Generic filters
Exact matches only
2.10.2019 Oikeusuutiset

VaaHO: Se, että velkajärjestelyä hakevan vähimmäiskertymä todetaan negatiiviseksi, ei osoita, että velallisella ei olisi lainkaan maksuvaraa

VaaHO:2019:3 Yksityishenkilön velkajärjestely – Omistusasunto – Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä – Maksuvara – Maksuohjelman kesto   Kysymys siitä, mikä on asunnon omistavan velallisen maksuvelvollisuuden määrä tilanteessa, jossa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 32 §:n mukaisen tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määrä on negatiivinen ja jossa velallisella maksuohjelman mukaan on maksuvaraa. Lisäksi kysymys maksuohjelman kestosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/vaaho-se-etta-velkajarjestelya-hakevan-vahimmaiskertyma-todetaan-negatiiviseksi-ei-osoita-etta-velallisella-ei-olisi-lainkaan-maksuvaraa/
30.9.2015 Oikeusuutiset

Lasten luonapidosta aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon velallisen maksuvaraa vähentävinä menoina

VaaHO:2015:8 Yksityishenkilön velkajärjestely Maksuohjelma Maksuvaran laskeminen Luonapitokustannukset Velkajärjestelyvelallisena olevalle vanhemmalle lastensa tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvina muina menoina kuin matkakuluina otettiin hänen maksuvaransa vähennyksenä huomioon kustannukset, joiden määrä vastaa oikeusministeriön lapsen elatusavun suuruuden arvioimisesta antaman ohjeen (oikeusministeriön julkaisu 2007:2) mukaista luonapitovähennystä. VaaHO:2015:8

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/lasten-luonapidosta-aiheutuvat-kustannukset-voidaan-ottaa-huomioon-velallisen-maksuvaraa-vahentavina-menoina/
24.3.2014 Oikeusuutiset

Maksuvaran kohdentaminen vakuusvelkaan ei tarkoittanut, että maksuvelvollisuus olisi kokonaan poistettu

KKO:2014:16 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuohjelman kesto Velallisella oli maksuvaraa, joka maksuohjelmassa osoitettiin kokonaan vakuusvelkaosuuden maksamiseen. Tavallisille veloille ei maksuohjelmassa kertynyt suorituksia. Korkeimman oikeuden ratkaisussa lausutuilla perusteilla katsottiin, ettei velallisen maksuvelvollisuutta ollut maksuohjelmassa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla kokonaan poistettu. Maksuohjelman kestoksi määrättiin tavallisten…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/maksuvaran-kohdentaminen-vakuusvelkaan-ei-tarkoittanut-etta-maksuvelvollisuus-olisi-kokonaan-poistettu/
21.4.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu lapsen vuoroasumisen kustannusten vaikutuksesta velkajärjestelyssä

HelHO:2020:3 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuvaran laskeminen – Tapaamisoikeuskustannukset Velallisen kaksi lasta asuivat tapaamisoikeuden perusteella noin 15 päivää kuukaudessa hänen luonaan. Velkajärjestelyn maksuohjelmassa otettiin maksuvaran vähennyksenä huomioon lasten tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvina kustannuksina kummankin lapsen osalta 25 prosenttia velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n mukaisista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hovioikeuden-ratkaisu-lapsen-vuoroasumisen-kustannusten-vaikutuksesta-velkajarjestelyssa/
9.5.2018 Oikeusuutiset

OM:n työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamista

Purkavan uusrakentamisen helpottamisella voidaan uudistaa asuntokantaa Työryhmä luovutti mietintönsä 8.5.2018 oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta uusrakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin. Mietinnössään työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla hankkeita voidaan edistää niin, että samalla turvataan osakkaiden asuminen ja asuntovarallisuuden arvo sekä yhtiön ja osakkaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/omn-tyoryhma-ehdottaa-asunto-osakeyhtioiden-purkavan-uusrakentamisen-helpottamista/
17.10.2013 Oikeusuutiset

KKO: Oliko velallisen maksuvelvollisuus kokonaan poistettu?

KKO:2013:76 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuohjelman kesto Velallisella ei ollut maksuvaraa, mutta hänellä oli kuolinpesäosuuksia, joiden tulevat realisointitulokset hän oli maksuohjelman mukaan velvollinen tilittämään velkojille. Koska velallisen maksuvelvollisuutta ei ollut kokonaan poistettu, maksuohjelman kestoksi määrättiin pääsäännön mukaisesti kolme vuotta. KKO:2013:76

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/kko-oliko-velallisen-maksuvelvollisuus-kokonaan-poistettu/