Turvapaikanhakijoiden tulkkaus oikeusaputoimistossa oli arvonlisäverollista palvelua

20.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelsinginHAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu – Arvonlisävero

Tulkkausyritys oli vaatinut korvattavaksi valtion varoista turvapaikanhakijoiden avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja. Tulkkauspalveluja koskevaan laskuun oli sisältynyt myös arvonlisäveron (24 %) osuus. Oikeusaputoimisto oli korvannut tulkkauksesta aiheutuneet kulut ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavilla ei ollut kotipaikkaa Euroopan unionin alueella.

Tulkkausyrityksen lasku oli osoitettu oikeusaputoimistolle ja oikeusapua saaneen ulkomaalaisen henkilön avustajana oli toiminut julkinen oikeusavustaja. Oikeusavun saaja ei ollut itse tilannut tulkkauspalvelua, eikä tehnyt siihen liittyvää toimeksiantosopimusta. Oikeusavun saaja ei myöskään maksanut avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja, vaan tulkkauksesta aiheutuneet kulut oli korvattu valtion varoista tulkkauksen suorittaneelle tulkkausyritykselle. Oikeusavun saajan ei tässä tilanteessa voitu katsoa olleen tulkkauspalvelun ostaja, vaan toimeksiantosuhteen oli katsottava syntyneen tulkkausyrityksen ja oikeusaputoimiston välille. Oikeusaputoimisto oli käyttänyt ostamaansa tulkkauspalvelua antaessaan oikeudellista palvelua avustamalleen henkilölle. Asiassa oli siten kyse tulkkausyrityksen ja oikeusaputoimiston välillä tapahtuvasta tulkkauspalvelun myynnistä.

Koska oikeusaputoimisto oli luovuttanut oikeudellisen palvelunsa ja tähän liittyvän tulkkauspalvelun oikeusavun saajalle vastikkeetta, oikeusaputoimiston ei voitu katsoa toimineen kyseisen palvelun luovuttaessaan elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa. Näin ollen myöskään tulkkausyrityksen myydessä tulkkauspalvelun oikeusaputoimistolle tulkkauspalvelua ei ollut luovutettu arvonlisäverolain 65 §:ssä tarkoitetulle elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa toimivalle ostajalle, eikä kyseinen säännös tullut asiassa sovellettavaksi. Asiassa oli siten sovellettava arvonlisäverolain 69 h §:n mukaista myyntimaasäännöstä. Kun otettiin huomioon, että oikeusaputoimisto tulkkauspalvelun ostajana oli sijoittautunut Suomeen, tulkkauspalvelu oli katsottava myydyn Suomessa arvonlisäverolain 69 h §:n 1 momentin nojalla.

Edellä esitetyin perustein tulkkausyritys oli velvollinen lisäämään valtiolta laskuttamiinsa tulkkauskuluihin arvonlisäveron. Kun ratkaisupyynnön tekijän oli tullut laskuttaa myymänsä tulkkauspalvelu arvonlisäverollisena, ei oikeusaputoimiston olisi tullut hylätä ratkaisupyynnön tekijän korvausvaatimusta arvonlisäveron osalta.
 

Avainsanat