Generic filters
Exact matches only
9.4.2021 Oikeusuutiset

Julkisoikeudellinen saatava, joka ei ollut suoraan ulosottokelpoinen, vanhentuu vanhentumislain mukaisesti

KKO:2021:23 Velan vanhentuminen – Julkisen saatavan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Ministeriö oli opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla päättänyt periä A ry:ltä takaisin liikaa maksettua rahoitusta. Korkein hallinto-oikeus (KHO) oli hylännyt A ry:n valituksen ministeriön päätöksestä. Kyseisenlaiseen rahoitukseen sovellettavan kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 20 §:n mukaan velvollisuus palauttaa perusteetta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/julkisoikeudellinen-saatava-joka-ei-ollut-suoraan-ulosottokelpoinen-vanhentuu-vanhentumislain-mukaisesti/
13.12.2022 Oikeusuutiset

Perustevalituksella voitiin kyseenalaistaa se, oliko kunnan laskuttama maksu julkisoikeudellinen jätemaksu

KHO:2022:141 Jätemaksu – Maksun peruste – Taksa – Julkisoikeudellinen saatava – Maksun ulosottokelpoisuus – Laskusaatava – Perustevalitus Kuntien jätehuoltoviranomaisena toimiva lautakunta oli määrännyt, että lautakunnan toiminta-alueelta jätteitä vuonna 2018 vastaanottaneen A Oy:n oli jätteen haltijana maksettava jätelaissa tarkoitettuna jätemaksuna lasku, joka koostui jätehuoltoviranomaisen toimintakuluista mainitun vuoden ajalta. Lasku viivästyskorkoineen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/pwerustevalituksella-voitiin-kyseenalaistaa-se-oliko-kunnan-laskuttama-maksu-julkisoikeudellinen-jatemaksu/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Sosiaalista luototusta koskevaan lakiin ei sisälly säännöstä viivästyskorosta – korkoa ei tuomittu maksettavaksi

KHO:2022:62 Sosiaalinen luototus – Viivästyskorkoa koskeva vaatimus – Julkisoikeudellinen oikeussuhde – Lailla säätämisen vaatimus – Pätemätön sopimusehto X:n kuntayhtymä oli hallinto-oikeudessa vaatinut A:n velvoittamista maksamaan X:n kuntayhtymälle sosiaalisen luottovelan erääntynyt pääoma ja sille korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa hakemuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Hallinto-oikeus oli hyväksynyt hakemuksen saatavan pääoman…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/sosiaalista-luototusta-koskevaan-lakiin-ei-sisally-saannosta-viivastyskorosta-korkoa-ei-tuomittu-maksettavaksi/
12.5.2022 Oikeusuutiset

Yksityistien tiemaksun maksuunpanoon ei voitu hakea muutosta veroulosottolain 9 §:n mukaisella perustevalituksella

KHO:2022:54 Yksityistie – Tiemaksu – Maksuunpano – Suora ulosottokelpoisuus – Perustevalitus – Hallinto-oikeuden toimivalta Yksityistien tiekunta peri tieosakkaalle A määräämäänsä maksamatonta tiemaksua ulosottoteitse. Käräjäoikeus, jolle A oli valittanut maksuunpanosta, katsoi, että asiassa oli kyse verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (veroulosottolaki) mukaisesta perustevalituksesta, jossa toimivalta kuului hallinto-oikeudelle. Käräjäoikeus jätti tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/yksityistien-tiemaksun-maksuunpanoon-ei-voitu-hakea-muutosta-veroulosottolain-9-%c2%a7n-mukaisella-perustevalituksella/
17.5.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta vaatimuksen yliopiston kirjaston myöhästymismaksun poistamisesta

Itä-Suomen HAO: Yliopiston kirjasto – Myöhästymismaksu – Hallintopäätös – Julkisoikeudellinen asia – Yksityisoikeudellinen sopimus Valittajalle oli kertynyt Itä-Suomen yliopiston kirjastossa myöhästymismaksua hänellä lainassa olleiden teosten laina-ajan ylittymisen johdosta. Valittaja oli pyytänyt Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaa ja kielteisen vastauksen saatuaan Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajaa kohtuullistamaan myöhästymismaksua suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteisin vedoten. Vaatimukseen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/hallinto-oikeus-jatti-toimivaltaansa-kuulumattomana-tutkimatta-vaatimuksen-yliopiston-kirjaston-myohastymismaksun-poistamisesta/