1.12.2021

Työtä laadukkaiden asianajopalveluiden edistämiseksi

Suomen Asianajajaliitto tekee työtä sen turvaamiseksi, että jokaisen suomalaisen saatavilla on asiantuntevat ja laadukkaat asianajopalvelut. Keskeisenä tarkoituksena on turvata kaikille juridisen palvelun saatavuus oikeudellisen ongelman luonteesta ja avun tarvitsijan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Suomen Asianajajaliitolla on lakisääteinen tehtävä valvoa asianajajien toimintaa ja tähän tehtävään osallistumiseksi minut rekrytoitiin Suomen Asianajajaliittoon tarkastusjuristiksi tänä syksynä. Tarkastusjuristina tehtävänäni on asianajajien yleisvalvonta, johon sisältyy muun muassa asianajotoimistojen toimistotarkastukset sekä rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen valvonta.

Asianajotoimistojen tarkastusprosessi uudistui tänä vuonna. Tarkastukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: uusien toimistojen ja jo olemassa olevien toimistojen tarkastuksiin. Kaikki uudet asianajotoimistot tarkastetaan uusille asianajotoimistoille suunnatussa tarkastusprosessissa muutaman kuukauden kuluessa niiden perustamisesta. Tällöin varsinaisen tarkastuksen tekee paikallisosaston osoittama asianajaja. Me tarkastusjuristit puolestaan tarkastamme jo pidempään olemassa olleita toimistoja, ja näissä kohdevalinta on osaksi riskiperusteista sekä osaksi satunnaisotantaan perustuvaa.

Uutena henkilönä on ollut mielenkiintoista päästä pilotoimaan ja kehittämään toimistotarkastusprosessia. Asianajajat toimivat keskenään hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja toisistaan eroavilla toimintaedellytyksillä. Tämä näkyy myös siinä, millaisiin seikkoihin toimistotarkastus lopulta painottuu siitä huolimatta, että ennakkotiedot kerätään tarkastettavilta yhdenmukaisesti. Toimistotarkastuksia tehdessämme olen nähnyt erilaisia praktiikkoja kansainvälisestä liikejuridiikasta maaseudun perhejuridiikkaan, matkustanut itään ja pohjoiseen, tarkastanut keskisuurta toimistoa ja yhden hengen yritystä.

Oma havaintoni on, että toimistotarkastukset muodostavat valvontatehtävän lisäksi tärkeän väylän Asianajajaliiton ja asianajajien välille myös muulla tavoin. Niiden yhteydessä on mahdollista keskittyä keskustelemaan valvonnan kannalta kriittisimmistä aihealueista ja varmistua, että lakisääteisten velvoitteiden merkitys on sisäistetty asianajopalveluja tarjottaessa. Tällöin myös Asianajajaliitolle kertyy palautetta siitä, missä asioissa asianajajat tarvitsevat lisää tukea toimintansa asianmukaiseksi järjestämiseksi.

Jo lyhyellä kokemuksella voin todeta, että rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen valvonta on osoittautunut erityistä huomiota vaativaksi tehtäväksi. Jokaisessa asianajotoimistossa tulee olla sen omaan riskiarvioon perustuva kirjallinen ohje asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Niin uusien asianajotoimistojen kuin jo toiminnassa olevien asianajotoimistojen riskiarviot on usein laadittu siten, että niitä pitää vielä muokata. Monista keskusteluista on ilmennyt, että riskien arviointia kyllä tehdään päivittäisessä toiminnassa jossain määrin, mutta menettelytapoja riskien hallitsemiseksi ei ole dokumentoitu omaa toimintaa koskeviin ohjeisiin. Erityisen arvokasta olisi miettiä omaa toimintaa yksinkertaisten esimerkkien valossa – korkealentoista ylätason teoriaa ei vaadita. Tähän asiaan tullaan kiinnittämään valvonnassa yhä enemmän huomiota.

Vaikka toimistotarkastusten yhteydessä tärkeä tavoite on mahdollisten puutteiden ja epäkohtien esille saaminen, toimistotarkastusten tarkoituksena ei ole virheiden korostaminen. Puutteiden ja epäkohtien havaitseminen on kuitenkin ensimmäinen askel siihen, että ne voidaan korjata ja sitä kautta parantaa toimintaa. Parhaimmillaan tarkastuksen kohteelle kirkastuu myös uusia toimintamalleja omaa työtä ja velvoitteiden noudattamista helpottamaan.

Toimistotarkastuksia toteuttaessamme saan osaltani pitää huolta siitä, että asianajopalveluiden laatu on nyt ja jatkossa korkealla tasolla. Asianajajien asiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että asiakas voi luottaa siihen, että asianajajan valitessaan hänen asiaansa hoitaa ammattilainen, jonka työtä valvotaan.

Kirjoittaja

Noora Jokela

Asianajajaliiton tarkastusjuristi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments