Lausunto HE-luonnoksesta verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

3.6.2016 | Lausunnot

Dnro 30/2016

Lausuntopyyntönne: VM071:00/2015, VM/1865/03.01.00/2015, 27.5.2016
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVIEN DOKUMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 27.5.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi verotuksen maakohtaista raportointia koskien. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa.

1. Ulkomailta saatujen maakohtaisten tietojen käyttö

Lakiehdotusta on täydennettävä OECD BEBS Action13: 2015 Final Report -raportin ja Ruotsin vastaavan ehdotuksen (PROMEMORIA Datum Bilaga till 2016-04-25 Dnr 131 596173-15/113) mukaisesti siten, että lakiehdotukseen lisätään OECD:n ja Ruotsin mallin mukaan rajoitteet Verohallinnon oikeudesta käyttää maakohtaisilta raporteilta saatuja tietoja ja kielto siihen, ettei elinkeinotoiminnan tulosta voida oikaista vain maakohtaisten raporttien perusteella. Lakiehdotuksen perusteluissa oleva viittaus ei turvaa riittävästi verovelvollisten oikeuksia.

Användning av upplysningar som Skatteverket tar emot
6 § Land-för-land-rapporter får användas för övergripande analys av risker på internprissättningsområdet och andra risker för skattebaserosion och flyttning av vinster, däri inbegripet bedömning av risken för att någon enhet i en multinationell koncern inte följer gällande internprissättningsregler, samt för ekonomisk och statistisk analys.
Resultatet av en näringsverksamhet får inte justeras enligt 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1991:1229) enbart på grundval av innehållet i en land-för-land-rapport.

2. Automaattinen tietojen vaihto, luottamuksellisuus ja tietojen väärinkäyttö

Yhdysvaltojen Trearury Regulations -ehdotuksessa (ks.: https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2015-32145.pdf velvoitetaan viranomaiset suojaamaan paikallisten verovelvollisten luottamukselliset verotiedot OECD:n em. raportin mukaisesti mm. seuraavasti.

2. Exchange of Information, Confidentiality, and Improper Use of Information
Prior to entering into an information exchange agreement with another tax jurisdiction, the Treasury Department and the IRS closely review the tax jurisdiction’s legal framework for maintaining confidentiality of taxpayer information and its track record of complying with that legal framework. In order to conclude an information exchange agreement with another tax jurisdiction, the Treasury Department and the IRS must be satisfied that the tax jurisdiction has the necessary legal safeguards in place to protect exchanged information, such protections are enforced, and adequate penalties apply to any breach of that confidentiality. Moreover, even when these conditions have been met and an information exchange agreement is in effect, the U.S. competent authority will not enter into a reciprocal automatic exchange of information relationship with a tax jurisdiction unless it has reviewed the tax jurisdiction’s policies and procedures regarding confidentiality protections and has determined that such an exchange relationship is appropriate.

If the United States determines that a tax jurisdiction is not in compliance with confidentiality requirements, data safeguards, and the appropriate use standards provided for under the information exchange agreement or the competent authority arrangement, the United States will pause automatic exchange of CbC reports with that tax jurisdiction until such time as the United States is satisfied that the tax jurisdiction is meeting its obligations under the applicable information exchange or competent authority agreement or arrangement.

Hallituksen esitystä on täydennettävä alleviivattua osaa vastaavasti, sillä Verohallinnolla täytyy olla lakiin perustuva oikeus ja velvollisuus suojata verovelvollisten luottamuksellisia verotietoja väärinkäyttötilanteissa OECD:n em. raportin mukaisesti.

3. Veronkorotus, VML 32 §:n täsmennysehdotus

Hallituksen esitysluonnoksen 32 §:n 5 momentin muutosehdotusta on vähintään täsmennettävä siten, että esityksen 14 d § 6 momentissa tarkoitetun toissijaisen verovelvollisen annettua sen saamat tai hankkimat, sen hallussa olevat tiedot, sille ei voida määrätä veronkorotusta.

Muussa tilanteessa sille voitaisiin määrätä 25 000 euron veronkorotus, vaikka se on toiminut lain mukaan.

4. Dokumentointivelvoitteen alarajan nosto – muutos VML 14 a §:n / VML 14 b §:n 2 momentin muutosehdotus

Hallituksen esitysluonnoksessa ei edelleenkään ole riittävin perusteluin käsitelty siirtohinnoitteludokumentointivelvoitteen alarajan nostoa vaikka em. OECD:n raportti mahdollistaa sen ja näin on tehty mm. Puolassa tai tehtäneen mm. Saksassa. Nykyinen 500 000 euron raja siirtohintadokumentointivelvollisuudesta vapautumiselle VML 14 b 2 momentissa on liian matala aineellisille liiketoimille, kuten tavarakaupalle. Lisäksi konsernikohtaisen dokumentoinnin laatimisvelvoite on erittäin merkittävä, kallis ja uusi hallinnollinen taakka, jota ei tule määrätä verovelvollisille ilman painavia perusteluita. Niitä ei HE:ssä eikä todellisuudessa ole.

Esimerkki:
USA on ottamassa käyttöön CbC-raportoinnin, kuten HE-luonnoksessa todetaan. Nykyisissä 482-säännöksissä ei ole tulevia Master file -vaatimuksia, kuten sitä, että konsernin 5 suurinta liiketointa tai vähintään 5 % kattavat liiketoimet olisi eriteltävä, jolleivät ne koske amerikkalaista yhtiötä. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että jos SME-rajat ylittävällä amerikkalaisella konsernilla olisi Suomessa esim. kahden työntekijän tytäryhtiö, jolla ei olisi lainkaan konsernin sisäisiä liiketoimia, suomalaisella yhtiöllä tai sivuliikkeellä olisi Master file -dokumentointivelvollisuus, vaikka amerikkalaisella yhtiöillä ei olisi vastaavaa velvollisuutta. Tällöin ei ole tahoa, joka laatisi Suomen puolesta dokumentoinnin. Vaatimus laatia se olisi täysin ylimitoitettu noissa olosuhteissa. Tarpeeksi korkeat alarajat ovat välttämättömät.

Saksassa kyseistä lainsäädäntöehdotusta ei tietääksemme ole julkistettu, mutta julkisuudessa olleiden epävirallisten tietojen mukaan konsernikohtaista raporttia (Master file) ei tultaisi vaatimaan, ellei paikallisyhtiön liikevaihto ylitä 100 miljoonaa euroa verovuotta edeltävänä vuonna. Puolassakaan konserniraporttia ei vaadita, elleivät paikallisyhtiön liikevaihto (tai kulut) ylitä 20 miljoonaa euroa.

Saksassa paikallista dokumentaatiota (Local file) ei julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tultaisi vaatimaan, ellei paikallisyhtiön dokumentoitava aineellinen liiketoimi (esim. tavaran kauppa/osto) verovuonna ylitä 5 miljoonaa euroa ja aineeton liiketoimi (esim. rojalti ja palvelumaksu) 0,5 miljoonaa euroa. Suomessa ei ole syytä säätää Saksaa tiukempia siirtohinnoitteludokumentointivaatimuksia.

Edellä 1 momentin 1–6 ja 4–6 kohdissa tarkoitettuja tietoja ei edellytetä, jos verovelvollisen ja liiketoimen toisen osapuolen välillä tehtyjen aineellisten liiketoimien yhteismäärä on verovuonna enintään 5 miljoonaa ja aineettomien liiketoimien yhteismäärä enintään 500 000 euroa.

Edellä 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei myöskään edellytetä, jos verovelvollisen verovuotta edeltävän verovuoden liikevaihto, tai jos kyseessä on myös kirjanpitolaissa tarkoitettu konsernin emoyhtiö, konsolidoitu liikevaihto on enintään 100 miljoonaa euroa.

5. Siirtohinnoitteludokumentoinnin esittäminen ja täydentäminen konserniraportin (Master file) osalta

VML 14 c §:n mukaan verovelvollisen on esitettävä siirtohinnoitteludokumentointi 60 päivän kuluessa veroviranomaisen kehotuksesta. Verovuoden siirtohinnoitteludokumentointi on kuitenkin esitettävä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Ehdotamme, että konserniraportoinnin (Master file) määräaikaa pidennetään ajankohtaan, jolloin konsernin ylimmän emon on laadittava paikallinen veroilmoitus tai vähintään 30.6. asti.

OECD:n em. raportin D.2. Time frame kohta 31:n mukaan konserniraportti (Master file) tulisi laatia konsernin ylimmän emon veroilmoituksen määräpäivän mukaan. Näin on syytä säätää myös Suomessa, koska viivästyksestä on säädetty veronkorotus. Master file -dokumentaation laatimiseen tarvittavat tiedot eivät käytännössä ole Suomen konserniyhtiön saatavissa ennen kuin ylin emo on joutunut laatimaan oman siirtohinnoitteludokumentaationsa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ko. veroilmoituksen määräpäivä on lykkäysten jälkeen tyypillisesti verotusvuoden syyskuussa, johon mennessä paikallinen dokumentaatio on laadittava. Saksassa on vain 30/60 päivän määräaika pyynnöstä.

Myös Ruotsin ehdotus noudattaa OECD:n em. linjaa.

16 d § 3
Den koncerngemensamma delen ska vara upprättad senast vid den tidpunkt då moderföretaget ska lämna sin deklaration. Det gäller oavsett vilket företag i koncernen som upprättar den koncerngemensamma delen.

Edellä esitetyn lisäksi Asianajajaliitto pyytää, että muilta osin sen aiemmin 25.1.2016 HE-luonnoksesta antama lausunto otetaan edelleen jatkovalmistelussa huomioon.

Helsingissä kesäkuun 3. päivänä 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATI
Asianajaja Kirsi Hiltunen, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.