EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

26.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – 27 artikla – Oikeussuojakeino – Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus – 29 artikla – Siirron täytäntöönpanon määräaika – Siirtoa ei panna täytäntöön määräajassa – Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion velvollisuudet – Vastuun siirtyminen – Edellytys, jonka mukaan vastuussa olevan jäsenvaltion on tehtävä päätös

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Verwaltungsgerichtshof (ylin
hallintotuomioistuin, Itävalta).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön
johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013
(EUVL 2013, L 180, s. 31; jäljempänä Dublin III ‑asetus) 27 artiklan
1 kohdan sekä 29 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisu pyyntö on esitetty sellaisen muutoksenhakuasian tutkimisen yhteydessä,
jonka Iranin kansalainen Majid Shiri, joka tunnetaan myös nimellä
Madzhdi Shiri, on saattanut vireille Bundesamt für Fremdenwesen und
Asylin (liittovaltion maahanmuutto- ja turvapaikkavirasto, Itävalta,
jäljempänä virasto) päätöksestä, jolla jätettiin tutkimatta hänen
kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksensa, määrättiin hänen
poistamisestaan maasta ja todettiin hänen Bulgariaan siirtämisensä
lainmukaiseksi.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen
vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 604/2013 29 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten,
että jos siirtoa ei toteuteta kyseisen asetuksen 29 artiklan 1 ja
2 kohdassa tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa, vastuu hakemuksen
käsittelystä siirtyy suoraan lain nojalla pyynnön esittäneelle
jäsenvaltiolle, eikä edellytyksenä ole se, että hakemuksen käsittelystä
vastuussa oleva jäsenvaltio kieltäytyy ottamasta asianomaista henkilöä
vastaan tai takaisin.

2)      Asetuksen
N:o 604/2013 27 artiklan 1 kohtaa, luettuna kyseisen asetuksen
johdanto-osan 19 perustelukappaleen valossa, ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 47 artiklaa on tulkittava siten, että kansainvälisen
suojelun hakijalla on oltava käytössään tehokas ja nopea
oikeussuojakeino, jonka ansiosta hän voi vedota siihen, että mainitun
asetuksen 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen kuuden kuukauden määräaika
on päättynyt siirtopäätöksen tekemisen jälkeen. Tällaiselle hakijalle
pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa kansallisessa lainsäädännössä
tunnustettu oikeus vedota hänen siirtoaan koskevan päätöksen tekemisen
jälkeisiin seikkoihin kyseistä päätöstä koskevassa muutoksenhaussa
riittää kyseisen tehokkaasta ja nopeasta oikeussuojakeinosta säätämistä
koskevan velvollisuuden täyttymiseen.

Linkki asiaan C-201/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments