Perustevalituksella voitiin kyseenalaistaa se, oliko kunnan laskuttama maksu julkisoikeudellinen jätemaksu

13.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:141 Jätemaksu – Maksun peruste – Taksa – Julkisoikeudellinen saatava – Maksun ulosottokelpoisuus – Laskusaatava – Perustevalitus

Kuntien jätehuoltoviranomaisena toimiva lautakunta oli määrännyt, että lautakunnan toiminta-alueelta jätteitä vuonna 2018 vastaanottaneen A Oy:n oli jätteen haltijana maksettava jätelaissa tarkoitettuna jätemaksuna lasku, joka koostui jätehuoltoviranomaisen toimintakuluista mainitun vuoden ajalta. Lasku viivästyskorkoineen oli sittemmin ulosmitattu julkisoikeudellisena saatavana.

Asiassa oli ensin ratkaistava, oliko lautakunnan määräämässä laskusaatavaan perustuvassa maksussa ollut kysymys jätelaissa tarkoitetusta jätemaksusta. Tämän jälkeen asiassa oli arvioitavana, oliko hallinto-oikeus voinut tutkia yhtiön valituksen lautakunnan päätöksestä perustevalituksena.

Asiassa saadun selvityksen mukaan kysymyksessä olevassa laskusaatavaan perustuvassa maksussa ei ollut kysymys sellaisesta jätelaissa tarkoitetusta kunnan hyväksymään jätetaksaan perustuvasta jätemaksusta, joka olisi samalla ollut suoraan lain nojalla ulosottokelpoinen. Selvyyden vuoksi korkein hallinto-oikeus myös totesi, että pelkästään siitä, että laskuun oli sisällytetty lautakunnan toimialueen jätehuollon hoitamisesta aiheutuneita kustannuksia, ei seurannut, että laskusaatavaa olisi tullut pitää jätelaissa tarkoitettuna jätemaksuna. Myöskään sillä seikalla, oliko yhtiötä mahdollisesti tullut pitää jätelaissa tarkoitettuna jätteen haltijana, ei ollut oikeudellista merkitystä arvioitaessa sitä, oliko mainittua yhtiölle määrättyä maksua pidettävä jätelaissa tarkoitettuna jätemaksuna.

Lautakunta oli määrännyt yhtiön maksamaan puheena olevan laskusaatavan jätelain mukaisena jätemaksuna, vaikka kysymys ei edellä lausutuilla perusteilla ollut jätelaissa tarkoitetusta jätemaksusta. Tässä tilanteessa yhtiö oli katsoessaan, että kysymyksessä oleva julkisena saatavana määrätty maksu oli määrätty virheellisesti, voinut hakea hallinto-oikeudessa muutosta maksun määräämistä koskevaan lautakunnan päätökseen verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaisella perustevalituksella.

KHO:2022:141

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments