Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
8.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei määrännyt oikeusgeneettistä tutkimusta tehtäväksi haudatuista vainajista otettavista näytteistä

THO:2019:12 Isyyden vahvistaminen – Perustuslaki – Perustuslain etusija – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja A oli vaatinut, että edesmennyt B vahvistetaan hänen isäkseen. A vaati hovioikeutta teettämään oikeusgeneettisen isyystutkimuksen B:n haudatuista vanhemmista C:stä ja D:stä. Kysymys määr äyksen antamisen edellytyksistä. Ks. myös HelHO 2018:2. Kysymys on lainsäädännössä tehdystä tietoisesta ratkaisusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-ei-maarannyt-oikeusgeneettista-tutkimusta-tehtavaksi-haudatuista-vainajista-otettavista-naytteista/
10.4.2019 Oikeusuutiset

AOKa: Maahanmuuttoviraston toimintaohje ei perustunut lakiin

Turvapaikanhakijan matkustusasiakirja voidaan ottaa viranomaisen haltuun vain jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Apulaisoikeuskansleri antoi Maahanmuuttovirastolle huomautuksen perustuslain lakisidonnaisuusperiaatteen vastaisesta menettelystä. Kyse oli ohjeistuksesta, joka koski kansainvälistä suojelua hakeneiden hakijoiden passin haltuunottoa. Lisäksi sisäministeriön, Poliisihallituksen, Hämeen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen sekä näiden poliisilaitosten passin haltuunottoon osallistuneiden poliisivirkamiesten huomiota kiinnitettiin perustuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/aoka-maahanmuuttoviraston-toimintaohje-ei-perustunut-lakiin/
25.1.2019 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Suomen Asianajajaliiton juhlavuoden Asianajajapäivässä 25.1.2019

Joukko asianajajia kokoontui maaliskuussa 1919 Turkuun ja päätti perustaa Suomen Asianajajaliitto ry:n. Siksi meillä on nyt ilo viettää Suomen Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta, jonka tämä juhlavuoden Asianajajapäivä upeasti avaa. Meitä on tänään koolla ennätykselliset yli 1 800 juhlijaa!   Toinen merkkipaalu oli yksityisen asianajajayhdistyksen muuttuminen julkisoikeudelliseksi Suomen Asianajajaliitoksi, kun asianajajalaki tuli voimaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-suomen-asianajajaliiton-juhlavuoden-asianajajapaivassa-25-1-2019/
25.1.2019 Tiedotteet

Asianajajat perustuslakiin!

Juhlavuoden Asianajajapäivä 25.1.2019   Oikeusvaltion puolustaminen on entistä ajankohtaisempaa. Osassa Euroopan unionin jäsenvaltioista kehitys on mennyt huolestuttavaan suuntaan. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää itsenäisiä, keskenään yhtä vahvoja toimijoita. Siksi myös asianajajien asema tulisi tunnustaa perustuslaissa.   Oikeusvaltiossa kansalaisille kuuluu oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jonka vaatimukset käyvät ilmi oikeusturvaa koskevasta perustuslain 21 pykälästä. Lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/asianajajat-perustuslakiin/
22.1.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: Sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä tulisi muuttaa

Asetuksen mukaan tuomioistuimen sotilasjäsen menettää kelpoisuutensa jos työnantaja siirtää hänet toiseen tuomiopiiriin Oikeuskansleri ehdottaa sotilasoikeudenkäyntiasetuksen eräiden säännösten kumoamista ja sotilasoikeudenkäyntilain muuttamista. Oikeuskanslerin mukaan asetuksen 1 ja 2 §:n säännökset sotilasjäsenen kelpoisuusehdoista ja määräyksen peruuttamisesta ovat ristiriidassa perustuslain, sotilasoikeudenkäyntilain ja tuomioistuinlain säännösten kanssa. Lainsäädännön nykytila on sotilasjäsenten virassa pysymisen osalta epäselvä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/oikeuskansleri-sotilasoikeudenkayntisaannoksia-tulisi-muuttaa/
28.12.2018 Lausunnot

Lausunto positiivisia luottotietoja koskevasta järjestelmästä

Dnro 69/2018 Lausuntopyyntönne: OM 13/014/2017, 19.9.2018 LAUSUNTO POSITIIVISIA LUOTTOTIETOJA KOSKEVAN JÄRJESTELMÄN EDELLYTYKSIÄ KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta selvityksestä. Asianajajaliitto katsoo, ettei positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän säätämiselle ole esitetyssä muodossaan edellytyksiä. Sitovaan ja tiukkaan kontrolliin perustuvasta laintasoisesta sääntelystä aiheutuisi todennäköisesti enemmän haittoja kuin hyötyjä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/lausunto-positiivisia-luottotietoja-koskevasta-jarjestelmasta/
29.10.2018 Lausunnot

Lausunto osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 70/2018 Lausuntopyyntönne: VM146:00/2018, 1.10.2018 LAUSUNTO OSAKESÄÄSTÖTILIN TULOVEROTUSTA JA ERÄIDEN VAKUUTUSTUOTTEIDEN TULOVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamisesta koskevaksi lainsäädännöksi. 1. Johdanto Hallituksen esitysluonnoksessa osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamisesta koskevaksi lainsäädännöksi (”HE-luonnos”) ehdotetaan mm.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/lausunto-osakesaastotilin-tuloverotusta-ja-eraiden-vakuutustuotteiden-tuloverotuksen-uudistamista-koskevasta-he-luonnoksesta/
15.10.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

Dnro 67/2018 Lausuntopyyntönne: VM012:00/2018, 11.9.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI SIJOITUSPALVELULAIN JA KAUPANKÄYNNISTÄ RAHOITUSVÄLINEILLÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusväleillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (VM012:00/2018). Pyydettynä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/lausunto-he-luonnoksesta-laeiksi-sijoituspalvelulain-ja-kaupankaynnista-rahoitusvalineilla-annetun-lain-muuttamisesta/
16.8.2018 Lausunnot

Lausunto Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietinnöstä

Dnro 55/2018 Lausuntopyyntönne: VN/3415/2018, 4.7.2018 LAUSUNTO JEHOVAN TODISTAJIEN ASEVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Mietinnön tavoite saattaa vakaumuksensa perusteella aseistakieltäytyjät yhdenvertaiseen asemaan vakaumuksesta riippumatta on kannatettava. Tietyn ryhmän vapauttaminen kokonaan maanpuolustusvelvollisuudesta erityislailla sopii huonosti Suomen perustuslain perusoikeusjärjestelmään ja mietinnössä täysin aiheellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-jehovan-todistajien-asevelvollisuudesta-vapauttamista-koskevaa-lainsaadantoa-arvioineen-tyoryhman-mietinnosta/