Turvapaikanhakijan avustajan asiakohtaista palkkiota korotettiin kun asia oli hoidettu vieraalla kielellä

11.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle maksettavaa asiakohtaista palkkiota korottaa avustajan vaatimuksen mukaisesti 20 prosenttia, koska hän oli hoitanut asiaa vieraalla kielellä.

Valtioneuvoston oikeusavun palkkioperusteista antaman asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan avustajan palkkiota, ei kuitenkaan 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota, korotetaan enintään 20 prosenttia, jos tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä. Asetuksen 7 a §:n muuttamista koskevassa oikeusministeriön perustelumuistiossa 17.9.2018 on todettu, ettei asetuksen 8 §:n tuntipalkkion korottamista koskeva säännös koske asiakohtaisia palkkioita, vaan mahdollinen asiakohtaisen palkkion korottaminen tehtäisiin muutoksella (816/2018) 1 ja 2 momenttiin lisätyn erityisen syyn perusteella ja kohtuullisuusharkinnalla. Korotuksen määrä ei olisi sidottu tiettyyn prosenttimäärän.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa on kyse uusintahakemuksesta, joten asiakohtaisen palkkion määrä on lähtökohtaisesti 400 euroa. Avustaja oli kuitenkin itse hoitanut asian vieraalla kielellä käyttämättä tulkkia, joten tulkkauskuluja ei ollut aiheutunut. Palkkion korottamiselle oli tämän vuoksi erityisiä syitä. Tapauksessa kohtuullisena korotuksena voitiin hyväksyä asetuksen 8 §:n kielikorvauksen tasoa vastaavat 20 prosenttia asiakohtaisesta peruspalkkiosta. Näin ollen hallinto-oikeus määräsi avustajalle maksettavaksi asiakohtaisena palkkiona 480 euroa.

Äänestys 2-1 ja esittelijän eriävä mielipide

Äänestyslausunto

Hallinto-oikeuden vähemmistöön jäänyt jäsen hylkäsi vaatimuksen palkkion korottamisesta vieraan kielen käytön vuoksi ja katsoi, ettei palkkion korottamiselle ole perusteita. Jäsen katsoi, että kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa asian hoitaminen vieraalla kielellä ei ole erityinen piirre, jonka johdosta asian hoitamisen vaatima työpanos lähtökohtaisesti muodostuisi erityisen suureksi verrattuna asioihin, joissa toimeksiantoon liittyvät neuvottelut hoidetaan suomeksi tai ruotsiksi taikka tulkin avustuksella. Asiassa ei voida katsoa, että tavanomaisten kansainvälistä suojelua koskevien asioiden perusteella kohtuulliseksi arvioitu palkkion määrä, tässä tapauksessa 400 euroa, muodostuisi pelkästään vieraan kielen käyttämisen johdosta kohtuuttoman matalaksi ja siksi oikeusapulain 17 a §:n vastaiseksi.

Hallinto-oikeuden esittelijän päätösesitys oli saman sisältöinen kuin hallinto-oikeuden jäsenen äänestyslausunto.

Avainsanat