Generic filters
Exact matches only
22.11.2023 Oikeusuutiset

Vesitalouslupaa koskeva hakemus sisälsi virheellisiä olosuhdetietoja, joiden johdosta myönnetty lupa oli kumottava

KHO:2023:108 Vesitalouslupa – Ponttonisilta – Luvan myöntämisen edellytykset – Lupahakemuksen sisältövaatimukset – Selvitysten puutteellisuus – Intressivertailu – Asema- ja rakennepiirustukset – Sillan sijainti – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle vesilain mukaisen luvan kelluvan ponttonisillan rakentamiseen paikkaan, joka ilmeni hakemusasiakirjoissa esitetystä pääpiirustuksesta. Silta tuli lupamääräyksen mukaan rakentaa pääpiirustuksen mukaisesti.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/vesitalousluvan-hakemus-sisalsi-virheellisia-olosuhdetietoja-joiden-johdosta-myonnetty-lupa-oli-kumottava/
24.3.2022 Oikeusuutiset

KHO palautti Soklin ympäristö- ja vesitalouslupa-asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä pa­laut­ta­nut Soklin kai­vos­hank­keel­le myön­net­tyä ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­paa kos­ke­van asian alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ko­ko­nai­suu­des­saan uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si kai­vok­sen ve­sien­hal­lin­nas­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä ve­sis­tö­vai­ku­tuk­sis­ta joh­tu­vil­la pe­rus­teil­la. Savukoskelle Soklin alueelle suunniteltu kaivos on Suomen oloissa mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuri kaivoshanke, joten myös sen toiminnassa johdettavat ja käsiteltävät vesimäärät tulisivat muodostumaan erittäin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kho-palautti-soklin-ymparisto-ja-vesitalouslupa-asian-aluehallintovirastolle-uudelleen-kasiteltavaksi/
11.3.2022 Oikeusuutiset

Vesitalouslupaa täytäntöön pantaessa oli myönnetyistä oikeuksista riippumatta noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa säädettiin

KHO:2022:37 Luonnonsuojelu – Hallintopakko – Pesien tahallinen vahingoittaminen – Lintujen tahallinen häiritseminen – Pesäpuun rauhoittaminen – Vesitalouslupa – Olosuhteiden muutos – Luottamuksensuoja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli kieltänyt Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä jatkamasta harmaahaikaran ja merimetson pesiä vahingoittavia ja hävittäviä sekä näitä lintuja häiritseviä pengertien rakentamistöitä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vesitalouslupaa-taytantoon-pantaessa-oli-myonnetyista-oikeuksista-riippumatta-noudatettava-mita-luonnonsuojelulaissa-saadettiin/
19.12.2023 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu aiemman lain aikaisen vesitalousluvan muuttamisesta vesilain mukaiseksi

KHO:2023:122 Vesitalouslupa – Vesistön säännöstely – Säännöstelymääräysten muuttaminen – Vesioikeuslaki – Siirtymäsäännökset Lupa vesistön säännöstelyyn oli myönnetty ennen vesilakia voimassa olleen lain nojalla. Vesilain 19 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan sille, joka ennen vesilain voimaantuloa oli saanut luvan vesitaloushankkeeseen, voitiin hakemuksesta myöntää vesilain mukainen lupa. Mainittu säännös ei estänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/vuosikirjaratkaisu-aiemman-lain-aikaisen-vesitalousluvan-muuttamisesta-vesilain-mukaiseksi/
27.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/khota-kaksi-kittilan-kultakaivosten-ymparistolupiin-littyvaa-vuosikirjaratkaisua/
19.1.2023 Oikeusuutiset

Kiinteistönomistajalla oli oikeus hakea oikaisua pohjavedenottamoiden toimintaan liittyvään tarkkailusuunnitelmaan

KHO:2023:4 Ympäristö – Vesitalouslupa – Pohjaveden ottaminen – Tarkkailusuunnitelma – Oikaisuvaatimus – Muutoksenhakuoikeus – Asianosainen ELY-keskus oli hyväksynyt vesihuoltolaitoksen pohjavedenottamoiden toimintaan liittyvän uuden tarkkailusuunnitelman. A haki oikaisua ELY-keskuksen päätökseen aluehallintovirastolta. A:n omistama kiinteistö sijaitsi yhden pohjavedenottamon suoja-alueella. Kiinteistöllä oli myös suunnitelmaan kuuluva pohjavedentarkkailuputki. Aluehallintovirasto oli jättänyt A:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kiinteistonomistajalla-oli-oikeus-hakea-oikaisua-pohjavedenottamoiden-toimintaan-liittyvaan-tarkkailusuunnitelmaan/
3.10.2022 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan vesilain tarkistamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta vesilain tarkistamiseksi. Tavoitteena on, että niin sanotut nollavelvoitelaitokset voitaisiin velvoittaa nykyistä helpommin osallistumaan vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Nykyisessä vesilaissa kynnys puuttua jälkikäteen vesivoimalaitoksen vesitalouslupaan on korkea. Luvan muuttaminen tai uusien määräysten antaminen ei nykylainsäädännön mukaan saa vähentää voimalaitoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tyoryhma-valmistelemaan-vesilain-tarkistamista/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO muutti kullankaivuulupaa, jotta porojen kulku laidunalueelta toiselle turvattaisiin

KHO:2020:124 Ympäristönsuojelu – Ympäristö- ja vesitalouslupa – Koneellinen kullankaivu – Saamelaisten kotiseutualue – Poronhoito – Edellytykset harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja – Olennainen heikennys – Yhteisvaikutukset – Pilaantuminen – Lupamääräykset – Suhde kaivoslakiin – Katselmus Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle ympäristöluvan koneelliseen kullankaivuun sekä luvan uomien siirtoon kaivun aikana ja veden ottamiseen ojasta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-muutti-kullankaivuulupaa-jotta-porojen-kulku-laidunalueelta-toiselle-turvattaisiin/
12.8.2019 Oikeusuutiset

Noin 75 %:n osuus käyttöoikeuspinta-alasta ei ollut pidettävä riittävänä hallintana käyttöoikeuden myöntämiseen

Vaasan HaO: Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman hallinnan edellytys Aluehallintovirasto oli myöntänyt A:lle pysyvän käyttöoikeuden pienvenesataman laiturirakenteita varten tarvittavaan noin 4 826 m2:n suuruiseen alueeseen kalastusosakaskunnan hallinnoimasta yhteisestä vesialueesta. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluiden mukaan yhteisen vesialueen koko pinta-ala oli 1 083,3 hehtaaria. A:lla oli yhteensä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/noin-75-n-osuus-kayttooikeuspinta-alasta-ei-ollut-pidettava-riittavana-hallintana-kayttooikeuden-myontamiseen/