Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.4.2023 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntimenettelyä unionin yleisessä tuomioistuimessa koskeviin sääntöihin tehdään merkittäviä muutoksia,

Muutosten avulla unionin yleinen tuomioistuin jatkaa nykyaikaisen ja tehokkaan oikeudenkäytön edistämistä Unionin yleinen tuomioistuin on muuttanut työjärjestystään oikeudenkäynnin vireilläoloajan käyttämiseksi mahdollisimman järkevästi, erityisesti selventämällä tai yksinkertaistamalla tiettyjä määräyksiä. Näillä muutoksilla vastataan myös tiettyihin tarpeisiin, kuten tarpeeseen käyttää videoneuvottelua asianosaisten kuulemiseksi pidettävissä istunnoissa. Muutoksilla edistetään myös asioiden ennakoivaa hallintaa, ja niissä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/oikeudenkayntimenettelya-unionin-yleisessa-tuomioistuimessa-koskeviin-saantoihin-tehdaan-merkittavia-muutoksia/
30.4.2021 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA DIGITAALISEN HENKILÖLLISYYDEN KEHITTÄMISEKSI (VN/6802/2020) 1) Kommentit arviomuistiossa esitetystä tulevaisuuden visiosta Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kaikki toiminta liittyy oikeusvaltioperiaatteiden puolustamiseen. Keskeisiä oikeusvaltioperiaatteita ovat muun muassa ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, vaatimus julkisen vallan käytön perustumisesta lakiin, tehokkaat oikeussuojakeinot, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja vaatimus siitä, että viranomaiselle ei voida lailla antaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/lausunto-arviomuistiosta-digitaalisen-henkilollisyyden-kehittamiseksi/
18.11.2019 Oikeusuutiset

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Passihakemuksessa oleva hakijan allekirjoitus oli salassapidettävä tieto

Pohjois-Suomen HAO: Asiakirjajulkisuus – Allekirjoituksen julkisuus – Henkilötuntomerkkitieto – Passihakemus – Nimikirjoitusnäytteen salassapito A oli Lapin poliisilaitokselle osoittamassaan asiakirjapyynnössä pyytänyt saada jäljennöksen B:n ja C:n passihakemuksista siltä osin kuin ne ovat julkisia. A oli asiakirjapyynnössään katsonut, että passihakemuksiin sisältyvät hakijoiden allekirjoitukset ovat julkisia. A oli perustellut asiakirjapyyntöään sillä seikalla, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pohjois-suomen-hallinto-oikeus-passihakemuksessa-oleva-hakijan-allekirjoitus-on-salassapidettava-tieto/
9.3.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio palvelujen tarjoamisen vapautta koskevassa asiassa

Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapaus – Jäsenvaltioiden oikeus varata tietyille asianajajaryhmille oikeus laatia virallisia asiakirjoja, joilla perustetaan tai siirretään kiinteään omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan notaarin on todistettava kiinteistörekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen allekirjoitus oikeaksi Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta). Ennakkoratkaisupyyntö koskee asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-palvelujen-tarjoamisen-vapautta-koskevassa-asiassa/
2.12.2014 Oikeusuutiset

Sähköisesti skannattu allekirjoitus testamentissa oli pätevä

RHO:2014:6 Perintökaari Testamentti Testamentin moite Testamentin allekirjoitus A oli tehnyt B:n ja C:n hyväksi kirjallisen testamentin, jonka hän oli allekirjoittanut skannaamalla allekirjoituksensa toisesta asiakirjasta ja liittämällä sen testamenttiasiakirjaan. Testamentissa oli todistuslauselma, jonka mukaan testamentin todistajat olivat varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olleina todistaneet testamentin sisältävän A:n viimeisen tahdon…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/sahkoisesti-skannattu-allekirjoitus-testamentissa-oli-pateva/
9.6.2014 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme ratkaisua päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta

Itella Oyj:n kirjattujen lähetysten seurantapalvelua pidettiin luotettavana tietolähteenä siitä, milloin muutoksenhakuaika on alkanut. KHO:2014:101 Tiedoksianto saantitodistusta vastaan – Muutoksenhakemuksen tutkiminen – Vastaanottajan kadonnut saantitodistuskappale – Hallinto-oikeudelle palautunut lähettäjän saantitodistus – Lähettäjän saantitodistuksen merkinnät – Sähköinen lähetysten seurantajärjestelmä – Myöhästynyt valitus KHO:2014:100 Tiedoksianto saantitodistusta vastaan – Muutoksenhakemuksen tutkiminen – Vastaanottajan saantitodistuskappale…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/kholta-kolme-ratkaisua-paatoksen-tiedoksisaannin-ajankohdasta/
24.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ehdottaa asiakirjoihin liittyvän byrokratian vähentämistä

Euroopan komissio ehdottaa kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan byrokratian vähentämistä esimerkiksi tilanteissa, joissa syntymätodistuksen kaltaisilta julkisilta asiakirjoilta edellytetään erityistä hyväksyntää, jotta se voidaan katsoa aidoksi toisessa EU-maassa Toiseen jäsenvaltioon muuttavat kansalaiset joutuvat tällä hetkellä käyttämään runsaasti aikaa ja rahaa osoittaakseen, että heidän omassa maassaan annettu julkinen asiakirja (esimerkiksi syntymä- tai vihkitodistus)…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-ehdottaa-asiakirjoihin-liittyvan-byrokratian-vahentamista/
22.2.2023 Oikeusuutiset

Raskaat laittomuudet lastensuojelussa johtivat 10.000 euron hyvitykseen sekä äidille että lapselle – rikostutkinta vireillä

Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan A:n kuntayhtymän, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä B:n (jälj. sosiaalityöntekijä) sekä perhehoitajien menettelyä hänen lapsensa sijaishuollon järjestämisessä ja sen toimeenpanossa. Kantelu on tehty C:n kaupungin kantelijalle tarjoaman perhetyöntekijän avustuksella. Kantelun mukaan A:n kuntayhtymään kuuluvan D:n kunnan sosiaalityöntekijä ei ole tukenut kantelijan lapsen äidinkielen englannin osaamista eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/raskaat-laittomuudet-lastensuojelussa-johtivat-10-000-euron-hyvitykseen-seka-aidille-etta-lapselle-rikostutkinta-vireilla/
7.12.2022 Lausunnot

Lausunto Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma)

Valtionvarainministeriö Dnro L2022-76 Lausuntopyyntönne: VN/22906/2020, 22.11.2022 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMAN (DIGIOHJELMA) LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN KOONTI JA NÄKEMYKSET DIGITALISAATION SÄÄDÖSTILANTEESTA JA MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) toteaa, että, vaikka Asianajajaliitolle ei ole lähetetty lausuntopyyntöä digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportista, hanke on erittäin tärkeä, koska nykyisen lainsäädännön raportissakin esiin nostetut puutteet,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-digitalisaation-edistamisen-ohjelmasta-digiohjelma/
15.7.2022 Oikeusuutiset

Kansalaisaloite valvotuista huumeiden käyttöhuoneista kerännyt yli 22.000 allekirjoitusta

Aloitteen mukaan käynnistettäisiin lainvalmistelu mahdollistamaan huumausaineiden käyttötilakokeilu. Ehdotus kuuluu pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alaan ja aloitteen tekijät toivovat, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta velvoittaisi ministeriön käynnistämään lainvalmistelun ehdotuksen osalta. Huumausaineiden hallussapitoa ja käyttöä koskevien kriminalisointien on katsottu estävän maailmalla tunnettujen käyttötilojen kokeilun ja vakiinnuttamisen Suomessa. Valmisteltavassa lainsäädännössä tulisi rikosoikeudellisen säätelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/kansalaisaloite-valvotuista-huumeiden-kayttohuoneista-kerannyt-yli-22-000-allekirjoitusta/