KHO: Valitusajan alkaminen kun hallinto-oikeuden päätös annettu tiedoksi sekä sähköisesti että postitse

3.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Päätöksen tiedoksiantotapa – Tavallinen tiedoksianto – Sähköinen tiedoksianto – Tiedoksianto kirjeitse – Hallinto-oikeuden päätös – Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valitusajan alkaminen

Asiassa oli otettava kantaa siihen, oliko valituslupahakemus hallinto-oikeuden päätöksestä saapunut määräajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 90 §:n 3 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätös annetaan pääsääntöisesti tiedoksi tavallisena tiedoksiantona, jos asianosainen käyttää asiassa asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. Tavallinen tiedoksianto tapahtuu saman pykälän 1 momentin mukaan kirjeitse tai sähköisellä viestillä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ilmennyt, mitä päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa mainituista tiedoksiantotavoista oli käytetty päätöksen tiedoksiannossa. Hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan hallinto-oikeus oli antanut päätöksen tiedoksi muutoksenhakijan asiamiehelle sekä tavallisena kirjeenä että sähköpostitse.

Muutoksenhakija ilmoitti saaneensa tiedon päätöksestä kirjeitse. Muutoksenhakija oli kuitenkin hallinto-oikeudessa ilmoittanut prosessiosoitteekseen asiamiehen postiosoitteen lisäksi myös asiamiehen sähköpostiosoitteen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että sähköpostiosoitteen ilmoittamisen prosessiosoitteena voitiin katsoa ilmaisevan suostumusta päätöksen sähköiselle tiedoksiannolle.

Muutoksenhakuajan alkaminen määräytyy eri tavalla kirjeitse ja sähköisesti tiedoksi annettaessa. Tässä tapauksessa valituslupahakemus oli saapunut määräajassa, jos muutoksenhakuajan alkaminen laskettiin kirjeitse tapahtuneesta tiedoksiannosta. Valituslupahakemus oli sen sijaan saapunut myöhässä, jos muutoksenhakuajan alkaminen laskettiin sähköisestä tiedoksiannosta.

Tavallisen tiedoksiannon tavat ovat oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 90 §:n 1 momentin mukaan vaihtoehtoiset. Koska hallinto-oikeuden päätöksestä tai siihen liitetystä valitusosoituksesta ei ilmennyt, mitä tiedoksiantotapaa oli käytetty, ja kun se oli antanut päätöksen tiedoksi sekä kirjeitse että sähköisesti, jäi muutoksenhakuajan alkaminen tulkinnanvaraiseksi ja siten myös valituslupahakemuksen saapuminen määräajassa oli tulkinnanvaraista.

Tuomioistuin jättää valituslupahakemuksen ja valituksen tutkimatta, jos se ei ole saapunut määräajassa. Tämän prosessinedellytyksen selvittäminen sekä asianosaisen oikeusturva edellyttävät, että hallinto-oikeuden päätöksestä, sen lähetteestä tai siihen liitetystä valitusosoituksesta on voitava yksiselitteisesti päätellä, miten muutoksenhakuajan alkaminen lasketaan kussakin yksittäistapauksessa.

Kun otettiin huomioon muutoksenhakijan toimittama selvitys siitä, milloin hän oli saanut hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen sekä se, että muutoksenhakuajan alkaminen oli jäänyt epäselväksi hallinto-oikeuden menettelyn seurauksena, muutoksenhakuajan alkamista oli näissä olosuhteissa tulkittava muutoksenhakijan eduksi niin, että hänen katsottiin saaneen päätöksen tiedokseen kirjeitse. Valituslupahakemus oli siten saapunut määräajassa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments