Ehdotus lausunnolle: korruptiota torjuttaisiin kriminalisoimalla vaikutusvallan väärinkäyttö

31.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakiluonnoksen mukaan vaikutusvallan kauppaamisrikokseen syyllistyisi se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti virkamiehen tai kansanedustajan tai heihin rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon.

Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiluonnos, jossa
kriminalisoitaisiin vaikutusvallan väärinkäyttö. Rikosnimikkeenä olisi
vaikutusvallan kauppaamisrikos. Vaikutusvallan kauppaamisrikosta koskisi
myös oikeushenkilön rangaistusvastuu, jolloin rikoksesta vastuuseen
voisi joutua myös yritys tai yhteisö. Lisäksi oikeushenkilön
rangaistusvastuu ulotettaisiin myös törkeään kirjanpitorikokseen.

Lakiluonnoksen mukaan vaikutusvallan kauppaamisrikokseen syyllistyisi
se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi
epäasiallisesti virkamiehen tai kansanedustajan tai heihin
rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon. Samoin rikokseen
syyllistyisi palkkiota tällaisesta vaikuttamisesta pyytävä. Teko voisi
tapahtua niin valtiollisessa, kunnallisessa kuin valtioiden rajat
ylittävässä toiminnassa.

Uudella rangaistussäännöksellä
pyrittäisiin torjumaan korruptiorikollisuutta ja lisäämään luottamusta
julkiseen päätöksentekoon. Lakiluonnoksessa todetaan, että korruptiota
ja lahjontaa voidaan pitää vakavana uhkana demokratialle ja
perusoikeuksille. Korruptio myös vaarantaa demokraattisten
instituutioiden ja yhteiskunnan eettistä perustaa.

Vaikutusvallan
kauppaamisrikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta
enintään kaksi vuotta. Yritykselle tai yhteisölle rangaistus
vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta
olisi yhteisösakko. Suuruudeltaan yhteisösakko on nykylainsäädännön
mukaan 850 – 850 000 euroa.

Suomi on tehnyt vuonna 2002 varauman
Euroopan neuvoston lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen
vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia koskevaan velvoitteeseen.
Vuonna 2010 eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy kiireellisesti
valmistelemaan lakiehdotusta vaikutusvallan väärinkäytön
kriminalisoimiseksi.

Vuonna 2015 asiaa valmistellut työryhmä
katsoi, ettei ole perusteltua säätää rikoslakiin vaikutusvallan
väärinkäyttöä koskevaa säännöstä eikä tehnyt asiaa koskevaa
pykäläehdotusta. Asiaa on tämän jälkeen valmisteltu virkatyönä
oikeusministeriössä.

Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään
lausuntokierrokselle. Tarkoitus on saada ehdotettavasta uudesta
rangaistussäännöksestä palautetta, jonka pohjalta päätetään
mahdollisesta jatkovalmistelusta.

 Ehdotus lausunnolle: korruptiota torjuttaisiin kriminalisoimalla vaikutusvallan väärinkäyttö

Linkit

»
Luonnos hallituksen esitykseksi (pdf)

»
Hankesivu

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments