Generic filters
Exact matches only
25.11.2022 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Oikeusministeriölle Dnro L2022-59 Lausuntopyyntönne: VN/9873/2022, 13.10.2022 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAHJONTAA KOSKEVAAN RIKOSOIKEUDELLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN TEHDYN VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/lausunto-he-luonnoksesta-lahjontaa-koskevaan-rikosoikeudelliseen-yleissopimukseen-tehdyn-varauman-peruuttamisen-hyvaksymisesta-2/
5.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Dnro 31/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/41/2014, 31.5.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAHJONTAA KOSKEVAAN RIKOSOIKEUDELLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN TEHDYN VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta”. Hallituksen esityksen muotoon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-he-luonnoksesta-lahjontaa-koskevaan-rikosoikeudelliseen-yleissopimukseen-tehdyn-varauman-peruuttamisen-hyvaksymisesta/
10.12.2020 Oikeusuutiset

Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa

Rikoslakiin tehdään EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät täydennykset. Niiden myötä rikoshyödyn peittelystä tulee nykyistä laajemmin rangaistavaa. Omalla rikoksella saatuun hyötyyn kohdistuvasta rahanpesusta, niin sanotusta itsepesusta, voidaan tuomita nykyistä laajemmin. Jos rikokseen syyllistynyt ryhtyy erityisiin järjestelyihin rikoksella saamiensa varojen peittelemiseksi, häntä voidaan rangaista esirikoksen lisäksi myös rahanpesusta. Eräitä vakavia rikoksia pidetään rahanpesun tai…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/rahanpesusaannoksia-taydennetaan-rikoslaissa/
1.7.2019 Lausunnot

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/lausunto-rahanpesudirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
31.5.2016 Oikeusuutiset

Ehdotus lausunnolle: korruptiota torjuttaisiin kriminalisoimalla vaikutusvallan väärinkäyttö

Lakiluonnoksen mukaan vaikutusvallan kauppaamisrikokseen syyllistyisi se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti virkamiehen tai kansanedustajan tai heihin rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon. Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiluonnos, jossa kriminalisoitaisiin vaikutusvallan väärinkäyttö. Rikosnimikkeenä olisi vaikutusvallan kauppaamisrikos. Vaikutusvallan kauppaamisrikosta koskisi myös oikeushenkilön rangaistusvastuu, jolloin rikoksesta vastuuseen voisi joutua myös yritys tai yhteisö.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/ehdotus-lausunnolle-korruptiota-torjuttaisiin-kriminalisoimalla-vaikutusvallan-vaarinkaytto/
27.8.2015 Oikeusuutiset

Poliisiammattikorkeakoulu: Julkiset hankinnat, rakentaminen ja politiikka korruption riskikohteita

Julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu ovat korruption riskikohteita 2010-luvun Suomessa. Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa raportissa kartoitettiin korruption riskikohteita tutkimushavaintojen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella Nyky-Suomessa korruptio näkyy esimerkiksi julkisissa hankinnoissa mittavina tarjouskartelleina, rakennus- ja kaavoitustoiminnassa monimutkaisina suunnittelukokonaisuuksina sekä politiikassa omia etuja ajavina korkean tason verkostoina. – Korruption riski liittyy useimmiten liike-elämän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/poliisiammattikorkeakoulu-julkiset-hankinnat-rakentaminen-ja-politiikka-korruption-riskikohteita/
25.5.2015 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Tiukempia sääntöjä rahanpesun estämiseksi

Uuden rahanpesun vastaisen direktiivin tarkoitus on edistää toimia veropetoksia ja terrorismin rahoitusta vastaan. Parlamentti hyväksyi samassa yhteydessä myös uudet varainsiirtojen jäljittämistä helpottavat säännöt Tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista on kirjattava keskitettyihin rekistereihin, joihin viranomaisilla ja muilla oikeutetun perusteen omaavilla henkilöillä on pääsy, todetaan säännöissä, jotka parlamentti hyväksyi keskiviikkona 20.5.Parlamentti ja neuvosto…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-parlamentti-tiukempia-saantoja-rahanpesun-estamiseksi/
20.2.2015 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä saattaisi myös yritykset vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt lahjusrikoksia koskevien säännösten eräitä muutostarpeita Työryhmä ehdottaa, että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta. Näissä rikoksissa on työryhmän mielestä kyse vakavista ja usein suunnitelmallisista teoista, joissa pelkkä henkilöön kohdistuva rangaistusvastuu ei välttämättä aina kohdistu oikeudenmukaisesti. Nykyisin törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/om-tyoryhma-saattaisi-myos-yritykset-vastuuseen-torkeasta-kirjanpitorikoksesta/