Hallinto-oikeus kumosi tutkijan oleskelulupaa koskevan päätöksen

30.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallinto-oikeus on kumonnut tutkijan lupaa koskevan Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa oli kyse siitä, olisiko valittajalle tullut myöntää jatkolupa kahdeksaa kuukautta pidemmäksi ajaksi. Tutkijaa lupaa koskevan lain esitöiden perusteluiden mukaan jatko-oleskeluluvan pituuden osalta noudatettaisiin samaa menettelyä kuin ulkomaalaislain perusteella myönnettävissä oleskeluluvissa. Ulkomaalaislain perusteella uusi määräaikainen oleskelulupa myönnetään enintään neljäksi vuodeksi.

Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain (tutkijaa koskeva laki) 6 §:n 1 momentin mukaan kolmannen maan kansalaiselle myönnetään tutkijan oleskelulupa tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten, jos hän on tehnyt tutkimusorganisaation kanssa 5 §:ssä tarkoitetun sopimuksen. Tutkijan lupaa koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan jatko-oleskeluluvan osalta noudatettaisiin samaa menettelyä kuin ulkomaalaislain 55 §:n 1 momentin perusteella myönnettävissä oleskeluluvissa eli oleskelulupa voitaisiin myöntää tällöin enintään neljäksi vuodeksi.

Valittajalle oli myönnetty ensimmäinen oleskelulupa opiskelun perusteella syyskuussa 2015 ja jatkolupia samalla perusteella. Edellinen oleskelulupa oli myönnetty tieteellisen tutkimuksen perusteella ajalle 30.4.2021 saakka. Valittaja oli jatkolupaa hakiessaan ilmoittanut, että tutkimustyö jatkuu toistaiseksi ja liittänyt hakemukseen yliopiston kanssa solmitun työsopimuksen ajalle 1.1.2021–31.12.2021. Maahanmuuttovirasto oli myöntänyt valittajalle jatkoluvan ajalle 30.4.2021–31.12.2021 sopimuksen voimassaoloajan perusteella. Valittajan hallinto-oikeudelle esittämän 12.4.2021 päivätyn yliopiston kirjeen mukaan valittajan tutkimustyö jatkuu vuoteen 2023 asti.

Hallinto-oikeus arvioi, että valituksenalaista päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla. Perusteluissa olisi ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Maahanmuuttovirasto ei ollut perustellut, miksi oleskelulupa on myönnetty vain sopimuksen voimassaoloajaksi, vaikka tutkijaa koskeva laki antaa mahdollisuuden myöntää jatkolupa enintään neljäksi vuodeksi. Lupaviranomaiselle on jätetty rajoituksin harkintavaltaa luvan pituuteen liittyen. Jatko-oleskeluluvan myöntäminen neljää vuotta lyhyemmäksi ajaksi edellyttää perustellun syyn. Lisäksi viranomaisen harkintavaltaa on vakiintuneesti katsottu rajoittavan hallinnolliset yleiset oikeusperiaatteet. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan on tavallista, että yliopistot solmivat vuoden mittaisia työsopimuksia, vaikka tarkoituksena on tohtorin tutkinnon suorittaminen pidemmän ajanjakson kuluessa. Maahanmuuttovirasto ei ole kuitenkaan ennen päätöksen tekemistä varannut valittajalle mahdollisuutta antaa selvitystä tutkimustyön todellisesta kestosta.

Hallinto-oikeus kumosi tutkijan lupaa koskevan päätöksen

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments