Tilntarkastajaa vaativan vähemmistöosakkaan ei tarvitse ehdottaa tiettyä henkilöä tilintarkastajaksi

4.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hämeenlinnan HaO: Tilintarkastajan määrääminen
Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallinto-oikeus totesi A:n valituksen johdosta antamassaan
päätöksessä yhtiökokouksen pöytäkirjan olevan luonteeltaan
todisteluasiakirja, jonka sisältö osoittaa kokouksen kulun, jollei muuta
osoiteta. Pöytäkirjan mukaan A oli tehnyt yhtiökokouksessa
tilintarkastajan valintaa tarkoittavan vaatimuksen. Vaatimuksella oli
yksin A:n tekemänä riittävän määrävähemmistön kannatus. Kun A itse
enempää kuin kukaan muukaan yhtiökokoukseen osallistuneista
osakkeenomistajista ei kuitenkaan ollut esittänyt ehdokasta valittavaksi
tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi, kokous ei valinnut
tilintarkastajaa. Hallinto-oikeus katsoi A:n tehneen yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 7 luvun 5 §:n mukaisen vaatimuksen tilintarkastajan
valitsemisesta siitä huolimatta, ettei ollut nimennyt ehdokasta
tilintarkastajaksi, kun laki ei tätä nimenomaan edellyttänyt.

Kun pöytäkirjamerkintöjen ohella otettiin huomioon yhtäältä yhtiön
hallinto-oikeudelle antama selitys ja toisaalta A:n johdonmukaisena ja
uskottavana pidettävä kertomus kokouksen kulusta ja se, että A oli
myöhemmin hakenut aluehallintovirastolta tilintarkastajan määräämistä ja
valittanut asiassa edelleen hallinto-oikeuteen, ei ollut myöskään
perusteltua tulkita yhtiökokouksen pöytäkirjan merkintöjä niin, että A
olisi kokouksessa luopunut vaatimuksestaan tilintarkastajan
määräämisestä. A:lla oli siten ollut oikeus saada yhtiölle
tilintarkastaja määrätyksi viime kädessä aluehallintoviraston toimesta
eikä aluehallintoviraston olisi tullut päätöksessään mainitsemillaan
perusteilla hylätä hakemusta.

Hämeenlinnan HAO 12.8.2013 13/0468/3

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments