Generic filters
Exact matches only
19.3.2024 Oikeusuutiset

Tuomion täydentäminen ei tule kyseeseen vain väitetysti puuttuneiden perusteluiden osalta

Työtuomioistuin TT 2024:7 Tuomion täydentäminen Suomen Liikennelentäjäliitto ry on toimittanut 6.3.2024 työtuomioistuimeen kirjelmän, jossa yhdistys on katsonut, ettei työtuomioistuimen tuomiossa H5/2024 ole esitetty tuomion perusteluja seuraavilta osin lainkaan, minkä vuoksi yhdistys on vaatinut saada tietoonsa tuomion perustelut seuraavasti. Työtuomioistuin on katsonut kantajan oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 3.000 euroa lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, missä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tuomion-taydentaminen-ei-tule-kyseeseen-vain-vaitetysti-puuttuneiden-perusteluiden-osalta/
18.10.2023 Lausunnot

Lausunto korkeimman oikeuden esityksestä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä sekä oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentämisestä

Oikeusministeriö   L2023-48   Lausuntopyyntönne: VN/20279/2023, 11.9.2023 KORKEIMMAN OIKEUDEN ESITYS LAINSÄÄDÄNTÖTOIMEEN RYHTYMISESTÄ, OIKEUDENKÄYMISKAAREN MUUTOKSENHAKUA KORKEIMPAAN OIKEUTEEN KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TÄYDENTÄMINEN   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    1. Yleistä   Asianajajaliitto katsoo, että ehdotettuja muutoksia liittyen oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakuun korkeimpaan oikeuteen voi pitää pääosin kannatettavina. Niin ikään Asianajajaliitto pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/lausunto-korkeimman-oikeuden-esityksesta-lainsaadantotoimeen-ryhtymisesta-seka-oikeudenkaymiskaaren-muutoksenhakua-korkeimpaan-oikeuteen-koskevien-saannosten-taydentamisesta/
28.12.2018 Oikeusuutiset

AEOA arvioi hovioikeuden yllätyksellistä tuomiota rikosasiassa

“Syyttäjä ei voi samanaikaisesti ajaa syytettä ja ilmoittaa sen olevan perusteeton.” Asian käsittelyssä suuria ongelmia myös käräjäoikeudessa. Kantelijat arvostelivat kantelussaan Itä-Suomen hovioikeuden menettelyä ja 6.2.2018 antamaa tuomiota nro 18/104908 asiassa R 17/735. Kantelussa katsottiin, että hovioikeus oli esitetyn näytön ja syyttömyysolettaman vastaisesti sekä syyttäjän vaatimukset ylittäen katsonut kantelijoiden syyllistyneen rikoksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/aeoa-arvioi-hovioikeuden-yllatyksellista-tuomiota-rikosasiassa/
29.8.2017 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyn jälkeen tullut tieto Ruotsissa tuomitusta vankeudesta olisi tullut ottaa huomioon rangaistuksessa

KKO:2017:60 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittelyn täydentäminen – Tuomion perusteleminen Hovioikeus oli korottanut käräjäoikeuden A:lle törkeästä ihmiskaupasta, rekisterimerkintärikoksesta, lapsikaappauksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitseman ehdottoman yhteisen vankeusrangaistuksen 5 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeutta. Ennen hovioikeuden tuomion antamista A…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/paakasittelyn-jalkeen-tullut-tieto-ruotsissa-tuomitusta-vankeudesta-olisi-tullut-ottaa-huomioon-rangaistuksessa/