Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.3.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi

Verohallinnolle Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua Verohallinnon luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi (jäljempänä ”ohjeluonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä Ohjeluonnos korvaa aikaisemman siirtohinnoitteludokumentointia koskevan Verohallinnon vuonna 2018 antaman ohjeen. Olennaisimpia muutoksia ovat uusi luku 2, jossa kuvataan dokumentointia edeltäviä vaiheita sekä uudistettu…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-siirtohinnoittelun-dokumentointi/
10.12.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi kannanotoksi ”OECD:n rahoitusliiketoimia koskeva siirtohinnoitteluohjeistus”

SUOMEN ASIANAJAJALIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON PÄIVITETYKSI KANNANOTOKSI ”OECD:N RAHOITUSLIIKETOIMIA KOSKEVA SIIRTOHINNOITTELUOHJEISTUS” Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi kannanotoksi ”OECD:n rahoitusliiketoimia koskeva siirtohinnoitteluohjeistus” (”Luonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä oleva HE 188/2021 laajentaisi VML 31 §:n soveltamisalaa siten, että se mahdollistaisi siirtohinnoitteluoikaisut OECD:n malliverosopimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-paivitetyksi-kannanotoksi-oecdn-rahoitusliiketoimia-koskeva-siirtohinnoitteluohjeistus/
4.12.2017 Lausunnot

Lausunto HE-ehdotuksesta laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Dnro 67/2017 Lausuntopyyntönne: OM 21/41/2016, 7.11.2017 TYÖRYHMÄN EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ RIKOSASIOISSA JA KANSALLISEN TURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISEN YHTEYDESSÄ 1 LUKU. YLEISET SÄÄNNÖKSET Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä Asianajajaliitto) mukaan ehdotetun lain 1 §:n soveltamisalaa on syytä rajata nykyisestä ehdotuksesta. Rekisterimerkinnän taustalla tulee olla konkreettinen rikos, jotta rekisteriin ei päädy asiattomia rekisterimerkintöjä.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-he-ehdotuksesta-laiksi-henkilotietojen-kasittelysta-rikosasioissa-ja-kansallisen-turvallisuuden-yllapitamisen-yhteydessa/
3.6.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

Dnro 30/2016 Lausuntopyyntönne: VM071:00/2015, VM/1865/03.01.00/2015, 27.5.2016LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVIEN DOKUMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt 27.5.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi verotuksen maakohtaista raportointia koskien. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Ulkomailta saatujen maakohtaisten tietojen käyttö Lakiehdotusta on täydennettävä OECD BEBS Action13: 2015 Final…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/lausunto-he-luonnoksesta-verotusmenettelysta-annetun-lain-siirtohinnoittelua-koskevien-dokumentointisaannosten-muuttamisesta/
25.1.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

Dnro 62/2015 Lausuntopyyntönne: VM071:00/2015, VM/1865/03.01.00/2015, 21.12.2015 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVIEN DOKUMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään VM071:00/2015 lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”). Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Asianajajaliitto katsoo, että verotusmenettelystä annetun lain (”VML”) 14 b §:n ehdotetut muutokset ja täsmennykset siirtohinnoitteludokumentoinnin sisällöstä selkeyttävät verovelvollisilta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-verotusmenettelysta-annetun-lain-siirtohinnoittelua-koskevien-dokumentointisaannosten-muuttamisesta/
23.9.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa

Julkisasiamies Bot katsoo, että komission päätös, jossa henkilötietojen suoja Yhdysvalloissa todetaan riittäväksi, ei estä kansallisia viranomaisia keskeyttämästä Facebookin eurooppalaisia käyttäjiä koskevien tietojen siirtämistä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Julkisasiamies pitää lisäksi kyseistä komission päätöstä pätemättömänä. Ennakkoratkaisupyyntö koskee kyseisen päätöksen tulkintaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 7, 8 ja 47 artiklan sekä direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-henkilotietojen-kasittelya-koskevassa-asiassa/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat todenneet Google Analyticsin käytön verkkosivuilla tietosuojalainsäädännön vastaiseksi

Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat linjanneet tuoreessa päätöksessä, että Google Analytics -palvelun käyttö rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat vastaanottaneet yhteensä 101 valitusta kansalaisjärjestö NOYB:lta koskien henkilötietojen siirtoja Yhdysvaltoihin Google Analyticsiä ja muita seurantatyökaluja käyttävillä verkkosivuilla. Päätöksen on antanut johtavana valvontaviranomaisena Ranskan valvontaviranomainen CNIL. CNIL on määrännyt ranskalaisen verkkosivuston ylläpitäjän saattamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/euroopan-tietosuojaviranomaiset-ovat-todenneet-google-analyticsin-kayton-verkkosivuilla-tietosuojalainsaadannon-vastaiseksi/
21.7.2020 Oikeusuutiset

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoama tietosuojan taso on riittämätön

Unionin tuomioistuin toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä annettu päätös 2016/1250 on pätemätön. Se katsoo sitä vastoin, että mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille annettu komission päätös 2010/87 on pätevä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään, että tällaisia tietoja voidaan lähtökohtaisesti siirtää kolmanteen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eun-ja-yhdysvaltojen-valisen-privacy-shield-jarjestelyn-tarjoama-tietosuojan-taso-on-riittamaton/
6.6.2017 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimisto: EU:n tietosuojaviranomaiset valmistelevat tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita

EU:n tietosuojaviranomaiset kokoontuvat Brysseliin WP29-tietosuojatyöryhmän kokoukseen 7.‒8. kesäkuuta. Kokouksessa keskustellaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa koskevista ohjeista. Ohjeiden aiheita ovat sertifiointi, profilointi, suostumus, tietojen siirto ja tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen WP29-tietosuojatyöryhmä on jo aiemmin julkaissut tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita muun muassa tietosuojavastaavien toimenkuvasta. EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/tietosuojavaltuutetun-toimisto-eun-tietosuojaviranomaiset-valmistelevat-tietosuoja-asetusta-koskevia-ohjeita/
7.10.2015 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kumosi komission päätöksen ja velvoitti kansallisen valvojan varmistamaan Facebookin käyttäjien tietoturvan

Unionin tuomioistuin julistaa pätemättömäksi komission päätöksen, jossa Yhdysvaltojen todetaan takaavan siirrettyjen henkilötietojen suojan riittävän tason Vaikka ainoastaan unionin tuomioistuin on toimivaltainen julistamaan unionin toimen pätemättömäksi, kansalliset valvontaviranomaiset voivat silloinkin, kun komission päätöksessä todetaan kolmannen maan takaavan henkilötietojen suojan riittävän tason, tutkia hakemuksesta, noudatetaanko henkilön tietojen siirrossa kyseiseen maahan näiden tietojen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eu-tuomioistuin-kumosi-komission-paatoksen-ja-velvoitti-kansallisen-valvojan-varmistamaan-facebookin-kayttajien-tietoturvan/