Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.7.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Dublin-järjestelmä – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Turvapaikan hakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon – 29 artiklan 1 kohta – Määräajan jatkamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt – 29 artiklan 2 kohta – Pakenemisen käsite – Asianosaisen siirrosta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa/
30.5.2018 Oikeusuutiset

Jälkiseikan vaikutus palautuskieltoon voidaan tutkia uuden turvapaikkahakemuksen yhteydessä. Aiempaa päätöstä ei tullut purkaa.

KHO:2018:81 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Valituslupahakemuksen myöhästyminen – Uusi selvitys – Uusintahakemus Irakilaisen turvapaikanhakijan valituslupahakemus oli saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusajan jälkeen ja se jätettiin myöhästyneenä tutkimatta. Turvapaikanhakija oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa vedonnut uutena seikkana siihen, että hän oli sen jälkeen, kun hallinto-oikeuden antama päätös oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/jalkiseikan-vaikutus-palautuskieltoon-voidaan-tutkia-uuden-turvapaikkahakemuksen-yhteydessa-aiempaa-paatosta-ei-tullut-purkaa/
26.10.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – 27 artikla – Oikeussuojakeino – Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus – 29 artikla – Siirron täytäntöönpanon määräaika – Siirtoa ei panna täytäntöön määräajassa – Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa-3/
16.3.2017 Oikeusuutiset

EIT: Valitus turkkilaistuomarin erottamisesta vallankaappausyrityksen jälkeen jäi tässä vaiheessa tutkimatta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ratkaissut Turkin viime vuoden vallankaappausyrityksen jälkeistä tuomarin erottamista koskevan valituksen ja katsonut, että Turkissa tehty lain muutos ainakin periaatteessa voi olla tehokas oikussuojakeino, minkä vuoksi valitus jätettiin tutkimatta kansallisten oikeussuojakeinojen käyttämättömyyden vuoksi. EIT korosti, että päätöksessä ei millään tavalla oteta ennakolta kantaa siihen, onko kyseessä todella…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/eit-valitus-turkkilaistuomarin-erottamisesta-vallankaappausyrityksen-jalkeen-jai-tassa-vaiheessa-tutkimatta/
9.9.2013 Oikeusuutiset

KHO kritisoi kehitysvammalakia ja katsoi äidin oikeutta tavata kehitysvammaista poikaansa rajoitetun laittomasti

KHO:2013:142 Yhteydenpidon rajoittaminen – Neuvottelumuistio – Valituskelpoisuus – Tehokas oikeussuojakeino – Kehitysvammaisten erityishuolto A oli valituksessaan hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen oikeuttaan pitää yhteyttä hänen asumispalveluyksikössä asuvaan, aikuiseen kehitysvammaiseen poikaansa rajoitettiin sosiaalityöntekijän allekirjoittamasta neuvottelumuistiosta ilmenevällä tavalla. Hallinto-oikeus oli jättänyt A:n rajoituksen poistamiseen tähtäävät vaatimukset tutkimatta, koska neuvottelumuistio ei ollut hallintolainkäyttölain 5…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/kho-kritisoi-kehitysvammalakia-ja-katsoi-aidin-oikeutta-tavata-kehitysvammaista-poikaansa-rajoitetun-laittomasti/
6.9.2023 Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä

Oikeusministeriö   Dnro L2023-43   Lausuntopyyntönne: VN/23585/2023, 14.8.2023 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMIVUUDESTA JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVISTÄ KOKEMUKSISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavat vastaukset lausuntopyynnössä yksilöityihin kysymyksiin.   Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyvät merkittävimmät hyödyt ja haasteet?   Asianajajaliitto viittaa edelliseen samaa asiaa – Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-yleisen-tietosuoja-asetuksen-toimivuudesta-ja-sen-soveltamiseen-liittyvista-kysymyksista/
29.5.2023 Oikeusuutiset

EUT:n ennakkoratkaisu pidätetyn oikeudesta saada tietoja vapaudenmenetyksensä perusteista

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 25 päivänä toukokuuta 2023 Asiassa C‑608/21, jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Sofiyski rayonen sad (Sofian piirituomioistuin, Bulgaria) on esittänyt 17.9.2021 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.9.2021, saadakseen ennakkoratkaisun luonteeltaan hallinnollisessa rikosoikeudellisessa asiassa, jossa vastaajana on XN Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/eutn-ennakkoratkaisu-pidatetyn-oikeudesta-saada-tietoja-vapaudenmenetyksensa-perusteista/
10.8.2022 Lausunnot

Lausunto kilpailulain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle Lausuntopyyntönne 10.08.2022 / Asia VN/32496/2021 Lausunto asiassa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kilpailulain muuttamisesta   Johdanto Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta 150622, 14.06.2022, ”hallituksen esitys” tai ”HE”) sekä päivitettävästä yrityskauppojen ilmoituskanavasta.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-kilpailulain-muuttamisesta/
9.2.2022 Lausunnot

Lausunto yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskevasta arviomuistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriölle                                                                                       21.01.2022 / VN/32496/2021   1. Johdanto Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskevasta arviomuistiosta (VN/32496/2021, ”Muistio”). Muistio perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) muutostarvetta koskevaan selvitykseen, jonka KKV on laatinut TEM:n pyynnöstä ja joka on julkaistu 11.6.2021 (”KKV:n selvitys”). KKV:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/63759/
16.11.2021 Oikeusuutiset

Puolan oikeusministerillä oleva mahdollisuus nimittää ja erottaa tuomareita on EU-oikeuden vastaista

Unionin oikeus on esteenä Puolassa voimassa olevalle järjestelmälle, jossa oikeusministeri voi määrätä tuomareita ylempiin rikostuomioistuimiin ja tämä ministeri, joka on samalla valtakunnansyyttäjä, voi milloin hyvänsä ilman perusteluja peruuttaa tämän määräyksen Tuomareiden riippumattomuuden vaatimus edellyttää, että tällaiseen toimenpiteeseen sisältyvät tarvittavat takeet, jotta vältetään täysin vaara siitä, että sitä käytetään tuomioistuinratkaisujen sisällön…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/puolan-oikeusministerilla-oleva-mahdollisuus-nimittaa-ja-erottaa-tuomareita-on-eu-oikeuden-vastaista/