Facebook hävisi juttunsa EU-tuomioistuimessa

3.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-tuomioistuin: Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd

EU law does not preclude a host provider such as Facebook from being ordered to remove identical and, in certain circumstances, equivalent comments previously declared to be illegal

In addition EU law does not preclude such an injunction from producing effects worldwide, within the framework of the relevant international law which it is for Member States to take into account.

Mme Eva Glawischnig-Piesczek, who was a member of the Nationalrat (National Council, Austria), chair of the parliamentary party ‘die Grünen’ (The Greens) and federal spokesperson for that party, sued Facebook Ireland in the Austrian courts. She is seeking an order that Facebook Ireland remove a comment published by a user on that social network harmful to her reputation, and allegations which were identical and/or of an equivalent content.
The Facebook user in question had shared on that user’s personal page an article from the Austrian online news magazine oe24.at entitled ‘Greens: Minimum income for refugees should stay’. That had the effect of generating on that page a ‘thumbnail’ of the original site, containing the title and a brief summary of the article, and a photograph of Ms Glawischnig-Piesczek. That user also published, in connection with that article, a comment which the Austrian courts found to be harmful to the reputation of Ms Glawischnig-Piesczek, and which insulted and defamed her. This post could be accessed by any Facebook user.
Against that background, the Oberster Gerichtshof (Supreme Court, Austria) is asking the Court of Justice to interpret the Directive on electronic commerce.
Under that directive, a host provider such as Facebook is not liable for stored information if it has no knowledge of its illegal nature or if it acts expeditiously to remove or to disable access to that information as soon as it becomes aware of it. That exemption does not, however, prevent the host provider from being ordered to terminate or prevent an infringement, including by removing the illegal information or by disabling access to it. However, the directive prohibits any requirement for the host provider to monitor generally information which it stores or to seek actively facts or circumstances indicating illegal activity.

Press release: en fr

= = =

Ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on kaiken edellä esitetyn perusteella vastattava, että direktiiviä 2000/31 ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että jäsenvaltion tuomioistuin voi

  • velvoittaa hosting-palvelun tarjoajan poistamaan tämän tallettamat tiedot, joiden sisältö on sama kuin aiemmin laittomiksi todettujen tietojen, tai estämään niihin pääsyn riippumatta siitä, kuka on esittänyt kyseisten tietojen tallentamista koskevan pyynnön
  • velvoittaa hosting-palvelun tarjoajan poistamaan tämän tallettamat tiedot, joiden sisältö vastaa aiemmin laittomiksi todettuja tietoja, tai estämään niihin pääsyn, kunhan tällaisiin velvoitteisiin perustuva kyseessä olevien tietojen seuranta ja etsiminen rajoittuvat tietoihin, joilla välitetään viesti, jonka sisältö on olennaisilta osin muuttamaton laittomaksi todettuun sisältöön nähden, ja jotka sisältävät velvoitteissa yksilöidyt erityiset seikat, ja kunhan erot kyseisen sisällön, joka vastaa aiemmin laittomaksi todettua sisältöä, muotoilussa eivät edellytä kyseessä olevalta hosting-palvelujen tarjoajalta kyseisen sisällön itsenäistä arviointia, ja
  • velvoittaa hosting-palvelujen tarjoajan poistamaan velvoitteissa tarkoitetut tiedot tai estämään niihin pääsyn maailmanlaajuisesti merkityksellisen kansainvälisen oikeuden sallimissa rajoissa.

Tuomio suomeksi: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214686&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2146750

 

 

 

 

 

Avainsanat