KKO: Lupalakimiehen valvonta-asiassa ei ollut perustetta salassapitomääräykselle, asiakirjoissa ei salassapidettäviä tietoja

18.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:51 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Oikeudenkäyntiavustaja – Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista – Valvonta – Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen

Hovioikeus määräsi lupalakimiestä koskevan valvonta-asian oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla perustelematta enemmälti ratkaisuaan.

Korkein oikeus katsoi, etteivät salassapitomääräyksen perustelut täyttäneet laissa asetettuja vaatimuksia. Oikeudenkäyntiasiakirjat eivät myöskään sisältäneet sellaisia tietoja, joiden vuoksi salassapitomääräyksen antamisen edellytykset olisivat täyttyneet.

“Salassapitomääräystä ei tule antaa ainoastaan valvonta-asian yleisen luonteen perusteella.”
“Oikeudenkäyntiasiakirjoista ei ilmene muitakaan seikkoja, joiden perusteella niiden voisi päätellä sisältävän muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja. “

KKO:2021:51

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments