Skip to main content

Användningsvillkor

Användningsvillkor för Finlands Advokatförbunds Moodle-webbmiljö

1. Genom att logga in i Moodle-webbmiljön godkänner du användningsvillkoren nedan när du använder webbmiljön.

2. Finlands Advokatförbund (nedan ”Advokatförbundet”) har rätt att ensidigt ändra användningsvillkoren.

3. Användar-ID, kursnyckeln och rätten att använda webbmiljön är personliga, och de får inte överlåtas eller på annat sätt överföras till någon annan person. Om någon annan eventuellt har fått kännedom om inloggningsuppgifterna, ska detta utan dröjsmål anmälas till Advokatförbundet och lösenordet för tjänsten ska omedelbart bytas.

4. Användaren är skyldig att iaktta de begränsningar av nyttjanderätten som anges i dessa villkor. Användaren ska omsorgsfullt förvara användar-ID och/eller lösenordet och se till att användar-ID och/eller lösenordet inte hamnar i tredje mans besittning. Användaren ansvarar för den användning av materialet som sker med dess användar-ID och/eller lösenord.

5. Rätten att använda webbmiljön upphör när användaren (om inte någon annan grund för användningen förblir i kraft):
a. har avlagt advokatexamen (examinander)
b. har sagt upp sitt medlemskap i Advokatförbundet (medlemmar)
c. har lämnat sin tjänst vid en advokatbyrå (annan personal vid advokatbyrån). Advokatförbundet ska omedelbart underrättas om detta.

6. Användaren ansvarar för att de material som användaren laddar ner inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material eller att det finns ett behörigt tillstånd eller en lämplig licens för användningen av sådant material. Advokatförbundet ansvarar inte för att det material som användaren laddar ner är lagenligt.

7. Läromedel (som skrift, videor, ljud osv.) får inte delas ut, visas eller på annat sätt överlåtas till tredje man utan Advokatförbundets skriftliga tillstånd. Materialet får inte ens delvis ingå i den egna produktionen utan skriftligt tillstånd eller behörig licens. Läromedel får inte utan Advokatförbundets skriftliga samtycke i något skede utnyttjas i annat sammanhang än vid studier i anslutning till webbundervisning.

8. Användaren svarar för det material som användaren laddat ned i Tjänsten och som ska avlägsnas på användarens begäran samt för eventuella kostnader för detta.

9. Användaren samtycker till att Advokatförbundet får rätt att använda material som användaren producerat i samband med webbundervisningen för den kurs som användaren deltar i och under de närmaste dagarna för kursen i fråga (t.ex. berömliga modellsvar i en examensdel).

10. Advokatförbundet får på vilket sätt som helst framställa kopior av materialet, förevisa och visa material i samband med den ifrågavarande kursens webbundervisning och under de närmaste dagarna, dela ut utskrifter som gjorts av materialet till de studerande som deltar i kursen och göra materialet tillgängligt för andra som deltar i kursen via ett datanät. Advokatförbundet får inte använda materialet efter avslutad kurs eller i samband med någon annan kurs, utan parterna ska separat skriftligen komma överens om sådan användning.

11. I diskussionerna via webbmiljön ska god kommunikationssed iakttas. Advokatförbundet förbehåller sig rätten att redigera och radera osakliga kommentarer.

12. Advokatförbundet förbehåller sig rätten att besluta om att avlägsna eller låta bli att avlägsna material i sådana fall där användaren inte har tillstånd eller rätt att själv avlägsna material som han eller hon laddat ner i tjänsten (såsom uppgifter som lämnats in via webbmiljön) t.ex. på grund av verifiering av bedömningen, arkiveringsskyldighet eller av någon annan motsvarande orsak.

13. Administratören kan radera material som strider mot användningsvillkoren utan att anmäla detta och hindra användaren från att få tillträde till Tjänsten och radera användarkontot om användaren bryter mot användningsvillkoren.

14. Advokatförbundet strävar efter att säkerställa att webbmiljön är användbar, tillförlitlig och tekniskt fungerande. Advokatförbundet garanterar dock inte att webbmiljön kan användas helt oavbrutet och felfritt. Advokatförbundet har rätt att avbryta användningen av tjänsten, om det behövs t.ex. på grund av installations-, ändrings- eller underhållsarbete eller om lagar, författningar eller myndigheter kräver det eller om det finns något annat godtagbart skäl för ett sådant avbrott. Advokatförbundet ansvarar inte för eventuellt försvunnet material och säkerhetskopiering av material som användaren laddar ner i Tjänsten.

15. Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter som hänför sig till webbmiljön tillhör alltid Advokatförbundet och dess licensgivare/avtalspartner. Efter att ha godkänt dessa användningsvillkor ger Advokatförbundet dig begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallelig rätt att använda webbmiljön för personligt, icke-kommersiellt bruk.

16. Det är ovillkorligen förbjudet att kopiera och redigera webbmiljön, att översätta den till källspråket eller avkoda/omvandla programvaran till en form som är tolkad för människan eller till källspråk samt skapande av en härledd version utan Advokatförbundets skriftliga tillstånd eller rätt som följer av lagstiftningen. Det är förbjudet att avlägsna eller kringgå skyddsmekanismer för webbmiljön.

17. Advokatförbundet förbehåller sig rätten att ändra webbmiljöns innehåll helt eller delvis efter egen prövning. Advokatförbundet beslutar om tillgången till webbutbildningar och om utbildningarnas längd.

18. Genom att köpa webbutbildning får man tillträde till utbildningen för en viss tidsperiod som Advokatförbundet bestämmer vid respektive tidpunkt. Köparen ansvarar själv för utnyttjandet av materialet under den tid som utbildningen är öppen, och Advokatförbundet är inte skyldigt att betala tillbaka avgiften, om utbildningen inte har utnyttjats under den tiden.

19. I samband med registrering i och användning av webbmiljön kan man samla in olika slags uppgifter om användarna. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för webbmiljöregistret. Genom att godkänna dessa användningsvillkor bekräftar du att du har läst och godkänt dataskyddsbeskrivningen i fråga.

20. Användaren ansvarar för alla eventuella skador som Finlands Advokatförbund orsakas av att användaren använder läromedel som strider mot dessa villkor.