Generic filters
Exact matches only
12.11.2021 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin täsmentää käsitteen ”työaika” ulottuvuutta varallaolojärjestelmän mukaisen päivystysjakson osalta

Tuomio asiassa C-214/20 Dublin City Council MG, joka on varalla oleva palomies ja osa-aikaisesti Dublin City Councilin (Dublinin kaupunginvaltuusto, Irlanti) palveluksessa, on varallaolojärjestelmän mukaisen päivystysjärjestelmän nojalla sen paloaseman, joka hänet on kouluttanut, käytettävissä. Hän on velvollinen osallistumaan 75 prosenttiin tämän paloaseman interventioista, ja hänellä on oikeus pidättyä jäljelle jäävistä interventioista.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/unionin-tuomioistuin-tasmentaa-kasitteen-tyoaika-ulottuvuutta-varallaolojarjestelman-mukaisen-paivystysjakson-osalta/
23.3.2020 Oikeusuutiset

Viiden minuutin valmiusaika oli niin lyhyt, että palomiehen varallaolo katsottiin työajaksi

Työtuomiostuin 2020:31: Työaika – Varallaolo – Välituomio Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli ollut niin lyhyt, että se ei tosiasiassa ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä. Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/viiden-minuutin-valmiusaika-oli-nin-lyhyt-etta-palomiehen-varallaolo-katsottiin-tyoajaksi/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta

Virasto muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Syyttäjälaitoksen organisaatiota muutetaan siten, että nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostetaan yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Uudistuksen tavoitteena on parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä ja tehostaa toimintaa. Valtakunnallinen rakenne antaa aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/syyttajalaitos-organisoidaan-yhdeksi-virastoksi-lokakuun-2019-alusta/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää syyttäjälaitoksen toimintaa. Uudistus mahdollistaisi myös hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen. Valtakunnallinen rakenne antaisi aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/hallitus-ehdottaa-syyttajalaitoksen-organisoimista-yhdeksi-virastoksi/
21.2.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio siitä, voiko kotivarallaoloaikaa pitää työaikana

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – 2 artikla – Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” – 17 artikla – Poikkeukset – Palomiehet – Varallaoloaika – Varallaolo kotona Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  cour du travail de Bruxelles (Brysselin työoikeudellisten asioiden ylioikeus, Belgia) Ennakkoratkaisupyyntö koskee tietyistä työajan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/eun-tuomioistuimen-tuomio-siita-voiko-kotivarallaoloaikaa-pitaa-tyoaikana/
28.12.2017 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuinten toimivalta suhteessa työtuomioistuimeen määräytyy eri tavalla kuin yleisten tuomioistuinten toimivalta

KHO:2017:201 Hallintotuomioistuimen toimivalta – Työtuomioistuimen toimivalta – Järjestäytynyt viranhaltija – Palkkasaatava – Varallaoloaika – Virkaehtosopimus A oli kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 50 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla järjestäytynyt viranhaltija. A ja hänen työnantajansa olivat eri mieltä siitä, oliko A:lla kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) III luvun 5 §:n nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/hallintotuomioistuinten-toimivalta-suhteessa-tyotuomioistuimeen-maaraytyy-eri-tavalla-kuin-yleisten-tuomioistuinten-toimivalta/
25.6.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä: oliko varallaoloaika työaikaa ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen

KKO 2015:48 ja 2015:49: Työaika – Varallaoloaika Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai työtuomioistuin Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia KKO:2015:49 Työaika – VarallaoloaikaTuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai työtuomioistuin L ja M olivat työskennelleet kunnan palveluksessa sairaankuljettajina. Heidän tehtäviinsä oli kuulunut varallaolo, josta heille oli maksettu varallaolokorvaus. Varallaoloaikana L:n ja M:n oli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kaksi-ennakkopaatosta-oliko-varallaoloaika-tyoaikaa-ja-mika-tuomioistuin-on-toimivaltainen/