Asianajajat kantelivat Pohjola vakuutuksen menettelystä liikennevakuutusasioissa. Vakava huomautus apulaisoikeusasiamieheltä.

11.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

AOA Pölönen:

Asianajajat A ja B asianajotoimisto C:stä (jäljempänä kantelijat) arvostelivat kirjoituksessaan Pohjola Vakuutus Oy:n menettelyä lakisääteisten liikennevakuutusasioiden käsittelyssä.
Kantelijat viittasivat 22.11.2019 antamaani oikeusasiamiehen verkkosivuilla julkaistuun ratkaisuun (EOAK/192/2019), jossa annoin Op Vakuutus Oy:lle (nykyisin Pohjola Vakuutus Oy) huomautuksen liikennevakuutusasian käsittelyaikaa ja tiedusteluun vastaamista koskevassa asiassa. Finanssivalvonta oli sanotussa asiassa antamassaan lausunnossa todennut, että sen tiedossa ei ole vastaavanlaisia viivästyksiä yhtiön korvauskäsittelyssä ja että kyseessä olisi yksittäistapaus.
Kantelijoiden mukaan todellisuudessa kyse ei ole kuitenkaan ollut yksittäistapauksesta. Heidän mukaansa yhtiöllä on ollut jo pitkään tiedossa, että sen korvauskäsittelyssä on vakavia ongelmia ja viivästyksiä. He kertoivat saaneensa yksistään vuonna 2019 useamman tällaisen jutun hoidettavakseen. Yhteistä näille jutuille on kantelun mukaan se, että vakuutetut eivät ole saaneet päätöksiä laissa edellytetyssä ajassa, korvauskäsittelijät ovat vaihtuneet useita kertoja, vakuutetut eivät saa yhteyttä käsittelijöihin, eivätkä vakuutetut saa ymmärrettäviä vastauksia.
Kantelijoiden mukaan asiointi Pohjolan Vakuutus Oy:n (Pohjola) kanssa on haastavaa ja aikaa vievää myös asianajajan näkökulmasta katsottuna. He eivät saa kertomansa mukaan korvauskäsittelijöihin yhteyttä, aineistotoimitukset viipyvät ja toimitukset ovat puutteellisia. Kantelijat ovat liittäneet kanteluun muutamia esimerkkejä hoitamistaan va-hinkoasioista osoittaakseen Pohjolan menettelyssä tapahtuneita laiminlyöntejä.
– – –

Tämän asian yhteydessä on käynyt ilmi, että yhtiössä on ollut vastaavanlaisia laiminlyöntejä useissa muissakin tapauksissa, myös kanteluissa mainituissa esimerkkitapauksissa. Yhtiö on saamani selvityksen perusteella muun muassa laiminlyönyt noudattaa niissä liikennevakuutuslaissa säädettyjä määräaikoja korvauspäätösten antamisessa.

Saamani selvityksen mukaan tapausten määrää on pidettävä suurena ja katsonkin, että lakisääteisten pakollisten liikennevakuutusasioiden korvauskäsittelyn organisointi ja päätöksentekojärjestelmä Pohjolassa on ollut erittäin laajamittaisesti epäonnistunut.

Saamani selvityksen perusteella yksittäiset korvauksenhakijat ovat kukin saaneet viivästyskorotusta korvauksilleen. Lisäksi Pohjolan korvauskäsittely on ollut kuluneen vuoden Fivan aktiivisessa seurannassa ja korvauskäsittelyn tila yhtiössä on kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan Pohjola Vakuutus Oy:lle vakavan huomautuksen edellä selostetusta liikennevakuutuslain vastaisesta menettelystä.

Korostan, että yhtiön tulee saada korvauskäsittelynsä ja päätöksentekomenettelynsä vastaamaan pysyvästi sitä, mitä liikennevakuutuslaki ja hallintolaki edellyttävät.

Vakuutusyhtiön menettely liikennevakuutusasioissa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments