KHO on antanut asuntojen lyhytaikaista vuokraustoimintaa koskevia päätöksiä

7.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut tä­nään kol­me vuo­si­kir­ja­pää­tös­tä, jot­ta liit­ty­vät ly­hy­tai­kai­seen asun­to­jen vuo­kraus­toi­min­taan. Kah­des­sa pää­tök­ses­sään KHO otti kan­taa asuin­huo­neis­to­jen käyt­töön ma­joi­tus­ti­loi­na. Kol­mas pää­tös liit­tyi asun­non luo­vu­tuk­sen ve­ro­va­pau­teen.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään (KHO 2021:77), että

kalustettujen huoneistojen toistuva vuokraaminen lyhytkestoisilla sopimuksilla oli luonteeltaan majoitustoimintaa, jota ei voitu pitää asuinalueelle tyypillisenä ja joka ei myöskään vaikutuksiltaan vastannut tavanomaista pientaloasumista.

KHO:ssa käsiteltävässä asiassa vuokraustoiminta ei ollut alueelle tyypillistä yksinomaan sillä perusteella, että yhdelle asuinpientalojen korttelialueelle sijoittuvista tonteista oli myönnetty kolmea huoneistoa koskeva poikkeamislupa majoitustoimintaan. Näin ollen kaupungin rakennusvalvontaviranomainen ei ollut voinut olla ryhtymättä toimenpiteisiin huoneistojen vuokraustoiminnan lopettamiseksi.

Toisessa ratkaistavana olleessa asiassa (KHO 2021:76) korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupungin rakennusvalvontaviranomainen oli voinut velvoittaa kerrostalossa kalustettujen asuinhuoneistojen vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön sakon uhalla lopettamaan huoneistojen käyttö majoitustiloina, sillä asuinhuoneistojen käyttötarkoitusta oli olennaisesti muutettu eikä käyttötarkoituksen muutokselle ollut haettu eikä myönnetty rakennuslupaa. Toiminnan laajuus ja huoneistojen vuokraamisen yhteydessä tarjotut palvelut huomioon ottaen kysymys oli ollut majoitustoiminnan luonteisesta lyhytkestoisten majoitusjaksojen toistuvasta tarjoamisesta. Toiminta ei tyypillisiltä vaikutuksiltaan ollut vastannut asemakaavan ja rakennusluvan mukaista asuinkerrostaloasumista. Velvoite lopettaa sakon uhalla asuinhuoneiston käyttö majoitustilana oli voitu kohdistaa myös osakkeenomistajaan siltä osin kuin kysymys oli asuinhuoneistosta, jonka hän oli vuokrannut yhtiölle.

Kolmannessa tänään annetussa päätöksessä (KHO 2021:75) korkein hallinto-oikeus otti kantaa lyhytaikaisen vuokrauksen vaikutukseen oman asunnon luovutuksen verotukseen. KHO katsoi, että

lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan, joka on oman asunnon verovapaan luovutuksen yksi edellytys.

  • Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Majoitustoiminta – Vuokraustoiminta – Lyhytkestoiset majoitusjaksot – Alustatalous

 

  • Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Asuminen – Majoitustoiminta – Lyhytkestoiset majoitusjaksot – Vuokraustoiminta – Alustatalous – Velvoitteen kohdentaminen – Uhkasakko – Osakkeen-omistaja

 

  • Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutus – Luovutusvoiton veronalaisuus – Luovutustappion vähennyskelpoisuus – Yhtäjaksoinen asuminen – Lyhytaikainen vertaisvuokraus – Alustatalous – Tulonhankkimistoiminta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments