Generic filters
Exact matches only
11.5.2020

Etäoikeudenkäynti – ei vain poikkeusoloihin

Koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeusolot ovat pakottaneet tuomioistuimet ja asiamiehet opettelemaan asioiden käsittelemistä etäyhteyksien avulla. Lainsäätäjä on onneksi ollut kaukaa viisas ja etäistuntojen säädöspohja oli valmiina ennen kuin koronaviruksesta oli kuultukaan. Etäoikeudenkäyntiä ei siis ole tarkoitettu vain poikkeusoloihin. Täysimittainen etäoikeudenkäynti riita- ja rikosasioissa tuli mahdolliseksi vuoden 2019 alusta voimaan tulleiden säännösten nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/etaoikeudenkaynti-ei-vain-poikkeusoloihin/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut kai­kil­le tuo­miois­tui­mil­le op­paan etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä oi­keu­den­käyn­neis­sä. Opas on laa­dit­tu vain nyt val­lit­se­via poik­keus­o­lo­ja var­ten, eikä sil­lä ole tar­koi­tus muut­taa mui­ta ai­kai­sem­pia suo­si­tuk­sia, oh­jei­ta tai lin­jauk­sia. Etäyh­teyk­sien käy­tön te­hos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ter­veys­ris­ki vält­tä­mäl­lä usean ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia. Oppaaseen on pyritty sisällyttämään kattavasti asiat, joita on hyvä ottaa huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/tuomioistuinvirasto-opasti-etaistunnoista-tavoitteena-myos-madaltaa-kynnysta/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton hallituksen suositus asianajajille toimintatavoista koronapandemian aikana

Asianajajaliiton hallitus antaa seuraavassa toimintaohjeita asianajotehtävien hoitamiseen koronapandemian aikana. Tämä asiakirja on luonteeltaan Asianajajaliiton hallituksen suositus liiton jäsenille. Asianajajien, kuten kaikkien muiden suomalaisten, tulee kantaa näinä poikkeuksellisina aikoina vastuunsa koronaviruksen leviämisen rajoittamisesta. Samalla asianajajan on oltava päämiehelleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hallituksen-suositus-toimintatavoista-koronapandemian-aikana/