöönpanon keskeyttämismääräyksen vain valituksenalaisena olevaan päätökseen

14.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Karkottaminen – Täytäntöönpanoa koskeva määräys – Hallinto-oikeuden toimivalta

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Nigerian kansalaisen A:n hakemuksen jatko-oleskeluluvasta opiskelun perusteella. Valituksenalaisen päätöksen yhteydessä ei ollut tehty päätöstä A:n karkottamisesta. A oli aiemmin tehdyllä lainvoimaisella päätöksellä oleskelulupansa peruuttamisen yhteydessä karkotettu kotimaahansa Nigeriaan. A oli valituksensa yhteydessä vaatinut hallinto-oikeutta kieltämään kyseisen karkottamispäätöksen täytäntöönpanon.

A oli viitannut korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2019:161, jossa sovellettavana lakina oli ollut oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (jäljempänä HOL) sijasta silloinen hallintolainkäyttölaki. Tuolloin voimassa olleen lain mukaan valitusviranomainen voi, paitsi kieltää tai keskeyttää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon, antaa muunkin täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. Korkein hallinto-oikeus oli päätöksessään todennut, että hallinto-oikeuden toimivaltaa täytäntöönpanomääräysten antamiseen kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa oli tarkasteltava myös ehdottoman palautuskiellon kautta. Palautuskielto edellytti sen varmistamista, että turvapaikanhakijalla oli käytössään tehokas oikeussuojakeino saattaa uusi turvapaikkaperuste ja sitä koskeva selvitys viranomaisen tutkittavaksi.

HOL:n 123 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan hallintotuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen. Mainitussa lainkohdassa päätöksellä tarkoitetaan valituksen kohteena olevaa päätöstä. Hallinto-oikeus totesi, että nykyisen lain sanamuoto ei tue tulkintaa, jonka mukaan hallintotuomioistuin voisi valitusasiassa antaa sellaisenkin täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, joka ei kohdistu valituksenalaiseen päätökseen.

Nyt ei ollut kysymys kansainvälistä suojelua koskevasta asiasta. Hallinto-oikeudella ei siten ollut syytä ottaa vireillä olevaa asiaa tutkittavaksi palautuskiellon kannalta tai perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi tulkita toimivaltaansa täytäntöönpanomääräyksen antamiseen lain sanamuotoa laajemmin. Hallinto-oikeus jätti A:n karkottamispäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Poh­jois-Suo­men HAO 4.10.2021 950/​2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments