Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.3.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta pienriitamenettelystä

Oikeusministeriölle Dnro L2023-01 Lausuntopyyntönne: VN/28937/2021, 18.1.2023 ARVIOMUISTIO PIENRIITAMENETTELYSTÄ Tulisiko pienriitamenettelystä säätää? Asianajajaliitto katsoo, että erillisestä pienriitamenettelystä ei tulisi säätää tässä vaiheessa. Sen sijaan nykyistä oikeudenkäyntimenettelyä tulisi kehittää kokonaisuudessaan nopeammaksi ja edullisemmaksi. Nykytilan suurin epäkohta ei ole liian korkea oikeudenkäyntikynnys pienissä riita-asioissa vaan liian korkea oikeudenkäyntikynnys kaikissa riita-asioissa. Nykyisen siviiliprosessin hitauden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-arviomuistiosta-pienriitamenettelysta/
10.1.2022 Oikeusuutiset

Moitteita käräjätuomarin ja aluesyyttäjän menettelyn johdosta

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin vakavaa huomiota huolellisuuteen tuomion laatimisessa. Hän saattoi lisäksi aluesyyttäjän tietoon näkemyksensä, että syyttäjälle säädetty velvollisuus huolehtia vastaajan oikeusturvan toteutumisesta olisi käsillä olleessa tapauksessa edellyttänyt muutoksenhakua käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tuomioon kirjatun mukaan vastaaja oli syyllistynyt kunnianloukkaukseen syyttäjän esittämän teonkuvauksen mukaan, kuitenkin siten, että käräjäoikeus oli tuomiossa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/moitteita-karajatuomarin-ja-aluesyyttajan-menettelyn-johdosta/
18.6.2021 Oikeusuutiset

KKO: Lupalakimiehen valvonta-asiassa ei ollut perustetta salassapitomääräykselle, asiakirjoissa ei salassapidettäviä tietoja

KKO:2021:51 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Oikeudenkäyntiavustaja – Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista – Valvonta – Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen Hovioikeus määräsi lupalakimiestä koskevan valvonta-asian oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla perustelematta enemmälti ratkaisuaan. Korkein oikeus katsoi, etteivät salassapitomääräyksen perustelut täyttäneet laissa asetettuja vaatimuksia.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-lupalakimiehen-valvonta-asiassa-ei-ollut-perustetta-salassapitomaaraykselle-asiakirjoissa-ei-salassapidettavia-tietoja/
17.2.2021 Oikeusuutiset

Vaasan hovioikeus arvioi millaisin edellytyksin tuomitun vangitsemisesta tehty kantelu voisi menestyä ennen valituksen käsittelyä

Vaa­HO:2021:1 Pakkokeino – Vangitseminen – Vangittuna pitäminen – Tuomion perusteleminen Vapaudenriisto voi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan merkitä oikeudenloukkausta, mikäli sen perusteena oleva tuomio on syntynyt menettelyssä, joka on selvästi loukannut oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimusta. Hovioikeus katsoi, että tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa tuomitun vangitsemisen edellytyksiä. Kantelussa vedottuja käräjäoikeuden tuomion perustelujen puutteellisuuksia ei…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/vaasan-hovioikeus-arvioi-millaisin-edellytyksin-tuomitun-vangitsemisesta-tehty-kantelu-voisi-menestya-ennen-valituksen-kasittelya/
8.6.2020 Oikeusuutiset

KKO: Käräjäoikeuden tuomio kelpasi perusteluiden puutteellisuudesta huolimatta oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeudessa

KKO:2020:40 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen – Todistelu – Näytön arviointi Käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi tämän alaikäiseen lapseen kohdistuneen vapaudenriiston ja pahoinpitelyn. Hovioikeus oli katsonut, ettei käräjäoikeus ollut perustellut tuomiota näytön arvioinnin osalta asianmukaisella tavalla, ja palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kko-karajaoikeuden-tuomio-kelpasi-perusteluiden-puutteellisuudesta-huolimatta-oikeudenkaynnin-perustaksi-hovioikeudessa/
20.2.2020 Oikeusuutiset

Vangittuna pitämistä koskeva määräys kumottiin, koska sille ei ollut esitetty todellisia perusteluja

KKO:2020:16 Pakkokeino – Vangitseminen – Vangittuna pitäminen – Tuomion perusteleminen Käräjäoikeus oli törkeää huumausainerikosta koskevan asian pääkäsittelyn päätteeksi määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna tuomion antamiseen saakka. Käräjäoikeus katsoi, että odotettavissa olevan pitkän vankeusrangaistuksen perusteella oli syytä epäillä, että A lähtee pakoon tai muutoin karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Hovioikeus hylkäsi A:n kantelun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vangittuna-pitamista-koskeva-maarays-kumottiin-koska-sille-ei-ollut-esitettty-todellisia-perusteluja/
16.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus palautti asian puutteellisten perusteluiden johdosta

I-SHO:2019:3 Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen Kysymys tuomion perusteluvelvollisuudesta ja sen laajuudesta.   Hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden tuomion perusteluista ei kohdassa 1 teon osittainen kiistäminen sekä todistusaineiston ja teon laatu ja tuomittu ehdoton vankeusrangaistus huomioon ottaen riittävästi ilmene, mihin seikkoihin ja minkälaiseen henkilötodistelun arviointiin ja päättelyyn ratkaisu perustuu. Kohdassa 2…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-palautti-asian-puutteellisten-perusteluiden-johdosta/
29.8.2017 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyn jälkeen tullut tieto Ruotsissa tuomitusta vankeudesta olisi tullut ottaa huomioon rangaistuksessa

KKO:2017:60 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittelyn täydentäminen – Tuomion perusteleminen Hovioikeus oli korottanut käräjäoikeuden A:lle törkeästä ihmiskaupasta, rekisterimerkintärikoksesta, lapsikaappauksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitseman ehdottoman yhteisen vankeusrangaistuksen 5 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeutta. Ennen hovioikeuden tuomion antamista A…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/paakasittelyn-jalkeen-tullut-tieto-ruotsissa-tuomitusta-vankeudesta-olisi-tullut-ottaa-huomioon-rangaistuksessa/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Vanhentumisväite oli ratkaistu väärin, asia palautettiin hovioikeuteen

KKO:2016:91 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Hovioikeus oli perustanut ratkaisunsa osinkosaatavien vanhentumista koskevassa asiassa riidattomana pitämäänsä seikkaan, vaikka se oli riitainen ja vaikka pelkästään sen perusteella kysymystä saatavien vanhentumisesta ei voitu arvioida. Lisäksi hovioikeus oli jättänyt lausumatta vanhentumiskysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellisistä seikoista. Menettelyvirheiden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/vanhentumisvaite-oli-ratkaistu-vaarin-asia-palautettiin-hovioikeuteen/
3.11.2015 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden ei olisi tullut ottaa kantaa toissijaiseen perusteeseen kun ensisijainen menestyi.

KKO:2015:77 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Tuomioistuimen ratkaisu – Jutun palauttaminen Käräjäoikeus oli vahvistanut tuomiossaan V Oy:n kanteesta asiassa I, että M Oy:n patentti oli ollut alun alkaen mitätön. Tämän jälkeen käräjäoikeus oli hylännyt asiassa II antamassaan tuomiossa M Oy:n patentin loukkausta koskevan kanteen asiassa I antamansa ratkaisun johdosta. Sen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/karajaoikeuden-ei-olisi-tullut-ottaa-kantaa-toissijaiseen-perusteeseen-kun-ensisijainen-menestyi/