Julkisoikeudellinen saatava, joka ei ollut suoraan ulosottokelpoinen, vanhentuu vanhentumislain mukaisesti

9.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:23 Velan vanhentuminen – Julkisen saatavan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen

Ministeriö oli opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla päättänyt periä A ry:ltä takaisin liikaa maksettua rahoitusta. Korkein hallinto-oikeus (KHO) oli hylännyt A ry:n valituksen ministeriön päätöksestä. Kyseisenlaiseen rahoitukseen sovellettavan kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 20 §:n mukaan velvollisuus palauttaa perusteetta saatu etuus raukesi viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona etuus oli suoritettu.

Koska ministeriön saatava A ry:ltä ei ollut suoraan ulosottokelpoinen, sen vanhentumiseen sovellettiin velan vanhentumisesta annettua lakia. Edellä mainitusta erityissäännöksestä huolimatta saatava vanhentui KHO:n päätöksen antamisesta lähtien velan vanhentumisesta annetun lain mukaan. Sen vanhentuminen katsottiin lain 11 §:n 1 ja 2 momentin nojalla katkenneeksi KHO:n päätöksen antopäivänä. Kun saatavaa koskeva ulosottohakemus oli pantu vireille viiden vuoden kuluessa siitä, saatava ei ollut vanhentunut. (Ään.)

KKO:2021:23

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments