AEOA: Julkisselvittäjän tehtävää on pidettävä julkisena hallintotehtävänä, jossa on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. Julkisen vallan käytöstä ei kuitenkaan ole kyse.

13.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi konkurssiasiamiehen toimiston tarkastuksella 20.12.2016, että hän on ratkaisussaan 30.3.2011 (dnro 1589/4/09) oikeusasiamiehen toimivaltaa koskien katsonut, että konkurssipesän julkisselvittäjä hoitaa julkista tehtävää ja että julkisselvittäjä siten lähtökohtaisesti kuuluu oikeusasiamiehen valvottaviin.

Tarkastuskohteen edustajien puolelta nostettiin esiin kysymys siitä, miten se, että julkisselvittäjän katsotaan hoitavan julkista tehtävää, vaikuttaa esimerkiksi asiakirjojen julkisuuteen ja kysyttiin, pitäisikö tehtävän luonne, julkisen tehtävän hoitaminen, tuoda julkisselvittäjän tietoon. Tarkastuskohteen edustajat totesivat, että myös pesänhoitajille on tullut yhä enemmän tehtäviä, joissa julkinen intressi on mukana.

3 ARVIOINTI

Perustuslakivaliokunta on yleisellä tasolla todennut, että uskottaessa hallintotehtävä suoraan laissa tai lain nojalla muulle kuin viranomaiselle, tulee säännösperusteisesti taata oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen tässä toiminnassa. Toisaalta perustuslakivaliokunta on korostanut, että oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimuksia on yleisesti tulkittava yhteydessä perustuslain 21 §:ään ja muihin perusoikeussäännöksiin. Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset koskevat perustuslain 124 §:n perustelujen mukaan ennen muuta julkiseen hallintotehtävään liittyvää päätöksentekoa.
Näin ollen mielestäni hallinnon yleislakien soveltuvuus näyttäytyy enemmänkin hallinnon yleisten periaatteiden noudattamisessa tai esimerkiksi hallintolaissa säädetyn neuvontavelvollisuuden toteuttamisessa. Julkisuuslain noudattamisvelvollisuus puolestaan edellyttäisi, että kysymys olisi julkisen vallan käytöstä, josta tässä ei ole kysymys.
Kun otetaan huomioon julkisselvitykseen liittyvä viranomaisen ohjaus- ja valvontavalta, julkisselvityksen tavoitteet yleisen edun turvaamisessa ja julkisselvittäjän vastuu viranomaiselle, on tehtävää mielestäni pidettävä julkisena hallintotehtävänä, jossa on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita.

Konkurssin julkisselvitys julkisena hallintotehtävänä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments