Hovioikeus ei määrännyt oikeusgeneettistä tutkimusta tehtäväksi haudatuista vainajista otettavista näytteistä

8.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:12 Isyyden vahvistaminen – Perustuslaki – Perustuslain etusija – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja

A oli vaatinut, että edesmennyt B vahvistetaan hänen isäkseen. A vaati hovioikeutta teettämään oikeusgeneettisen isyystutkimuksen B:n haudatuista vanhemmista C:stä ja D:stä. Kysymys määr äyksen antamisen edellytyksistä. Ks. myös HelHO 2018:2.

Kysymys on lainsäädännössä tehdystä tietoisesta ratkaisusta, johon perustuslakivaliokunta ei ole puuttunut huolimatta sille osoitetusta lausuntopyynnöstä. Vahvimmin ristiriidan puolesta puhuva Jäggi-ratkaisu, joka ei ole suuren jaoston ratkaisu, on tuolloin ollut eduskunnan ja sen perustuslakivaliokunnan tiedossa.
OIL:n ratkaisun tueksi esitetty peruste, hautarauhan kunnioittaminen, on asiaan vaikuttava, ja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään antanut sille merkitystä.
Nämä seikat yhdessä vainajan omaisten yksityis- ja perhe-elämän suojan kanssa merkitsevät sitä, että A:n oikeuden rajoittamiselle on tässä soveltamistilanteessa riittävät perusteet. Kaikki edellä todettu huomioon ottaen OIL:n 5 §:n 2 momentin soveltaminen ei siten johda ilmeiseen ristiriitaan perustuslain kanssa.
Vaatimus on näillä perusteilla hylättävä.

Avainsanat