Generic filters
Exact matches only
3.5.2024 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus äänesti: Parin viikkotunnin palkaton työ entisen työnantajajayhdistyksen hyväksi esti työmarkkinatuen

VakO: Työttömyysturva – Palkaton työskentely – Yhdistys A oli työskennellyt IT-tukihenkilönä B ry:ssä ajalla 1.12.2020–30.11.2021. Välittömästi palkkatukijakson päättymisen jälkeen A oli jatkanut samoissa tehtävissä työskennellen tarvittaessa ja vastikkeetta, keskimäärin yksi-kaksi tuntia viikossa. Vakuutusoikeus katsoi ottaen erityisesti huomioon, että A oli aiemmin työskennellyt työsuhteessa samoissa tehtävissä, joissa työskentelyä hän oli jatkanut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/vakuutusoikeus-aanesti-parin-viikkotunnin-palkaton-tyo-entisen-tyonantajajayhdistyksen-hyvaksi-esti-tyomarkkinatuen/
20.3.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti: Tuliko laiminlyöty ennakonpidätys maksuunpanna 40 %:n vai tunnistetun työntekijän todellisen tätä alemman ennakonpidätysprosentin mukaisena?

KHO:2024:36 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Toimittamaton ennakonpidätys – Palkka – Ennakonpidätysprosentti – Vastaavuusvaatimus A:n maksettavaksi oli määrätty verotarkastuksen seurauksena toimittamatonta ennakonpidätystä työntekijöiden palkoiksi katsotuista suorituksista. Käytetty ennakonpidätysprosentti oli ollut 40 kaikkien palkansaajien osalta. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut määrätä toimittamattomat ennakonpidätykset oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 51 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-aanesti-tuliko-laiminlyoty-ennakonpidatys-maksuunpanna-40-n-vai-tunnistetun-tyontekijan-todellisen-tata-alemman-ennakonpidatysprosentin-mukaisena/
5.2.2024 Oikeusuutiset

Työnantaja oli liikkeenluovutuksen jälkeen riittävässä määrin pyrkinyt harmonisoimaan samasta työstä maksettavat palkat

KKO:2024:9 Työsopimus – Työpalkka – Tasapuolinen kohtelu Sairaanhoitopiiri oli maksanut samaa tai samanarvoista työtä tekeville ensihoitajille erisuuruista palkkaa 1.1.2014–16.8.2019, kun korkeampaa palkkaa saaneet ensihoitajat olivat siirtyneet sen palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2014. Sairaanhoitopiiri oli kaikkien ensihoitajien osalta 1.5.2014 lukien siirtynyt noudattamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, jolloin samaa työtä tekevien ensihoitajien…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tyonantaja-oli-liikkeenluovutuksen-jalkeen-riittavassa-maarin-pyrkinyt-harmonisoimaan-samasta-tyosta-maksettavat-palkat/
11.12.2023 Oikeusuutiset

KHO: Työnantajan suorittaessa työntekijän rikosjutun oikeudenkäyntikulut, työntekijä sai taloudellisen edun, joka verotettiin palkkana

KHO:2023:116 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Taloudellinen etu – Palkka – Rikosasiassa kertyneet neuvonta- ja oikeudenkäyntikulut – Työnantajan suorittamat työntekijän kulut A oli Y-lehden toimittaja ja työsuhteessa B Oy:öön. A oli toinen toimittaja Y-lehden julkaisemassa X-nimisessä artikkelissa. A:ta vastaan oli nostettu rikossyyte, jonka mukaan A ja kaksi muuta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-tyonantajan-suorittaessa-tyontekijan-rikosjutun-oikeudenkayntikulut-tyontekija-sai-taloudellisen-edun-joka-verotettiin-palkkana/
31.10.2023 Oikeusuutiset

Freelance muusikon ja seurakunnan välillä oli työsopimus kun viulisti oli kutsuttu esiintymään orkesterin viulistina

Hel­Ho:2023:13 Työsopimus – työsopimuslain soveltamisala Seurakunta ja kantaja olivat sopineet tämän esiintymisestä viulistina orkesterin konsertissa. Hovioikeus katsoi, että seurakunnan direktio-oikeus oli sisällöltään sellainen, joka voi olla käsillä riippumatta siitä, oliko kysymys työsuhteesta vai muusta toimeksiantosopimuksesta. Kun työsopimuksen tunnusmerkit täyttyivät ja myös kokonaisarviointi puolsi sopimuksen pitämistä työsopimuksena, hovioikeus katsoi, että kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/freelance-muusikon-ja-seurakunnan-valilla-oli-tyosopimus-kun-viulisti-oli-kutsuttu-esiintymaan-orkesterin-viulistina/
27.9.2023 Oikeusuutiset

Virkamiehen palkkatiedot ovat julkisia – pyytäjälle olisi tullut toimittaa tiedot ortopedien palkoista pyydetyllä tavalla

Itä-Suo­men HAO:  Tietosuoja – Nimikirjalaki – Asiakirjajulkisuus – Henkilörekisteri – Käyttötarkoitus – Yksityinen käyttö – Asiakirjan antamistapa Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) henkilöstöjohtaja voinut hylätä valittajan tietopyynnön, jolla valittaja oli pyytänyt saada itselleen omat ja tietopyynnöistä tarkemmin ilmenevän yhdeksän muun Tules-kirurgian ortopedin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/virkamiehen-palkkatiedot-ovat-julkisia-pyytajalle-olisi-tullut-toimittaa-tiedot-ortopedien-palkoista-pyydetylla-tavalla/
1.9.2023 Oikeusuutiset

Helsingin kaupunki tuomittiin maksamaan hyvityssakko sen laiminlyötyä palkanmaksun työntekijöille ja viranhaltijoille

TT 2023:44 Hyvityssakko – Palkanmaksu – Työ- ja virkaehtosopimuksen rikkominen – Valvontavelvollisuuden laiminlyöminen Osa Helsingin kaupungin työntekijöistä ja viranhaltijoista oli jäänyt kokonaan tai osittain ilman palkkaansa toukokuun 2022 ja tammikuun 2023 välisinä palkanmaksupäivinä. Kaupunki tuomittiin hyvityssakkoon neljän virka- ja työehtosopimuksen rikkomisesta. (Ks. myös TT 2023:7, TT 2023:8 ja TT 2023:24.)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/helsingin-kaupunki-tuomittiin-maksamaan-hyvityssakko-sen-laiminlyotya-palkanmaksun-tyontekijoille-ja-viranhaltijoille/
16.5.2023 Oikeusuutiset

Virkamiesten henkilökohtaisten työsuoritusten arvioinnin kokonaispistemäärät oli salassa pidettävä tieto

KHO:2023:44 Asiakirjajulkisuus – Virkamiehen palkkausta kuvaava tieto – Palkkauksen perustetta varten tehty arviointi – Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin kokonaispistemäärä Tieto virkamiesten henkilökohtaisten työsuoritusten arvioinnin kokonaispistemääristä oli työntekijän palkkauksen perustetta varten tehtyä arviointia koskeva salassa pidettävä tieto eikä yleisöjulkinen palkkatieto. Vrt. KHO 2012:55 KHO:2023:44  

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/virkamiesten-henkilokohtaisten-tyosuoritusten-arvioinnin-kokonaispistemaarat-oli-salassa-pidettava-tieto/
12.5.2023 Oikeusuutiset

Kevytyrittäjän palkkatulon määrään ei ollut luettava laskutusosuuskunnan itselleen pidättämää palkkiota eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua

KHO:2023:42 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkkatulon määrä – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjyys – Verotuksen ennakoitavuus A sopi loppuasiakkaansa kanssa työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta. A ja laskutuspalveluja tuottanut B-osuuskunta puolestaan sopivat A:n loppuasiakkaalleen tekemän työsuorituksen laskuttamisesta osuuskunnan laskutuspalvelua käyttäen. Loppuasiakas suoritti maksun saamastaan työsuorituksesta osuuskunnalle, joka suoritti saamansa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/kevytyrittajan-palkkatulon-maaraan-ei-ollut-luettava-laskutusosuuskunnan-itselleen-pidattamaa-seitseman-prosentin-suuruista-palkkiota-eika-tyonantajan-sairausvakuutusmaksua/
14.3.2023

Onko oikeusavun palkkioasetuksen mukainen 110 euron tuntipalkkio lain tarkoittama ”kohtuullinen palkkio”?

Otsikon kysymyksen asetin Helsingin hovioikeudelle joulukuussa 2022 jättäessäni laskun puolustajan tehtävästä vakavassa rikosasiassa. Laskussani en tyytynyt palkkioasetuksen mukaiseen 110 euron tuntitaksaan, vaan esittelin erilaisia arvioita siitä, millainen tuntipalkkion pitäisi tuomiota annettaessa olla, jotta se olisi samalla tasolla kuin mitä kohtuullisesta palkkiosta on ennen vuoden 2014 palkkioasetusta ajateltu. Päädyin lopulta arvioista…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/onko-oikeusavun-palkkioasetuksen-mukainen-110-e-h-lain-tarkoittama-kohtuullinen-palkkio/