Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Passihakemuksessa oleva hakijan allekirjoitus oli salassapidettävä tieto

18.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pohjois-Suomen HAO: Asiakirjajulkisuus – Allekirjoituksen julkisuus – Henkilötuntomerkkitieto – Passihakemus – Nimikirjoitusnäytteen salassapito

A oli Lapin poliisilaitokselle osoittamassaan asiakirjapyynnössä pyytänyt saada jäljennöksen B:n ja C:n passihakemuksista siltä osin kuin ne ovat julkisia. A oli asiakirjapyynnössään katsonut, että passihakemuksiin sisältyvät hakijoiden allekirjoitukset ovat julkisia. A oli perustellut asiakirjapyyntöään sillä seikalla, että hänen tarkoituksenaan on selvittää, onko B:n allekirjoitus eräässä asiakirjassa väärennetty.

Lapin poliisilaitos oli antanut jäljennökset pyydetyistä passihakemuksista julkisilta osiltaan. Hakemuksista ilmenevät henkilötuntomerkit sekä hakemuksen ja passin numero oli määrätty salassa pidettäväksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Päätöksen perustelujen mukaan hakemuksissa olevat hakijoiden allekirjoitukset ovat nimikirjoitusnäytteitä ja kysymys on siten näiltä osin julkisuuslaissa tarkoitetuista mainitun lainkohdan nojalla salassa pidettävistä henkilötuntomerkistä.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen lausuen päätöksensä perusteluissa muun ohella seuraavaa:

Passihakemus on julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaisesti pääsääntöisesti julkinen asiakirja hakemukseen kuuluvia henkilön valokuvaa ja muita henkilötuntomerkkitietoja sekä henkilölle tai passille annettuja erityisiä tunnisteita lukuun ottamatta. Julkisiin asiakirjoihin sisältyvät henkilöiden allekirjoitukset eivät lähtökohtaisesti ole sellaisenaan salassa pidettävää tietoa. Allekirjoitusta ei pääsääntöisesti voida myöskään pitää sellaisena julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna henkilötuntomerkkitietona, joka tulisi kyseisen lainkohdan nojalla pitää salassa. Allekirjoitus ei ole lähtökohtaisesti muutoinkaan mainitun momentin taikka muunkaan lain nojalla suoraan salassa pidettävä. Asiassa on valituksenalaisessa päätöksessä ja valituksen johdosta annetussa lausunnossa todetun johdosta kuitenkin arvioitava, onko passihakemukseen sisältyvää nimikirjoitusnäytettä, allekirjoituksen lähtökohtaisesta julkisuudesta poiketen, pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna salassa pidettävänä henkilötuntomerkkinä, ja jos on, edellyttääkö tuon henkilötuntomerkin salassa pysyminen myös passihakemuksen alalaidassa olevan toisen allekirjoituksen salassa pitämistä.

Julkisuuslaissa taikka muuallakaan lainsäädännössä ei ole määritelty julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua henkilötuntomerkkitiedon käsitettä. Myöskään julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen HE 30/1998 vp mainittua lainkohtaa koskevista yksityiskohtaisista perusteluista ei ilmene, onko passihakemukseen sisältyvää, passiin tulevaa nimikirjoitusnäytettä pidettävä lainkohdassa tarkoitettuna salassa pidettävänä henkilötuntomerkkitietona. Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen henkilön identiteettiä koskevien tietojen salassa pidon tarkoituksena on kuitenkin ehkäistä henkilöllisyysasiakirjojen väärentämistä. Passihakemuksessa olevan hakijan nimikirjoitusnäytteen tarkoituksena on, samoin kuin hakemukseen liitettävän hakijan valokuvankin, osaltaan passin hakijan yksilöiminen. Hallinto-oikeus katsoo, että tätä passihakemuksen ylälaitaan sijoittuvaa varsinaiseen passiin liitettävää nimikirjoitusnäytettä on kysymyksessä olevan lainkohdan tarkoitukseen nähden pidettävä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna henkilötuntomerkkinä ja siten salassa pidettävänä tietona.

Passihakemuksessa olevan nimikirjoitusnäytteen lisäksi hakijan on hakemuksen alalaidassa allekirjoituksellaan vahvistettava hakemuksessaan ilmoittamansa tiedot oikeiksi. Mikäli hakemuksessa oleva hakijan allekirjoitus olisi julkinen tieto, menettäisi nimikirjoitusnäytteen salassapito merkityksensä siitäkin riippumatta, että nimikirjoitukset eivät voi olla täysin identtisiä. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainittujen seikkojen nojalla ja ottaen huomioon, että suojattavaa etua on tässä tapauksessa pidettävä A:lla olevaa tiedonsaanti-intressiä painavampana seikkana, että Lapin poliisilaitos on voinut salata passihakemuksissa olevat hakijoiden nimikirjoitusnäytteet ja allekirjoitukset julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella.

Avainsanat