Generic filters
Exact matches only
11.7.2021 Oikeusuutiset

KHT-tilintarkastajalle 50.000 euron seuraamusmaksu tämän siirryttyä asiakasyrityksen johtotehtäviin ilman jäähdyttelyjaksoa

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus: Tilintarkastaja – Valvonta – Seuraamusmaksu – Johtoon kuuluva avainhenkilö – Jäähdyttelyjakso – Jäähdyttelyjakson alkaminen – Tehtävän vastaanottaminen – Jäähdyttelyjakson rikkominen Asiassa oli kysymys siitä, oliko Patentti- ja rekisterihallituksen tilitarkastuslautakunta voinut määrätä KHT A:lle 50 000 euron suuruisen seuraamusmaksun tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetun määräajan eli niin sanotun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/kht-tilintarkastajalle-50-000-euron-seuraamusmaksu-taman-siirryttya-asiakasyrityksen-johtotehtaviin-ilman-jaahdyttelyjaksoa/
18.6.2021 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulon myötä valituslupajärjestelmä koskee myös erityislain mukaisia valituksia, vaikka erityislakia ei muutettu yleislain voimaantullessa

KHO:2021:81 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Tilintarkastajien valvonta Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli 5.2.2019 tekemällään päätöksellä antanut tilintarkastaja A:lle huomautuksen. Hallinto-oikeus oli 5.5.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n valituksen. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/oikeudenkaynnista-hallintoasioissa-annetun-lain-voimaantulon-myota-valituslupajarjestelma-koskee-myos-erityislain-mukaisia-valituksia-vaikka-erityislakia-ei-muutettu-yleislain-voimaantullessa/
18.6.2021 Oikeusuutiset

KHO: Tilintarkastusvalvonnan päätös tilintarkastajan laaduntarkastuksesta oli muutoksenhakukelpoinen

KHO:2021:80 Tilintarkastajien valvonta – Laadunvalvonta – Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskeva päätös – Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli hylännyt tilintarkastaja A:n oikaisuvaatimuksen Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnan päätöksestä, jolla A:n laaduntarkastuksen tulokseksi oli vahvistettu ”hylätty”. Hallinto-oikeus oli kumonnut ja poistanut tilintarkastuslautakunnan päätöksen, poistanut Tilintarkastusvalvonnan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen ja jättänyt A:n valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kho-tilintarkastusvalvonnan-paatos-tilintarkastajan-laaduntarkastuksesta-oli-muutoksenhakukelpoinen/
12.2.2020 Oikeusuutiset

Anttila Oy:n konkurssia edeltäneen tilintarkastajan saama varoitus kumottiin KHO:ssa

KHO: Valitus KHT-tilintarkastajalle annetusta varoituksesta Korkein hallinto-oikeus katsoo, että edellä oleva selvitys osoittaa, että huolimatta tilintarkastuslautakunnan päätöksen perusteena olevasta likvidien varojen heikosta tilasta, A ei ole menetellyt tilintarkastuslautakunnan antaman varoituksen perustana olevalla tavalla virheellisesti arvioidessaan toiminnan jatkuvuutta ja antaessaan näissä oloissa vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Muu päätös 583/2020

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/anttila-oyn-konkurssia-edeltaneen-tilintarkastajan-saama-varoitus-kumottiin-khossa/
9.5.2018 Lausunnot

Lausunto Sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistus -työryhmämuistiosta

Dnro 16/2018   Lausuntopyyntönne: VM111:00/2016, 15.3.2018   LAUSUNTO SIJOITUSRAHASTOLAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS -TYÖRYHMÄMUISTIOSTA   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa työryhmämuistiosta, joka koskee sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistusta (”Työryhmämuistio”). Työryhmämuistio liittyy kansalliseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen sijoitusrahastotoiminnan kustannustehokkuutta ja kilpailukykyisyyttä sekä selkiyttää sääntelyä ja turvata muutosten yhteydessä osuudenomistajien asema.   Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-sijoitusrahastolainsaadannon-kokonaisuudistus-tyoryhmamuistiosta/
13.3.2018 Lausunnot

Lausunto tilintarkastustyöryhmän muistiosta

Dnro 01/2018   Lausuntopyyntönne: TEM/669/00.04.01/2016, 16.1.2018 LAUSUNTO TILINTARKASTUSTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 16.1.2018 päivätyn lausuntopyynnön koskien tilintarkastustyöryhmän (“työryhmä”) muistiota ja muistiossa esitettyjä tilintarkastuslain muuttamistarpeita.   Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu työryhmän muistion johdosta seuraavaa.   1  Tarve toimenpiteille Asianajajaliitto kiittää työryhmää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/lausunto-tilintarkastustyoryhman-muistiosta/
26.11.2015 Oikeusuutiset

OM: Uusi säätiölaki tulee voimaan joulukuun alusta

Säätiöiden perustamista ja toimintaa helpottava uusi säätiölaki tulee voimaan 1. joulukuuta. Uusi laki korvaa vanhan vuodelta 1930 peräisin olevan säätiölain. Uuden lain myötä säätiöiden toiminnan avoimuutta lisätään ja valvontaa parannetaan. Lähipiirin suosimiskielto tiukkenee Uudessa laissa säännellään aiempaa selvemmin muun muassa toiminnallisista säätiöistä, jotka tuottavat esimerkiksi hyvinvointi- ja koulutuspalveluita. Tämä lisää…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/om-uusi-saatiolaki-tulee-voimaan-joulukuun-alusta/
4.12.2013 Oikeusuutiset

Tilntarkastajaa vaativan vähemmistöosakkaan ei tarvitse ehdottaa tiettyä henkilöä tilintarkastajaksi

Hämeenlinnan HaO: Tilintarkastajan määrääminen Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen pöytäkirja Hallinto-oikeus totesi A:n valituksen johdosta antamassaan päätöksessä yhtiökokouksen pöytäkirjan olevan luonteeltaan todisteluasiakirja, jonka sisältö osoittaa kokouksen kulun, jollei muuta osoiteta. Pöytäkirjan mukaan A oli tehnyt yhtiökokouksessa tilintarkastajan valintaa tarkoittavan vaatimuksen. Vaatimuksella oli yksin A:n tekemänä riittävän määrävähemmistön kannatus. Kun A itse enempää…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/tilntarkastajaa-vaativan-vahemmistoosakkaan-ei-tarvitse-ehdottaa-tiettya-henkiloa-tilintarkastajaksi/
16.5.2013 Oikeusuutiset

OM: Säätiöiden perustamista ja toimintaa halutaan helpottaa ja avoimuutta lisätä

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden säätiölain säätämistä nykyisen vuodelta 1930 olevan lain tilalle Tavoitteena on kehittää säätiöiden toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa siten, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja ennakoitavalla tavalla. Lähipiirin suosiminen kiellettäisiin Työryhmä haluaa selventää kieltoa antaa säätiön lähipiirissä toimiville erityisiä taloudellisia etuja. Säätiön tarkoituksena ei enää…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/om-saatioiden-perustamista-ja-toimintaa-halutaan-helpottaa-ja-avoimuutta-lisata/