EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoama tietosuojan taso on riittämätön

21.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä annettu päätös 2016/1250 on pätemätön.
Se katsoo sitä vastoin, että mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille annettu komission päätös 2010/87 on pätevä.

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään, että tällaisia tietoja voidaan lähtökohtaisesti siirtää kolmanteen maahan vain, jos kyseinen kolmas maa varmistaa näiden tietojen osalta riittävän tietosuojan tason. Kyseisen asetuksen mukaan komissio voi todeta, että kolmas maa varmistaa kansallisen lainsäädäntönsä tai kansainvälisten sitoumustensa vuoksi riittävän tietosuojan tason. Jollei tällaista tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ole tehty, unioniin sijoittautunut henkilötietojen viejä voi toteuttaa tällaisen siirron vain, jos se on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet, jotka voivat perustua muun muassa komission antamiin tietosuojaa koskeviin vakiolausekkeisiin, ja jos rekisteröityjen saatavilla on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.3 Lisäksi yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan täsmällisesti edellytykset, joiden vallitessa tällainen siirto voi tapahtua, jollei ole tehty tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai toteutettu asianmukaisia suojatoimia.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy ennakkoratkaisupyynnössään unionin tuomioistuimelta, onko yleinen tietosuoja-asetus sovellettavissa henkilötietojen siirtoihin, jotka perustuvat päätöksessä 2010/87 oleviin tietosuojaa koskeviin vakiolausekkeisiin, millaista tietosuojan tasoa kyseisessä asetuksessa edellytetään tällaisen siirron yhteydessä, ja mitä velvollisuuksia valvontaviranomaisilla on tässä yhteydessä. Lisäksi High Court tuo esiin kysymyksen sekä päätöksen 2010/87 että päätöksen 2016/1250 pätevyydestä.
Unionin tuomioistuin toteaa tänään antamassaan tuomiossa, että päätöksen 2010/87 perusoikeuskirjan perusteella suoritetussa tarkastelussa ei ole tullut esiin mitään seikkaa, joka vaikuttaisi tämän päätöksen pätevyyteen. Se toteaa sitä vastoin, että päätös 2016/1250 on pätemätön.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments